.

Κλιματικές μεταβολές: η Επιτροπή χαιρετίζει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που πραγματοποιείται το 2007 για τρίτη συνεχή χρονιά

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας χαιρέτισε σήμερα την είδηση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ για τρίτη συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με την απογραφή των εκπομπών που πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για το 2007, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη δεδομένα, οι εκπομπές της ΕΕ–15 μειώθηκαν 1,6% σε σύγκριση με το 2006, ενώ η οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 2,7 %. Η μείωση έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκπομπών της ΕΕ-15 κατά 5,0% κάτω από τα επίπεδα των αντίστοιχων χωρών στο έτος βάσεως (το 1990 στις περισσότερες των περιπτώσεων). Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ικανοποιητικής πορείας της ΕΕ-15 όσον αφορά την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών στο διάστημα 2008-2012 σε επίπεδα που κυμαίνονται κατά μέσον όρο σε 8% κάτω από τα επίπεδα του έτους βάσεως. Οι εκπομπές της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 1,2% κατά τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα επίπεδα μειωμένα κατά 12,5% σε σύγκριση με το έτος βάσεως.

Ο Επίτροπος Δήμας δήλωσε: "Οι πρόσφατες μειώσεις εκπομπών στην ΕΕ-15 μας γεμίζει με αυτοπεποίθηση για την εκ μέρους μας επίτευξη των οικείων στόχων του Κιότο. Ενώ περισσότερα από τα μισά των κρατών μελών της ΕΕ -15 σημειώνουν σημαντικές μειώσεις εκπομπών για άλλη μία φορά το 2007, κύριο μέλημά μας είναι τώρα η σύνοψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για την κλιματική μεταβολή για την περίοδο μετά το 2012, στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, τον Δεκέμβριο. Αυτό θα αποτελέσει το πλαίσιο των παγκόσμιων περιορισμών εκπομπών για το μέλλον."

Προσέθεσε δε: "Μολονότι η μείωση του 2007 των εκπομπών στην EΕ-15 οφειλόταν εν μέρει στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σε ορισμένα κράτη μέλη, η καθοδική τάση των εκπομπών την τελευταία τριετία υποδηλώνει ότι οι προκαταληπτικές κλιματικές πολιτικές και μέτρα που υιοθετήθηκαν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο από τη σύναψη της σύμβασης του Κιότο και μετά, αρχίζουν τώρα να αποδίδουν. Η δέσμη για το κλίμα και την ενέργεια που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα εξασφαλίζει ότι τα προσεχή έτη θα επιτευχθούν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις."

Καθοδική πορεία των εκπομπών παρά την οικονομική μεγέθυνση

Η κατά 1,6% μείωση των εκπομπών στην EΕ-15 μεταξύ του 2006 και του 2007 σημειώθηκε παρά την κατά 2,7% αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η ΕΕ πραγματοποίησε βήματα προόδου στο διαχωρισμό των εκπομπών από την οικονομική μεγέθυνση. Οι εκπομπές μειώθηκαν επίσης τα δύο προηγούμενα έτη, κατά 0,9% το 2005 και 0.6% το 2006.

Η πτώση των εκπομπών το 2007 – 64 εκατομ. τόνοι ισοδύναμου CO2-οφειλόταν κυρίως στον περιορισμό των εκπομπών από τα νοικοκυριά, λόγω του θερμότερου καιρού, από τις μεταποιητικές βιομηχανίες και από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. Αντίθετα, αυξήθηκαν οι εκπομπές που οφείλονταν στην ψύξη και τον κλιματισμό.

Στην πλειονότητα των τομέων σημειώθηκε περιορισμός των εκπομπών μεταξύ του έτους βάσεως και του 2007. Οι εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες μειώθηκαν κατά 14,1%, από την ενέργεια – μη συνυπολογιζομένων των μεταφορών – κατά 7,4%, από τη χρήση διαλυτών και άλλων προϊόντων 23,7%, από τη γεωργία κατά 11,3% και από τα απόβλητα κατά 38,9%. Αντίθετα, οι εκπομπές από τις μεταφορές εν γένει αυξήθηκαν κατά 23,7% και από τις οδικές μεταφορές κατά 24,7%.

Οι εκπομπές στην EU-27 μειώθηκαν κατά 1,2% φέτος. Κατά συνέπεια, βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 12,5% των επιπέδων του έτους βάσεως, τα οποία για ορισμένα κράτη μέλη διαφέρουν από αυτά του 1990, και κατά 9.3% κάτω από τα επίπεδα του ιδίου του 1990. Η μείωση σε σύγκριση με το 2006, η οποία ισοδυναμεί με 59,4 εκατομ. τόνους ισοδυνάμου CO2, μπορεί να αποδοθεί χονδρικά στους ίδιους λόγους με αυτούς που ισχύουν για την ΕΕ-15. Σημειώθηκαν αυξήσεις των εκπομπών στην EΕ-27 στους κλάδους των μεταφορών, της τσιμεντοπαραγωγής και της δημόσιας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και στην ψύξη και τον κλιματισμό.

Δεν υπάρχει στόχος εκπομπών για την EΕ-27 βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, αφού τα κράτη μέλη EΕ-12 δεν ήταν κράτη μέλη την εποχή εκείνη. Ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη της EΕ-12 έχουν οικείους στόχους Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών κατά 6% ή 8% κάτω των επιπέδων του έτους βάσεως, πλην της Κύπρου και της Μάλτας, κρατών που στερούνται στόχων.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και διαβιβάστηκαν στη Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου