.

Αξιολόγηση ατμοσφαιρικής ποιότητας των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας για το έτος 2010


Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αξιολόγησε τα δεδομένα των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τους σταθμούς που λειτουργεί το ΚΕ.ΠΕ. και η ΔΕΗ στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Από την ανάλυση προέκυψε ότι για το 2010 η μέση ετήσια τιμή των συγκεντρώσεων των αιωρουμένων σωματιδίων (PM10) στους 15 σταθμούς, κυμάνθηκε μεταξύ 23 - 54 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3 ).
Το ποσοστό υπερβάσεων του συνολικού αριθμού των μετρήσεων σε κάθε θέση κυμάνθηκε από 3% στην Κ. Κώμη, 20% στην Κοζάνη, 31% στην Πτολεμαΐδα, 42% στη Φλώρινα και μέγιστο ποσοστό υπερβάσεων στους Ανάργυρους (43%). Αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 1 φαίνονται ο αριθμός μετρήσεων, η μέση τιμή, η διακύμανση των μέσων ημερήσιων συγκεντρώσεων, ο αριθμός υπερβάσεων και το ποσοστό υπερβάσεων στο σύνολο των ημερών του διαστήματος ανά σταθμό μέτρησης.

Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες τιμές PM10 σε μg/m3  και σύγκριση μέσων ημερήσιων τιμών με την οριακή τιμή.

ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρ. Μετρήσεων
Μέση ετήσια τιμή (μg/m3)
Διακύμανση ημερήσιων τιμών (μg/m3)
Υπερβάσεις
Ποσοστό Υπερβάσεων (%)
(>50 μg/m3)
Α. Νομός Κοζάνης

Πεντάβρυσος
365
31
2-154
44
22
Κοιλάδα
356
28
1-263
22
6
Οικισμός ΔΕΗ (Προάστιο)
364
51
3-230
146
40
Πετρανά
365
33
5-279
33
9
Κ. Κώμη
356
23
1-129
10
3
Πτολεμαΐδα
349
44
6-240
109
31
Ποντοκώμη
364
35
3-237
82
23
Κοζάνη
278
38
7-183
56
20
Ακρινή
258
41
5-117
78
30
Καρυοχώρι
253
42
5-173
67
26
Μαυροπηγή
365
34
2-208
64
18
Β. Νομός Φλώρινας

Φλώρινα
365
49
5-234
153
42
Βεύη
365
25
2-220
17
5
Αμύνταιο
356
27
1-217
20
6
Ανάργυροι
355
54
1-203
152
43

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://forecast.uoa.gr) και τις μετρήσεις οι οποίες καταγράφηκαν είχαμε συνολικά οκτώ ημέρες σημαντικής επιβάρυνσης στην περιοχή μας λόγω μεταφοράς σκόνης από την Βόρειο Αφρική το έτος 2010.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια τιμή συγκεντρώσεων PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο (9,6%), ενώ η μέση ετήσια τιμή συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μg/m3.

Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (Πίνακας 2) και οξειδίων του αζώτου (Πίνακας 3) ήταν αρκετά χαμηλές σε σύγκριση με τα ισχύοντα όρια, χωρίς να παρατηρηθεί υπέρβαση αυτών για το SO2 και για το ΝO2.
Πίνακας 2. Μέσες ετήσιες τιμές SO2 σε μg/m3  και σύγκριση μέσων ημερήσιων τιμών με την οριακή τιμή.


ΘΕΣΗ
Αρ. Μετρήσεων
Μέση τιμή μετρήσεων (μg/m3)
Υπερβάσεις
(>125 μg/m3)
Α. Νομός ΚοζάνηςΠεντάβρυσος
365
2
-
Ποντοκώμη
364
2
-
Κοιλάδα
356
3
-
Πετρανά
365
2
-
Πτολεμαΐδα
109
3
-
Καρυοχώρι
111
3
-
Κ. Κώμη
357
3
-
Β. Νομός ΦλώριναςΦλώρινα
365
8
-
Αμύνταιο
356
2
-
Βεύη
365
9
-

Πίνακας 3. Μέσες ετήσιες τιμές ΝO2 σε μg/m3  και σύγκριση μέσων ωριαίων τιμών με την οριακή τιμή.

ΘΕΣΗ
Αρ. Μετρήσεων
Μέση τιμή μετρήσεων (μg/m3)
Υπερβάσεις
(>210 μg/m3)
Α. Νομός ΚοζάνηςΠεντάβρυσος
365
7
-
Κοιλάδα
356
8
-
Πτολεμαΐδα
109
18
-
Καρυοχώρι
64
5
-
Κ. Κώμη
357
6
-
Β. Νομός ΦλώριναςΦλώρινα
365
15
-
Αμύνταιο
356
4
-
Βεύη
365
5
-


Σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ για το διοξείδιο του θείου, η μέση ωριαία συγκέντρωση δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή των 350 μg/m3 περισσότερες από 24 φορές το χρόνο, ενώ η μέση ημερήσια συγκέντρωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 125 μg/m3 περισσότερες από 3 φορές το χρόνο.
Για το διοξείδιο του αζώτου σύμφωνα με την ίδια οδηγία η μέση ωριαία συγκέντρωση δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή των 210 μg/m3 περισσότερες από 18 φορές το χρόνο, ενώ η μέση ετήσια συγκέντρωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 42 μg/m3.


Η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος

                                                 
                                                 Αποστολίδου Κυριακή

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου