.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προώθηση της πράσινης και αποδοτικής ενέργειας για τις περιφέρειες της Ευρώπης

Πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης για την ενέργεια, η οποία θα υποστηρίζει περιφέρειες και κράτη μέλη ως προς την πιο αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την προώθηση της αειφόρου ενέργειας. Η πλατφόρμα θα βοηθά τις περιφέρειες να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους όσον αφορά επενδύσεις στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και ιδίως την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με μειωμένη χρήση άνθρακα.
Υποστηρίζοντας τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για έργα αειφόρου ενέργειας, η πλατφόρμα θα συμβάλει άμεσα στηστρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Θα στοχεύσει επίσης στην καλύτερη ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού στρατηγικού θεματολογίου σχετικά με τις ενεργειακές προτεραιότητες. Η πλατφόρμα, που έχει καταρτιστεί από την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στις περιφέρειες με την εξασφάλιση βιώσιμου, ανταγωνιστικού και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού.

Η επίτροπος Corina Creţu, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Για την περίοδο 2014-2020, περισσότερα από 38 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα επενδυθούν στην επίτευξη της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και στην ενίσχυση της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα σε όλους τους τομείς. Η επένδυση αυτή αντιπροσωπεύει ποσό υπερδιπλάσιο της χρηματοδότησης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής προσφέρει πολλές ευκαιρίες, αλλά θέτει επίσης και σημαντικές προκλήσεις για τις περιφέρειες σε ό,τι αφορά την υλοποίηση ενεργειακών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Για τον λόγο αυτό χαιρετίζω τη νέα πλατφόρμα για την ενέργεια που θα συγκεντρώσει κοινή τεχνογνωσία στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και θα βοηθήσει τις περιφέρειες στην αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις σε καινοτόμους λύσεις.»
Ο επίτροπος Tibor Navracsics, αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και αρμόδιος για το ΚΚΕρ, ανέφερε: «Η οικοδόμηση μιας αληθινής ενεργειακής ένωσης θα απαιτήσει σταθερή επιστημονική βάση και χαίρομαι που η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην εξασφάλιση της βάσης αυτής. Η «πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης» συνδυάζει επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και καινοτόμα μέσα δικτύωσης. Θα βοηθήσει δε τις περιφέρειες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να ανταλλάσσουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές - παράγοντας νέα εμπειρογνωμοσύνη και μετατρέποντάς την σε δομικά στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης.»
Για τη σηματοδότηση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες συνεδρίαση υψηλού επιπέδου με την παρουσία του επιτρόπου Tibor Navracsics. Δύο παράλληλες συνεδρίες, που διοργανώνονται στην Ανδαλουσία και τη Σκωτία, θα συμμετέχουν μέσω εικονοδιάσκεψης. Στην εκδήλωση συμμετέχουν αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, δημόσιοι υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες και ερευνητές σε θέματα ενέργειας για να μελετήσουν και να συζητήσουν ένα στρατηγικό θεματολόγιο και τα επόμενα στάδια στην ανάπτυξη της έξυπνης εξειδίκευσης στον τομέα της ενέργειας.
Ιστορικό
Το έργο βασίζεται σε κοινή συνεργασία μεταξύ της ΓΔ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής (REGIO), της ΓΔ Ενέργειας (ENER) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ). Αξιοποιεί θετική εμπειρία από την υπάρχουσα πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης που επικεντρώθηκε σε στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας (πλατφόρμα S3). Προς το παρόν 172 περιφέρειες ή χώρες, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80 % των περιφερειών της ΕΕ, συμμετέχουν στις δραστηριότητες της πλατφόρμας αυτής. Πάνω από τα δύο τρίτα των εν λόγω περιφερειών έχουν επιλέξει την ενέργεια ως τομέα έξυπνης εξειδίκευσης.
Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας σε περιφερειακό επίπεδο. Ενθαρρύνει την αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την παροχή δυνατότητας εξειδίκευσης των περιφερειών στον τομέα των σχετικών τους πλεονεκτημάτων. Αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για να επωφεληθούν οι περιφέρειες από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.
Η νέα πλατφόρμα για την ενέργεια θα παρέχει πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις επενδύσεις σε ενεργειακά έργα σύμφωνα με τις ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών για θέματα ενέργειας και έρευνας. Θα αναπτύξει επίσης τρόπους αντιστοίχισης κρατών μελών και περιφερειών με παρόμοια συμφέροντα με τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής καινοτομίας.
Η ΕΕ σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 38 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένων 2 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ευφυή δίκτυα. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η στροφή προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα με την υποστήριξη έργων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στους τομείς της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της έρευνας και καινοτομίας.

Παραδείγματα ενεργειακών έργων που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου