.

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση: Στα 32,05 ευρώ/MWh η τιμή εκκίνησης στις επόμενες δημοπρασίες ΝΟΜΕ

Στα 32,05 ευρώ/MWh καθορίστηκε με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2017.


Για τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η συνολική λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, η οποία για το έτος 2016 ανήλθε σε 14.898.260 MWh και το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των ορυχείων που ήταν 8,17 €/MWh. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη ότι η ΔΕΗ για το 2016 δαπάνησε για προμήθεια λιγνίτη από τρίτους 27.385.018 ευρώ και εκ τούτου, το μοναδιαίο κόστος προμήθειας λιγνίτη από τρίτους ανέρχεται σε 1,84 €/MWh.
Επίσης σημειώνεται ότι το  Ειδικό Τέλος Λιγνίτη ανέρχεται σε 2 €/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, καθώς και ότι η ΔΕΗ δαπάνησε συνολικά για την εκκίνηση των λιγνιτικών μονάδων της το ποσό των 24.121.946 ευρώ. Επομένως, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί στο Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, ανήλθε σε 1,62 €/ MWh. Το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ανέρχεται σε 2,98 €/MWh.
Σε ότι αφορά το κόστος της εκπομπής CO2, στην απόφαση σημειώνεται ότι για το 2016 ανήλθε σε 5,2 €/τόνο και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ ανήλθαν σε 22.647.861 τόνους. Ως εκ τούτου η εκλυόμενη ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη MWh ανήλθε σε 1,52 τόνους/MWh. Συνεπώς, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε σε 7,90 €/MWh.
Τέλος σε ότι αφορά την συνολική υδροηλεκτρική παραγωγή ανήλθε σε 4.843.236 MWh και, ως εκ τούτου, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των υδροηλεκτρικών σταθμών ανήλθε σε 2,05 €/MWh.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στα 32,05 ευρώ/MWh.
Θυμίζουμε, τέλος, ότι για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας δόθηκε παράταση μιας εβδομάδας, καθώς ο ΛΑΓΗΕ ανέμενε την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό της κατώτατης τιμής.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου