.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης "Αναγκαίες παρεμβάσεις και συντονισμός για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετεγκατάστασης Ποντοκώμης"

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα "Αναγκαίες παρεμβάσεις και συντονισμός για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετεγκατάστασης Ποντοκώμης" δίνεται παρακάτω όπως συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση (εδω αναλυτικα):


Στην Κοζάνη, σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνήλθε...

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας να θέσει το θέμα όπως ζητήθηκε εγγράφως με την 3809/13-10-2022 επιστολή του και ο λόγος κατόπιν δόθηκε στο Δημήτρη Μαυροματίδη εκπρόσωπο των κατοίκων και πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ο οποίος παρουσίασε τα παρακάτω σε υλοποίηση απόφασης διευρυμένου Τοπικού Συμβουλίου (Λαϊκής Συνέλευσης) Ποντοκώμης της 18.09.2022 ανέφερε:

 • Η πρόβλεψη της & 6.4.7 του Ν. 4956 (ΦΕΚ Α 140/19.7.2022) “Κύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.»” όπου προβλέπεται ότι «Εκ των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, οι εκτάσεις των Οικισμών ...Ποντοκώμης ...που αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα ...1 (iii) του Παραρτήματος 1 θα παραδοθούν στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, αφότου, με επιμέλεια και δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων των διοικητικών αποβολών, καθώς και η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων και κτιρίων, η απομάκρυνση των υλικών και η εξυγίανση του εδάφους τόσο για τις υπέργειες όσο και για τις υπόγειες κατασκευές. Η εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. χορηγεί ήδη με την παρούσα ρύθμιση, εξουσιοδότηση προς την ΔΕΗ Α.Ε, όπως αυτή, μετά την περιέλευση των εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου στην κυριότητα της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση των ως άνω δικαστικών αποφάσεων και τη διενέργεια των πάσης φύσεως ενεργειών που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που, πέραν της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως, απαιτηθούν επιπρόσθετες ενέργειες από μέρους της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. για την υλοποίηση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων και ενεργειών από την ΔΕΗ Α.Ε., η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα προβεί αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες.» δε μπορεί να ισχύσει λόγω εσφαλμένων δεδομένων αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση των δημοσίων προβλεπόμενων υποδομών για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης. Ουσιαστικά πρόκειται για επιβεβαιωμένο «Γεγονός Απόκλισης» σύμφωνα με την πρόβλεψη της & 6.2. του ίδιου Νόμου. Ως εκ τούτου υπάρχει αναγκαιότητα λήψης ενεργειών για τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.
 • Η Ελληνική νομοθεσία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είχεεξειδικευμένη νομοθεσία για τη μετεγκατάσταση οικισμών. Ως εκ τούτου η μετεγκατάσταση οικισμών ήταν ένας συνδυασμός της υφιστάμενης νομοθεσίας για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος και πρόνοιας των δημοσίων φορέων για την παραχώρηση εκτάσεων και υλοποίηση των έργων υποδομής δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς έχουμε δυο διαδικασίες που τρέχουν παράλληλα: 1. Της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, 2. Της διάθεσης οικοπέδων (επιλογή, πολεοδόμηση, δημόσια έργα υποδοχής, κλπ). Η επιλογή του χώρου μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης έγινε με επιστημονικές διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης των προτεινόμενων χώρων, με αλλεπάλληλες λαϊκές συνελεύσεις, τεχνικές συναντήσεις και η προτεινόμενη επιλογή έγινε κατόπιν απόφασης της ΔΕΗ για τη μεταφορά των πυλών υπερυψηλής τάσης δαπάνης 20 εκ ευρώ που λήφθηκε την 27.08.2009 και κοινοποιήθηκε στο Νομάρχη Κοζάνης με το 20163/01.09.2009 έγγραφο τους. Το παραπάνω κατόπιν ενεργειών της Δημοτικής Αρχής επιβεβαιώθηκε με το 330/27.01.2014 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ προς το Δήμαρχο Κοζάνης Λ. Μαλούτα όπου αναφέρθηκε «...η ΔΕΗ συνεχίζοντας την ίδια πολιτική, σε σχέση με την μετεγκατάσταση οικισμών, έλαβε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. (2009) όταν ακόμη τα δίκτυα μεταφοράς ανήκαν στη ΔΕΗ Αε. Όμως, παρά το γεγονός του διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ , η Εταιρεία παραμένει στην αρχική της απόφαση για υλοποίηση του έργου παραλλαγής των δικτύων μεταφοράς συνολικού κόστους μέχρι 20 εκ. ευρω.»
 • Η ΔΕΗ ΑΕ το 2021 υπαναχώρησε με το υπ. αριθμ. 1234/17.07.2021 προς τον Δήμαρχο Κοζάνης αναφέροντας «.Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί και με το (β) σχετικό, η αναγκαιότητα για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου δεν προέκυψε από την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στα Ορυχεία Πτολεμαΐδας, συνεπώς οι οικονομικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης εξαντλούνται με την απαλλοτρίωση των οικισμών που προσβάλλονται λόγω επέκτασης των Ορυχείων της. Το έργο παραλλαγής των δύο (2) εναέριων Γραμμών Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης (400kV), το οποίο περιλαμβάνει την υπογειοποίησή τους κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους, έχει ενταχθεί στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιόδου 2019-2028 του ΑΔΜΗΕ και η κάλυψη δαπάνης του πρέπει να αναληφθεί από το Διαχειριστή καθόσον, κατά νομοθετική επιταγή και όχι επιχειρηματική πρωτοβουλία της Επιχείρησης, η ΔΕΗ Α.Ε. δεν δραστηριοποιείται πλέον στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.». Ωστόσο η ΡΑΕ με το Ο-90106/07.10.2021 έγγραφό της με απόλυτη σαφήνεια αναφέρει ότι είναι υποχρέωση της ΔΕΗ ΑΕ αναφέροντας μεταξύ άλλων «Επισημαίνεται εξάλλου ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ουδέποτε αμφισβήτησε την ορθότητα και ακρίβεια του χαρακτηρισμού του έργου, ως έργου που προορίζεται να καλύψει μια δική της ανάγκη, ούτε και την ανάληψη της σχετικής δαπάνης από την ίδια.. Συνεπώς, δεν μπορούν να προβληθούν βασίμως οψιγενείς ισχυρισμοί, που επιδιώκουν, να ανατρέψουν τα παραδεδεγμένα και ισχύοντα εδώ και έτη. Μάλιστα, όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, «ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση υποχρεούται να καλύψει και τη σχετική δαπάνη» (Απόφαση ΣτΕ 2518/2013, παρ. 6)...»
 • Είναι ανεπίτρεπτη η σύγχυση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τη μετεγκατάσταση διότι δεν υφίστατο θεσμικό πλαίσιο μετεγκαταστάσεων και για αυτό προσπάθησε ο νομοθέτης να το αντιμετωπίσει με το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α 60/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» όπου προβλεπόταν όπως τροποποιήθηκε με τους ν. Ν.4495/2017, ΦΕΚ Α 167/3.11.2017 και 4585/2018,ΦΕΚ Α 216/24.12.2018 με κύριο στόχο την Ακρινή και τους Αναργύρους.
 • Η μη ολοκλήρωση (αθέτηση) των συμφωνημένων υποχρεώσεων της ΔΕΗ, δεδομένου ότι οι πυλώνες στη Νέα Ποντοκώμη έως σήμερα δεν έχουν μετακινηθεί, παρόλο που το αρχικό ποσό των 20 εκ ευρώ περιορίστηκε στο ποσό των 10 εκ ευρώ με υπογειοποίηση αντί για παραλλαγή των πυλώνων, επέφερε σοβαρές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των δημοσίων υποδομών άρα και της δυνατότητας μετεγκατάστασης του οικισμού με αποτέλεσμα αρκετοί από τους κατοίκους να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες με όποιο πρόσφορο μέσο. Επισημαίνεται ότι έχουν διανεμηθεί οικόπεδα στο σύνολο του οικισμού άρα κα κάτω και δίπλα από τους πυλώνες της με αποτέλεσμα να είναι μπλοκαρισμένη η δυνατότητα οικοδομικής μετεγκατάστασης.
 • Τα έργα υποδομών έως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί αν και έχουν κατασκευαστεί ορισμένες κατοικίες και αρκετοί κάτοικοι είναι σε φάση αδειοδότησης χωρίς να έχουν βασικές υποδομές, καθιστώντας πρακτικά πολύ δύσκολη όχι μόνο της κατασκευή αλλά και πρακτικά την κατοίκηση των υφιστάμενων κατοικιών. Είναι επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση του συνόλου των δημοσίων υποδομών το γρηγορότερο εφικτά δυνατόν ώστε να είναι ένας οικισμός βιώσιμος με βάση το σχεδιασμό.
 • Επειδή με υπαιτιότητα της ΔΕΗ δεν υπήρξε έως σήμερα η παραλλαγή/μεταφορά των πυλώνων υψηλής τάσης της Νέας Ποντοκώμης με αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση όλων των διαδικασιών μετεγκατάστασης της προτείνεται ο Δήμος Κοζάνης να κινηθεί νομικά για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της οι οποίες πρέπει να εξεταστούν στο σύνολό τους, διότι η «διοίκηση έχει συνέχεια» σε όλους τους φορείς.
 • Η μετεγκατάσταση των κατοίκων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα δημοσίου ενδιαφέροντος για να μπορέσει να καταστεί ο οικισμός βιώσιμος. Προς τούτο ζητείται η επιτάχυνση του συνόλου των έργων υποδομής.
 • Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση για τον αναμενόμενο χωροταξικό σχεδιασμό και την αναμενόμενη διαβούλευση που θα ακολουθήσει για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, και ιδιαίτερα τονίστηκαν επιπροσθέτως από το Δήμαρχο Κοζάνης Λ. Μαλούτα και το μέλος του ΔΣ Κοζάνης και πρώην Δήμαρχο Ελ. Ιωαννίδη ότι:

 • Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της ευθύνης της ιδιοκτησίας αναφορικά με ατυχήματα με υποστήριξη υποδομών και υποστηρικτικών δομών.
 • Για θέματα στρατηγικού ενδιαφέροντος κρίσιμα για την περιοχή, όπως το υπό συζήτηση θέμα, πρέπει οι θεσμικοί φορείς με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης να συζητήσουν ώστε να υπάρχει μια ενιαία γραμμή.

Επιπλέον

 • Η πρόβλεψη της & 6.4.7 του Ν. 4956 (ΦΕΚ Α 140/19.7.2022) για κατεδάφιση των εγκαταστάσεων και κτιρίων του οικισμού της νυν Ποντοκώμης, δε μπορεί να ισχύσει λόγω εσφαλμένων δεδομένων αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση των δημοσίων προβλεπόμενων υποδομών για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης. Ουσιαστικά πρόκειται για επιβεβαιωμένο «Γεγονός Απόκλισης» σύμφωνα με την πρόβλεψη της & 6.2. του ίδιου Νόμου και ζητείται η λήψη ενεργειών και τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης
 • Δεν νοείται εγκατάσταση και λειτουργία του οικισμού χωρίς την απομάκρυνση- υπογειοποίηση των πυλώνων υψηλής τάσης, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις όλων των διαδικασιών μετεγκατάστασης.
 • Ο Δήμος Κοζάνης θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα ακόμα και προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την υλοποίηση όσων αναφέρονται στο ιστορικό εφόσον άμεσα (εντός του επόμενου διμήνου) δεν εκκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από μέρους της.
 • Η μετεγκατάσταση Ποντοκώμης είναι μια σύνθετη διαδικασία μέρος της οποίας είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού. Συνεπώς μέχρι την υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόμενων υποδομών ώστε ο οικισμός να είναι βιώσιμος δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης των κατοίκων που δεν μετεγκαταστάθηκαν. Προς τούτο στην ίδια αναγκαία νομοθετική παρέμβαση να προβλεφθούν οι αναγκαίες διατάξεις ώστε ο οικισμός νομίμως να μπορεί να υποστηρίζεται τόσο για την υποστήριξη των υποδομών του όσο και των υποστηρικτικών δημόσιων δομών όπως τα σχολεία.
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

1.    Την παραπάνω εισήγηση των κατοίκων όπως κατατέθηκε δια μέσου των εκπροσώπων τους.

2. Την αριθμ. 1/2012 ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης (Λαϊκής Συνέλευσης) του Δήμου Κοζάνης.

3.    Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 1. Απαιτεί την κατάργηση της παρ. & 6.4.7 του Ν. 4956 (ΦΕΚ Α 140/19.7.2022) για κατεδάφιση των εγκαταστάσεων και κτιρίων του οικισμού της Ποντοκώμης 
 2. Ζητά να προχωρήσει άμεσα η υπογειοποίηση των πυλώνων υψηλής τάσης της Νέας Ποντοκώμης χωρίς καθυστερήσεις. 
 3. Να παγώσει το θέμα της απομάκρυνσης των κατοίκων, που δεν μετεγκαταστάθηκαν και να προχωρήσει η αναγκαία νομοθετική παρέμβαση για τη νόμιμη υποστήριξη τόσο των υποδομών του όσο και των υποστηρικτικών δημόσιων δομών (σχολεία κλπ) 
 4. Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τους Βουλευτές, τους κατοίκους της Ποντοκώμης και τους συναρμόδιους φορείς να προβούν σε κάθε ενέργεια για την υλοποίηση των παραπάνω και θα αγωνιστεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας για την δικαίωση τους.
Ακριβές Απόσπασμα 
Κοζάνη 28 Νοεμβρίου 2022 
Ο Πρόεδρος 
Μάρκος Φλώρος

2022.11.28 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 304 Κ... by mavromatidis

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου