.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιφερειακή πολιτική και κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα τόσο παγκοσμίως όσο και στα προγράμματα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα επιστημονικά στοιχεία και η κοινή γνώμη συναινούν στην ανάδειξη του θέματος σε μια από τις μεγαλύτερες μελλοντικές προκλήσεις, όχι μόνο από άποψη πολιτικής αλλά και στην ευρύτερη κοινωνικοοικονομική σφαίρα.
Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή θεωρείται μέσο το οποίο θα ωθήσει την οικονομική
ανάκαμψη και θα προλειάνει το έδαφος για τη μετάβαση σε νέες βάσεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.
Η ΕΕ πρωτοπόρησε στον τομέα εγκρίνοντας ένα φιλόδοξο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που
στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ). Στο πλαίσιο αυτό, η
πολιτική συνοχής της ΕΕ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των
στόχων που τέθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι περιφέρειες επηρεάζονται από την
κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, αναμένεται από αυτές να βρουν κατάλληλες απαντήσεις
εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους. Οι προσδοκίες που εναποτίθενται στην πολιτική
συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης μεγάλες, καθώς η πολιτική αυτή έχει στηρίξει
τομείς και χώρες που, κατά το παρελθόν, προσδιορίστηκαν ως οι μεγαλύτερες πηγές
εκπομπής ΑΘ.
Όλο το έγγραφο μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

Περιφερειακή πολιτική και κλιματική

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Να εκμεταλευτούμε το μεγάλο "κοίτασμα" της εξοικονόμησης ενέργειας


Άρθρο του Χ. Χρηστίδη, τ. Δ/τή ΔΕΗ, ΔΣ Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού

“Η εξοικονόμηση και ορθή διαχείριση της ενέργειας αποτελεί το πιο σημαντικό, οικολογικά βέλτιστο, εγχώριο «κοίτασμα» ενέργειας της χώρας μας”


Η παραπάνω αλήθεια, διακηρυγμένη και στο πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης, αποτελεί τη λυδία λίθο που θα ανακουφίσει σημαντικά το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας μας και θα οδηγήσει, μαζί με τις ΑΠΕ, στην επιτυχία των στόχων που έθεσε η ΕΕ για το 2020.
Πρόκειται πραγματικά για το μεγαλύτερο εγχώριο ενεργειακό κοίτασμα που η εκμετάλλευσή του δεν παράγει κανένα ρύπο, ενώ αντίθετα μας γλιτώνει από περιβαλλοντικές ρήτρες εκατοντάδων εκατ. €, που θα αναγκαστούμε να καταβάλουμε, χωρίς μειώσεις, από το 2013.

Το δυναμικό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, με καλύτερη ποιότητα στη διαβίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, δεν έχει εκτιμηθεί με ακρίβεια.

Το ΣΕΕΣ (Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής) εντοπίζει δυνατότητες εξοικονόμησης 430 GWh από τη ζήτηση των 61.080 GWh ηλ.ενέργειας που εκτιμάται για το 2010, 2.100 GWh από τη ζήτηση των 70.280 του 2015 και 7.220 GWh από τη ζήτηση του 2020 που εκτιμάται στις 79.340 GWh .

Πρόσφατη παρουσίαση που έγινε από τον αναπληρωτή καθηγητή του ΑΠΘ κ. Άγι Παπαδόπουλο κατά την ημερίδα με θέμα «Προκλήσεις για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας μας», αναφέρει ότι: Η μέση δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας ανά κατοικία υπερβαίνει το 25% και το συνολικά επιτεύξιμο αποτέλεσμα ισοδυναμεί με εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 10.200 GWh και μείωση στο φορτίο αιχμής μεγαλύτερη των 1.500 MW.

Eκτιμήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού (ΕΦΕ) για το δυναμικό εξοικονόμησης, με βάση την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων, αναφέρουν εξοικονομούμενη ισχύ τουλάχιστον 1500 MW από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλο τον υπαίθριο φωτισμό και σε αυτόν των εκατοντάδων χιλιάδων καταστημάτων της επικράτειας.

Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αν μιλήσουμε για συνολικό δυναμικό εξοικονόμησης που αντιστοιχεί σε ισχύ της τάξης των 3500-4000 MW.

Μεταφρασμένο στο εγχώριο κοίτασμα αναλογεί σχηματικά στο 75% περίπου της σημερινής ετήσιας παραγωγής λιγνίτη όλης της χώρας!

Η εκμετάλλευση του δυναμικού αυτού μέχρι το 2020 ισοδυναμεί με την αποφυγή θερμικών μονάδων αναλόγου ισχύος που θα κόστιζαν μόνο για την κατασκευή τους περί τα 4 δις € μαζί με τον αναγκαίο εξοπλισμό μεταφοράς και διανομής της ενέργειας.
Το κόστος των έργων εξοικονόμησης, σύμφωνα με τη μελέτη του ΑΠΘ για τις κατοικίες αλλά και τις πιλοτικές εφαρμογές που έχει πιστοποιήσει η ΕΦΕ στο φωτισμό, εκτιμάται στα 1000 € ανά εξοικονομούμενο kw, όσο περίπου και για τις ανεμογεννήτριες χωρίς την επιδότηση.
Η συνολική παρέμβαση για εξοικονόμηση θα κοστίσει στη διάρκεια της προσεχούς 10ετίας περί τα 4 δις €, όσο δηλαδή και οι θερμικοί σταθμοί που θα αποφύγουμε, το δε όφελος από τις μειωμένες ρήτρες των ρύπων θα αυξάνεται συνεχώς με την πρόοδο των έργων βελτίωσης και θα φθάσει να ξεπερνά τα 500 εκατ. €/έτος μετά την ολοκλήρωσή τους.
Στα θετικά των έργων εξοικονόμησης υπολογίζονται ακόμη η απουσία όλων εκείνων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για τις ΑΠΕ, το άμεσο χειροπιαστό όφελος που έχουν οι τελικοί χρήστες της ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης δεκάδων χιλιάδων επαγγελματιών, μαζί με τις νέες θέσεις εργασίας, σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία. (επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας του εξοπλισμού και των ποικίλων υλικών για τις οικοδομές και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιστημονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό για την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης).
Ευχής έργο είναι να εξασφαλιστούν επιδοτήσεις μέσα από τα κοινοτικά προγράμματα. Αλλά και αυτό να μην επιτευχθεί οι χρόνοι απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων, που κατά μέσο όρο κυμαίνονται περί τα 5 έτη, είναι θελκτικότατοι για αυτές.
Ένα θεσμικό μέτρο που θα διευκολύνει τις επενδύσεις εξοικονόμησης είναι η κατοχύρωση, όπως προβλέπει και η κοινοτική οδηγία 32/2006, των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις οποίες θα αυτοχρηματοδοτούνται τα μέτρα βελτίωσης από την ίδια την αξία της εξοικονόμησης.
Σύμφωνα με αυτές τις συμβάσεις, οι αποδέκτες των μέτρων βελτίωσης, εφόσον αδυνατούν, δε θα διαθέτουν κανένα κεφάλαιο για αυτά, θα μπορούν να απολαμβάνουν ένα ποσοστό από την αξία της εξοικονόμησης όσο διαρκεί η ΣΕΑ, ενώ θα κερδίζουν το 100% της αξίας μετά τη λήξη της ΣΕΑ. (βλέπε σχετικό διάγραμμα).
Η χρηματοδότηση των μέτρων βελτίωσης μπορεί να γίνει είτε από Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), είτε από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Οι ΣΕΑ, την ώρα που ο πελάτης-αποδέκτης των μέτρων όχι μόνο δεν ξοδεύει αλλά οφελείται και ενός ποσοστού από την αξία της εξοικονόμησης, προσφέρουν μεγάλη ευελιξία για σημαντικές αποδόσεις των επενδυόμενων κεφαλαίων. “Λεφτά υπάρχουν”… αρκεί να βρεθούν έξυπνοι, εύκολοι και αποδοτικοί τρόποι να επενδυθούν.

Με βάση όλα τα παραπάνω το κράτος έχει κάθε δικαίωμα να απαιτήσει τη διοχέτευση των κεφαλαίων των τραπεζών, που σήμερα αδρανούν, στις τόσο επωφελείς επενδύσεις εξοικονόμησης και συγχρόνως να εγγυηθεί τις ΣΕΑ.

Η ΔΕΗ ως ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας οφείλει, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής οδηγίας 32/2006, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκμετάλλευση του “κοιτάσματος” της εξοικονόμησης. Διαθέτει από τη μια μεριά το πλέον έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό και τα μέσα για την υλοποίηση των έργων εξοικονόμησης, ενώ από την άλλη είναι αυτή που θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος από τις ρήτρες των ρύπων.
Η δημιουργία μιας θυγατρικής Εταιρίας Ενεργειακών Υπηρεσιών στη ΔΕΗ (ΕΕΥΠ/ΔΕΗ), με αντικείμενο τη βελτίωση τη αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση της ηλ. ενέργειας, θα αντισταθμίσει με το παραπάνω τις όποιες απώλειές της από την εξοικονομούμενη ενέργεια, ενώ θα συγκρατήσει τους πελάτες της που το άνοιγμα της αγοράς τους οδηγεί σε άλλους παρόχους.
Μπαίνοντας η ΔΕΗ στην υλοποίηση έργων εξοικονόμησης τα κέρδη της θα είναι πολλαπλάσια από την όποια ζημιά θα έχει λόγω της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η ζημιά αυτή θα αντισταθμίζεται επίσης πολλαπλάσια από τη μείωση στις ρήτρες των ρύπων αλλά και από την αποφυγή κατασκευής και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ισχύος-κυρίως αιχμής- αντίστοιχης του δυναμικού εξοικονόμησης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕΑ ΜΕ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΔιάγραμμα Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη διάρκεια της οποίας ο πελάτης όχι μόνο δε βάζει κεφάλαια αλλά έχει και ένα ποσοστό κέρδους το οποίο γίνεται 100% της αξίας της εξοικονόμησης μετά τη λήξη της.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σπάρτακος: Θετική η επίσκεψη Προέδρου της ΔΕΗ στην περιοχή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θετική κρίνεται καταρχήν η επίσκεψη του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρου Ζερβού, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ να επισκεφθεί την περιοχή προκειμένου να ενημερωθεί, να ενημερώσει και να διαπιστώσει από κοντά την υπάρχουσα κατάσταση. Το ίδιο αναμένουμε να πράξει και η ηγεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ το συντομότερο δυνατόν.
Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος, μετά από τις συναντήσεις του με υπηρεσιακά στελέχη, εργαζόμενους, κατοίκους της περιοχής, Συνδικάτα και φορείς, προέβη σε ανακοινώσεις που αναφέρουν ότι:
→ Στο τέλος Ιανουαρίου το ΔΣ της ΔΕΗ θα προκηρύξει την μονάδα Πτολεμαΐδα V
→ Η καταχώρηση του Διαγωνισμού, θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που είναι απαραίτητες για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών και των απαλλοτριώσεων.
Η ανακοίνωση αυτή, ταυτίζεται απόλυτα με τη θέση που είχε εκφράσει το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ στις 23 Ιουλίου το 2009 (στη συνάντησή του με τον κ. Αθανασόπουλο), ζητώντας του να προχωρήσει - ακριβώς- σε αυτού του είδους την απόφαση, για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται για την καθυστέρηση του Διαγωνισμού (παραπέμπουμε στη σχετική Ανακοίνωση που εκδώσαμε στις 28 Ιουλίου 2009).
Μετά και από αυτές τις εξελίξεις καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προχωρήσουν το συντομότερο στην ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να την αποστείλουν στην τοπική κοινωνία για διαβούλευση.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ επισήμανε στον κ. Ζερβό ότι πρέπει να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τον Διαγωνισμό τις Πτολεμαΐδας V, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί το φιάσκο της Μελίτης II. Παράλληλα θα πρέπει επιτέλους να αρθούν οι δυσκολίες και να λυθούν τα προβλήματα με την λειτουργία των Ορυχείων Βεύης και Κλειδίου προκειμένου, απρόσκοπτα, εντός του 2010 να προκηρυχθεί και η μονάδα Μελίτη II.
Επιπλέον, η δέσμευσή του ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2010 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες των προσλήψεων των επιτυχόντων του Διαγωνισμού, δεν μπορεί παρά να δίνει ένα τέλος στην αβεβαιότητα και στην αγωνία χιλιάδων συναδέλφων, που τρία χρόνια τώρα είναι μετέωροι, ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο και δικαίως ζητούν -απεγνωσμένα- την αποκατάστασή τους.
Ταυτόχρονα, θα στελεχωθούν και στοιχειωδώς πλέον οι θέσεις εργασίας, αφού μετά και τις τόσες συνταξιοδοτήσεις υπάρχουν χιλιάδες κενά πόστα. Γι΄αυτό ακριβώς και η ΔΕΗ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη νέων Διαγωνισμών. Φυσικά, είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη η πάγια θέση μας για τον τρόπο πρόσληψης των επιτυχόντων (ευελπιστούμε στα μέσα του Γενάρη, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου) ότι δηλαδή θα γίνουν με βάση την Συλλογική Σύμβαση και τον Κ.Κ.Π. της ΔΕΗ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης απόφασισε το Ν.Σ. Κοζάνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την εκπόνηση ευρείας επιδημιολογικής μελέτης αποφάσισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης ικανοποιώντας το χρόνιο και πάνδημο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για γνώση των δεδομένων που σχετίζονται με τους παράγοντες κινδύνου και επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων.
Η μελέτη θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.
όπως σημειώνει σε ανακοίνωση της η ΝΑ Κοζάνης, η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση συνιστά πρωτοποριακή δράση σε Νομαρχιακό επίπεδο ως η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη δημιουργία πλήρους και γενικού ιατρικού αρχείου καταγραφής των νοσημάτων και των αιτίων πρόκλησής τους, με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων νοσηρότητας, θνησιμότητας και συσχετισμού τους.
Πρόκειται για δράση που καλύπτει τη διαχρονική αδράνεια της Πολιτείας και οδηγεί με την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί στη δημιουργία του πρώτου Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Υγείας στη χώρα μας.
Η επιδημιολογική μελέτη εντάσσεται στη συνολική και συστηματική προσπάθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για την προστασία τόσο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας ως εργαλείο επιστημονικής τεκμηρίωσης της ασκούμενης πολιτικής.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Πρόταση των Οικολόγων Πράσινων στον πρόεδρο της ΔΕΗ για βιομηχανία ενεργειακού εξοπλισμού

Πρόταση των Οικολόγων Πράσινων στον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό:
Να γίνει στην Κοζάνη βιομηχανία κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ

Στην πρόσφατη συνάντηση του προέδρου της ΔΕΗ κ. Ζερβού με τους τοπικούς φορείς του Ν. Κοζάνης τέθηκαν πολλά θέματα σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις οικισμών, τις σχεδιαζόμενες νέες λιγνιτικές μονάδες και ορυχεία, τις προσλήψεις κλπ.
Εκτός τoυ θέματος της ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος / υγείας των κατοίκων που είναι πρώτης προτεραιότητας, τα υπόλοιπα αφορούν είτε μεμονωμένους πληττόμενους οικισμούς είτε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα το πρόβλημα των απαλλοτριώσεων της Ποντοκώμης ή του δρόμου της Ακρινής είναι σημαντικά για τα εν λόγω χωριά, αλλά σημαντικότερο για όλο το ενεργειακό λεκανοπέδιο είναι η πορεία της ηλεκτροπαραγωγής την επόμενη δεκαετία και οι επιπτώσεις στην αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου μας και στην απασχόληση. Παρόλα αυτά τα πρώτα θέματα, σαν πιο «πιασάρικα» και ψηφοθηρικά μονοπώλησαν τη συζήτηση, (βοηθούντων και των βουλευτών, δημάρχων κλπ), ενώ το δεύτερο και σημαντικότερο έμεινε στο περιθώριο.
Έτσι λοιπόν ο κ .Ζερβός και οι τοπικοί παράγοντες ελάχιστα συζήτησαν για το ότι:
 η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το 2020 θα ανεβεί στο 40%, (σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης),
 η ενίσχυση αυτή των ΑΠΕ (αλλά και η ανάγκη για δραστική μείωση των εκπομπών του CO2) σημαίνει δραστική μείωση της λιγνιτικής ισχύος, τουτέστιν απόσυρση (κλείσιμο) των μισών περίπου λιγνιτών μονάδων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας,
 άμεση συνέπεια του προηγουμένου θα είναι η σημαντική συρρίκνωση της τοπικής απασχόλησης, (εφόσον δεν υπάρξει ένα συνεκτικό σχέδιο εναλλακτικής ανάπτυξης).
Ο ενεργειακός αναπροσανατολισμός της χώρας λοιπόν, παρά το μεγάλο ειδικό βάρος του, πέρασε στα «ψιλά» των συσκέψεων.

Πριν ένα μήνα ο κ. Ζερβός και η κυβέρνηση καλώς έβαλαν τον πήχη των ΑΠΕ στο 40% της ηλεκτροπαραγωγής αλλά κακώς δεν ξεκαθαρίζουν (με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα) ποιες λιγνιτικές μονάδες θα αποσυρθούν μέχρι το 2020 (Δεν αρκεί η δέσμευση μόνο για τις μονάδες Πτολεμαίδα Ι και ΙΙ). Καλώς ομιλούν για αντιρρυπαντική λιγνιτική τεχνολογία, αλλά όσο αυξάνουν - αντί να μειώνουν - τη λιγνιτική ισχύ υπονομεύουν τους δικούς τους κυβερνητικούς στόχους. Καλώς ομιλούν για πράσινη απασχόληση, αλλά εφόσον δε λένε την αλήθεια πόσες θέσεις θα περικοπούν στα λιγνιτωρυχεία και τους σταθμούς και ποια είναι τα εναλλακτικά σχέδια αναπλήρωσης τους μέχρι το 2020, τότε συσκοτίζουν την πραγματικότητα και συντελούν στον χρόνιο εφησυχασμό της τοπικής κοινωνίας.
Ειδικά στο τελευταίο θέμα των πράσινων θέσεων εργασίας η ένδεια της κυβέρνησης, αλλά και των τοπικών φορέων, είναι τρομακτική έως εγκληματική. Πέραν διαφόρων απλοϊκών ιδεών και προτάσεων που επικαλύπτονται ή αλληλοαντιγράφονται και μερικών projects χαμηλής αποτελεσματικότητας, απουσιάζει ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο με συνεκτικούς στόχους και καθορισμένους ρόλους για την επόμενη δεκαετία (τουλάχιστον). Αν κάνουμε λάθος ας μας διαψεύσουν οι αρμόδιοι, δημοσιεύοντας πόσες θέσεις πράσινης απασχόλησης δημιουργούνται ανά τομέα και έτος μέχρι το 2020.
Εν πάση περιπτώσει, και για να μην μένουμε στην κριτική, καταθέτουμε (με κοινοποίηση στον κ. Ζερβό) την πρόταση των Οικολόγων Πράσινων για τη δημιουργία 3000 πράσινων θέσεων εργασίας στον Ν. Κοζάνης στον τομέα της κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε και στην προεκλογική περίοδο, αλλά τώρα συνοδεύεται και από συγκεκριμένα νούμερα με βάση διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα (και στοιχεία της Green Peace). Σημειώνουμε ότι στη σύσκεψη της Ποντοκώμης δεν δόθηκε ο στοιχειώδης χρόνος στον εκπρόσωπο των Οικολόγων Πράσινων για να αναπτύξει την πρόταση μας, ενώ οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πολλοί άλλοι επώνυμοι μίλησαν απεριόριστα και χωρίς αντίπαλο (η ΝΔ επέλεξε τη σιωπηρή αποχή από μια εκδήλωση που τη θεώρησε κυβερνητική).

3000 πράσινες θέσεις εργασίας
στον τομέα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού.
Ο εν λόγω τομέας έχει ως αντικείμενο την κατασκευή βασικού εξοπλισμού για εγκαταστάσεις ΑΠΕ, οι οποίες θα γίνουν και θα λειτουργήσουν σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνει εξοπλισμό για ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά και ηλιοθερμικά. Οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατασκευής του εν λόγω εξοπλισμού θα χωροθετηθουν κατά προτεραιότητα στους πληττόμενους νομούς (Κοζάνης – Φλώρινας - Αρκαδίας) με παράλληλη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων (δάνεια, επιδοτήσεις).

Ανάλυση θέσεων κατά τομέα με χρονικό ορίζοντα το 2020
1. Εξοπλισμός Ανεμογεννητριών (Α/Γ)
 Ένταση εργασίας: 14 εργ/ετη ανά ΜW Α/Γ (μόνο για κατασκευή, ΟΧΙ για εγκατάσταση)
 Παραδοχή: μέχρι το 2020 θα γίνουν 10 GW αιολικά στην Ελλάδα
 (14 εργ/ετη /ΜW) Χ10 GW= 14 X 10.000= 140.000 εργ/ετη
 (140.000 εργ/ετη) : 11 έτη (μέχρι το 2020) = ~ 13.000 θέσεις
 Αν κατασκευαστεί στην Ελλάδα το 40 % του απαιτούμενου εξοπλισμού και δρομολογηθεί στο Ν. Κοζάνης το 1/3 των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, τότε στο νομό μας δημιουργούνται 1730 θέσεις λόγω κατασκευής εξοπλισμού Α/Γ

2. Εξοπλισμός φωτοβολταικών (Φ/Β)
 Ένταση εργασίας: 20 εργ/ετη ανά ΜW Φ/Β (μόνο για κατασκευή. ΟΧΙ για εγκατάσταση)
 Παραδοχή: μέχρι το 2020 θα γίνουν 2,6 GW Φ/Β (Ήπιο Σενάριο Green Peace)
 (20 εργ/ετη /ΜW) Χ2,6 GW= 20 X 2.600= 52.000 εργ/ετη
 (52.000 εργ/ετη) : 11 έτη (μέχρι το 2020) = ~ 4.700 θέσεις
 Αν κατασκευαστεί στην Ελλάδα το 40 % των αναγκών μας και η Κοζάνη πάρει το 1/3 αυτών των θέσεων τότε
στο Ν. Κοζάνης δημιουργούνται 630 θέσεις λογω κατασκευής εξοπλισμού Φ/Β

3. Εξοπλισμός Ηλιοθερμικών (Η/Θ)
 Με βάση το δείκτη 1 θέση Η/Θ ανά 87 m2 συλλεκτών δημιουργούνται 28000 θέσεις στον τομέα της κατασκευής-εγκατάστασης Η/Θ σε όλη τη χώρα.
(Κάνουμε πιο συντηρητικές υποθέσεις, εφόσον οι θέσεις αυτές δεν αφορούν μόνο κατασκευή). Αν κατασκευαστεί στο Ν. Κοζάνης Κοζάνη το 2% των Η/Θ, τότε δημιουργούνται στο νομό 560 θέσεις λογω κατασκευής εξοπλισμού Η/Θ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ = 1730 +630+560=2920

Παρατηρήσεις
1. Στους παραπάνω υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή εξοπλισμού για μικρούς ΥΗΣ, γεωθερμία, βιομάζα, κλπ.
2. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης οι θέσεις που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία Α/Γ και Φ/Β στο Ν. Κοζάνης. Π.χ από την εγκατάσταση 80 ΜW Α/Γ και 10 ΜW Φ/Β στο Ν. Κοζάνης δημιουργούνται άλλες 100 περίπου θέσεις εργασίας.
3. Επίσης αν η ΔΕΗ κατασκευάσει στην Κοζάνη τον εξοπλισμό (πάνελ κλπ) για το Φ/Β πάρκο των 50MW που εξήγγειλε για την περιοχή μας, τότε δημιουργούνται άλλες 100 θέσεις εργασίας στον τομέα κατασκευής.


Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, πέραν των 3000 πράσινων θέσεων εργασίας, δημιουργεί και σημαντικά πρόσθετα οφέλη:
1. μειώνει την εκροή συναλλάγματος, που δαπανάται για την αγορά πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού από άλλες χώρες
2. έχει εξαγωγικές δυνατότητες και βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο με τις γειτονικές χώρες
3. μεταφέρει και αφομοιώνει τεχνολογία και τεχνογνωσία
4. δημιουργεί πρόσθετες (έμμεσες) θέσεις απασχόλησης (έρευνα, υποστηρικτικές βιοτεχνίες, κλπ)

Σε μια τέτοια προοπτική πράσινων επενδύσεων η ΔΕΗ δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη και άτολμη. Πρέπει να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο από την πίτα συμμετέχοντας στην ίδρυση μιας επιχείρησης κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Μια τέτοια διέξοδος διευρύνει τον κύκλο και το αντικείμενο των εργασιών της ΔΕΗ και δίνει μια πράσινη μακροχρόνια λύση στην τοπική απασχόληση. Η μορφή της νέας επιχείρησης μπορεί να είναι μικτή, με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ και εταίρους τους ΟΤΑ ή/και ιδιώτες, καθώς και έναν ξένον οίκο - μεταβατικά - για τη μεταφορά της τεχνολογίας.

Όσοι πιστεύουν ότι η προοπτική της περιοχής μας έχει κι άλλο χρώμα εκτός από το μαύρο του λιγνίτη, ας στηρίξουν στην πράξη μια τέτοια πράσινη πρόταση. Πολύ περισσότερο το στοίχημα αφορά το νέο Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό που ήλθε ως πρεσβευτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. `
Ιδού λοιπόν η Ρόδος…

ΤΠΚ Οικολόγων Πράσινων
Κοζάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι 3000 πράσινες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν στις θέσεις που δίνουν 6 μεγάλες μονάδες της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ορυχείων.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σχέδιο Νόμου για τροποποίηση του Νόμου 2939/01 για την ανακύκλωση

Παρακάτω θα δείτε την αιτιολογική έκθεση για το σχέδιο των τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154A) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες διατάξεις.Σχέδιο Νόμου για τροποποίηση Νόμου 2939.2001 για την ανακύκλωση

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Ομιλία κ. Αρθρούρου Ζερβού στην Περιφέρεια για τη Δυτική Μακεδονία και τις ενεργειακές εξελίξεις

Εξαγγελίες για άμεσα μέτρα υπέρ του Περιβάλλοντος, της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Ευημερίας της Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 29/12/2009

Η νέα Διοίκηση της ΔΕΗ αποδίδει ξεχωριστή σημασία στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί εδώ βρίσκεται η «καρδιά» της Επιχείρησης και του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας.
Η νέα Διοίκηση θεώρησε χρέος της να έλθει παραμονές του Νέου Έτους στη Δυτική Μακεδονία και να πραγματοποιήσει μια πρώτη ενημερωτική επίσκεψη στα Λιγνιτωρυχεία και στους Λιγνιτικούς Σταθμούς, έχοντας υπόψη της:
• τις εύλογες ανησυχίες των Τοπικών Κοινωνιών για το περιβάλλον, τη μελλοντική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία των κατοίκων της περιοχής, που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή,
• τις ανάγκες για επιτάχυνση των μεγάλων παραγωγικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία,
• την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της ΔΕΗ με τις τοπικές αρχές προκειμένου όλες οι πλευρές να συμβάλλουν στην επίλυση κοινού ενδιαφέροντος προβλημάτων.
Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα της επίσκεψης η νέα Διοίκηση είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί άμεσα από τα στελέχη της για τις δραστηριότητες της Επιχείρησης στην περιοχή και για τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν.
Σε αυτή τη φάση μελετήσαμε τη δυνατότητα λήψης και υλοποίησης ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την επίλυση θεμάτων που ενδιαφέρουν τις Τοπικές Κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας από τις αρχές του 2010.
Στον τομέα των Ορυχείων:
H Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας έχει προγραμματίσει για το 2010 την υλοποίηση μιας σειράς περιβαλλοντικών έργων και παρεμβάσεων. Αναλυτικότερα, τα προγραμματισμένα έργα και οι δραστηριότητες έχουν ως εξής:

Για την καταστολή της σκόνης:
Επέκταση του μόνιμου συστήματος διαβροχής, που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχή αποτελέσματα στους ταινιόδρομους μεταφοράς τέφρας των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Αμυνταίου, σε όλους τους αντίστοιχους ανοικτούς ταινιόδρομους.
Συνέχιση της εφαρμογής ασφαλτόστρωσης των κύριων δρόμων μεταφοράς που παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφορία.
Συνέχιση και εντατικοποίηση της εφαρμογής διαβροχής των χωμάτινων δρόμων με μόνιμα δίκτυα ή βυτιοφόρα οχήματα.
Συνέχιση των αυστηρών ελέγχων για τη μείωση της ταχύτητας των χωματουργικών αυτοκινήτων και την κυκλοφορία τους σε δρόμους που απέχουν τουλάχιστον 200 μέτρα από θεσμοθετημένους οικισμούς.
Αυστηρότερη συντήρηση όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των Ορυχείων, καθώς και εντατικότερος έλεγχος για την καταστολή της σκόνης.

Για την προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων:
Συνέχιση της προστασίας των υπόγειων και επιφανειών υδάτων με τα μέτρα που εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα.

Για την αποκατάσταση εδαφών:
Βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εδαφών και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Διαστρώσεις τελικών επιφανειών αποθέσεων
Διάστρωση 3.500 στρεμμάτων σε τελικές επιφάνειες της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.

Δενδροφυτεύσεις
Φύτευση 380.000 δενδρυλλίων σε τελικά πρανή των αποθέσεων των Ορυχείων και σε εκτάσεις που θα υποδειχτούν από τον Δήμο Πτολεμαΐδας, σε αντικατάσταση του δάσους δρυός του Δ.Δ. Μαυροπηγής, το οποίο θα καταστραφεί μερικώς λόγω της ανάπτυξης του ομώνυμου Ορυχείου.
Δημιουργία ζωνών πράσινου για την προστασία της αισθητικής του τοπίου σε επιλεγμένες θέσεις περιμετρικά των εκσκαφών των ορυχείων και γύρω από Δημοτικά Διαμερίσματα που γειτνιάζουν με τα Ορυχεία.

Στους Σταθμούς Παραγωγής
Η ΔΕΗ θα ξεκινήσει από το 2010 την υλοποίηση νέων σημαντικών περιβαλλοντικών μέτρων για τους Σταθμούς Παραγωγής της στη Δυτι΄κη Μακεδονία. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν:
Μέτρα για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SΟ2)
Για τη μείωση των εκπομπών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου:
Ανάμιξη με λιγνίτη Ορυχείου Καρδιάς (μείωση περίπου κατά 30%). Επισπεύδεται η κατασκευή αντίστροφου ταινιόδρομου μεταφοράς λιγνίτη από Ορυχείο Καρδιάς στο Νότιο Πεδίο.
Εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης, σε συνεργασία με το Α.Π.Θ, με ξηρή αποθείωση (έγχυση ξηρής υδρασβέστου στην έξοδο των καυσαερίων των παλαιών και νέων Η/Φ) - Δοκιμαστική εφαρμογή 15.01.2010.
Κατασκευή Συγκροτήματος Αποθείωσης Καυσαερίων στη Μονάδα 5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ.

Μέτρα για τις εκπομπές σωματιδίων
Για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας:
Εντατικοποίηση των συντηρήσεων των υφισταμένων Η/Φ των Μονάδων.
Μείωση Φόρτισης Μονάδων.
Επίσπευση αποσύρσεων των Μονάδων σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της κατασκευής της νέας Μονάδας Πτολεμαΐδας V.
Για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Καρδιάς (Μονάδες 1 & 2):
Ανάμιξη με λιγνίτη Νοτίου Πεδίου.
Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων.

Για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Αμυνταίου
Επέκταση των Η/Φ με πλήρωση του κενού πεδίου

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων από τους ταινιοδρόμους μεταφοράς τέφρας στο Λεκανοπέδιο:

Αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής για την επιλογή της βέλτιστης λύσης για τον τρόπο κάλυψης των Τ/Δ μεταφοράς τέφρας (σκεπαστός ή σωληνωτός) .
Αποτελεσματικότερη διαβροχή.
Πέραν αυτών θα πραγματοποιηθούν και άλλες ενέργειες, όπως:
Εκτίμηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων Μονάδων, που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά το 2015.
Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών (επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης / επενδύσεις νέας ισχύος).

Για τα θέματα ποιότητας της ατμόσφαιρας (PM10):

Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων Αιχμής (ΟΔΠΕΘΑ), αποτελούμενη από στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων και Παραγωγής με έδρα τη Δυτική Μακεδονία, με σκοπό την καθημερινή παρακολούθηση:
1. των μετρήσεων των αναλυτών των σταθμών του δικτύου μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας της ΔΕΗ, κυρίως για τα PM10, καθώς και των τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων, που επηρεάζουν τη διάχυση - διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων (ταχύτητα - διεύθυνση ανέμου, βροχόπτωση, κ.λπ.),
2. των μετεωρολογικών προγνώσεων για την περιοχή,
3. των δεδομένων παραγωγής των ΑΗΣ και των Ορυχείων του λεκανοπεδίου,
4. των μετρήσεων των εκπομπών σωματιδίων από τις καπνοδόχους των ΑΗΣ,
5. των δεδομένων ζήτησης φορτίου για την ευστάθεια και επάρκεια του Συστήματος, κ.λπ.
και υποβολή προτάσεων στους Γενικούς Διευθυντές για τη λήψη μέτρων.

Τα άμεσα περιβαλλοντικά μέτρα μαζί με όλα όσα έχουν ήδη ληφθεί εντάσσονται πλέον στην Περιβαλλοντική Στρατηγική την οποία θα χαράξει η ΔΕΗ και η οποία θα είναι απόλυτα συνδεδεμένη τόσο με το προς επικαιροποίηση Επιχειρηματικό Σχέδιο 2010 – 2015 όσο και προς το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2010 – 2020 που θα περιλαμβάνει την σημαντική ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μαζί με το λιγνίτη και το φυσικό αέριο.
Η επιτάχυνση των επενδύσεών μας αποτελεί βασικό στρατηγικό μας στόχο, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη Στρατηγική μας για ενίσχυση της συμβολής της ΔΕΗ στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Με τα στελέχη μας επανεξετάσαμε το θέμα των νέων παραγωγικών μας επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία και θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα ακόλουθα:
• Η νέα Διοίκηση θα προχωρήσει στην άμεση προκήρυξη του Διαγωνισμού για την Πτολεμαϊδα 5 και η ανάθεσή της στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις εγκριθεί η Περιβαλλοντική Μελέτη και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών.
Ωστόσο, για το θέμα αυτό οφείλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι:
Για να προχωρήσει η κατασκευή της νέας Μονάδας θα πρέπει να προχωρήσουν το δυνατόν συντομότερα οι απαλλοτριώσεις.
Τυχόν καθυστερήσεις όχι μόνο μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό της ΔΕΗ αλλά και θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση νέων προσλήψεων πέραν εκείνων που θα γίνουν με διαγωνισμούς που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί.

Η θέση της ΔΕΗ για τη δημιουργία της νέας λιγνιτικής Μονάδας Μελίτη 2 παραμένει αταλάντευτη. Είναι όμως, απαραίτητο να σταθώ στο θέμα του Ορυχείου της Βεύης, καθώς ο
διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια δεν ολοκληρώθηκε.
Το θέμα της Βεύης είναι πολυσύνθετο και για το λόγο αυτό καθοριστικής σημασίας είναι η λήψη σχετικής απόφασης από την Πολιτεία.
Για τη ΔΕΗ η ταχεία επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος θα της επιτρέψει να προχωρήσει ταχύτερα στην ανάπτυξη της νέας λιγνιτικής Μονάδας.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε λύσεις οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα συμφέροντα της ΔΕΗ για ανάπτυξη από αυτήν μιας νέας Μονάδας.
Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των νέων λιγνιτικών Μονάδων εξετάζουμε διάφορα σενάρια, ώστε μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα να τεθούν εκτός λειτουργίας ορισμένες από τις παλαιότερες και πλέον ρυπογόνες Μονάδες στην περιοχή, ξεκινώντας από την Πτολεμαϊδα 1Βεβαίως ένα τέτοιο θέμα άπτεται και των αρμοδιοτήτων του ΔΕΣΜΗΕ με τον οποίο θα έχουμε σχετικές συζητήσεις.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πολύ σύντομα και στα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία έχουν σχεδιασθεί και βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης στη Δυτική Μακεδονία.
Συγκεκριμένα, η θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ξεκινήσει την υλοποίηση:
• Τριών μεγάλων έργων ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 81,7 MW και εκτιμώμενου επενδυτικού κόστους περίπου 460 εκατ. ευρώ. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το πρώτο από αυτά τα έργα, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Βιομηχανικής Περιοχής Φλώρινας, να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2010, ενώ τα δύο άλλα έργα (δύο Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Πτολεμαϊδα να τεθούν σε λειτουργία το αργότερο μέχρι το 2013.
• Συνολικά επτά (7) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή στη φάση της κατασκευής στη Δυτική Μακεδονία, η συνολική ισχύς των οποίων θα ανέλθει σε περίπου 14 MW.
Συνεπώς, εδώ στη Δυτική Μακεδονία όχι μόνο προχωρούμε στην ανάπτυξη νέων σύγχρονων λιγνιτικών Μονάδων, αλλά και κάνουμε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων περιβαλλοντικών μέτρων η ΔΕΗ προχωρεί στην πραγματοποίηση παροχών προς τις Τοπικές Κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, προχωρούν έργα για λογαριασμό των Τοπικών Κοινωνιών, όπως:

• Η ΔΕΗ θέτει όλη την τεχνική της υποδομή στη διάθεση των Δήμων και Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής που δραστηριοποιείται, όποτε αυτό χρειαστεί.
• Επίσης, εκτάσεις των εξοφλημένων Ορυχείων, έχουν αποδοθεί σε άλλες χρήσεις όπως Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων κ.α.
• Μίσθωση, σε καλλιεργητές της περιοχής, 8.000 στρεμμάτων αγρών που έχουν απαλλοτριωθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των Ορυχείων.
• Παραχώρηση αποκατεστημένων εκτάσεων για εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων και φωτοβολταικών πάρκων, καθώς και για κατασκευή πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού και επέκταση του λειτουργούντος ΧΥΤΑ.
Σχετικά με την παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αγροτικών εκτάσεων, θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:
Με βάση την Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. με αρ.284/11.12.07, αποφασίστηκε να παραχωρηθούν αποκατεστημένες εκτάσεις 6.500 στρεμμάτων δωρεάν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να τα παραχωρήσει με τη σειρά της σε νέους αγρότες των Νομών Κοζάνης (5.000 στρ.) και Φλώρινας (1.500 στρ.).
Στο πλαίσιο την ανωτέρω Απόφασης έχει ανατεθεί από τη ΔΕΗ και υλοποιείται Γεωργοοικονομική Μελέτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με το θέμα των απαλλοτριώσεων θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:
Οι απαλλοτριώσεις ΟΔΠ4 και ΟΠΚ3 των Οικισμών Ποντοκώμης (Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη) και Μαυροπηγής (Δήμος Πτολεμαΐδας), καθώς και της κτηματικής περιφέρειας αυτών (ΟΔΠΚ1) θα γίνουν συνολικά μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ ΕΠΟ των Ορυχείων Πτολεμαΐδας. Σημειώνεται ότι, οι απαλλοτριώσεις αυτές, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών, θα συντελεσθούν πολύ πιο νωρίς από τους χρόνους που απαιτεί η ανάπτυξη των Ορυχείων.
Οι απαλλοτριώσεις ΟΠΚ1 και ΟΠΚ2 (Σιδηροδρομική Γραμμή) για τις οποίες υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι θα προηγηθούν, διότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και η εκμετάλλευση του Ορυχείου Καρδιάς έχει φθάσει πλέον πολύ κοντά.

Σχετικά με τις προσλήψεις:
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για τις Τοπικές Κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ΔΕΗ θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ενίσχυσης της απασχόλησης και αύξησης των εισοδημάτων της περιοχής.
Ειδικότερα, για την πολιτική προσλήψεων της ΔΕΗ θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα ακόλουθα:
1. Η πρόσληψη στη ΔΕΗ περίπου 2.300 ατόμων, κυρίως τεχνικού προσωπικού, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ολοκλήρωσης και πολύ σύντομα θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις.
2. Σε ό,τι αφορά στα Ορυχεία και τους Ατομηλεκτρικούς Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκαν και προγραμματίσθηκαν επιπλέον προσλήψεις άλλων 350 ατόμων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσλήψεων στο Λιγνιτικό-Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας σε 1.104 άτομα, εκ των οποίων τα 775 άτομα θα καλύψουν ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας.
3. Μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα προγραμματισθούν οι νέες προσλήψεις για την επόμενη τριετία.
Κυρίες και κύριοι,
Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι, η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία και οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συμβάλλουμε στην επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμα των εξής βασικών στόχων:
• στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω τόνωσης των επενδύσεων,
• ενίσχυση του εισοδήματος και της απασχόλησης,
• αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική προστασία.
Η ΔΕΗ ενεργά συμμετέχει στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν η Ελληνική Οικονομία, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της χώρας.
Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται στα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα ρευστό και με εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες. Αυτό αποδεικνύεται από συγκεκριμένα γεγονότα, όπως:
• Τη διεθνή ενεργειακή κρίση διαδέχθηκε η ύφεση, η οποία στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας με την πρωτοφανή κάμψη της ζήτησης και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,
• Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ επηρεάζονται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι διεθνείς ενεργειακές τιμές, οι βροχοπτώσεις κλπ. Γι΄ αυτό και μετά από τη συρρίκνωση των κερδών στα προηγούμενα χρόνια και τις ζημιές του 2008, τα κέρδη ρεκόρ του 9μήνου 2009 είναι συγκυριακά και δεν επιτρέπουν εφησυχασμούς.
• Παρά το ότι οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχει η ΔΕΗ είναι οι χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «15» και από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «25», κατά το 2009 ένας μεγαλύτερος αριθμός πελατών μας – λόγω της ύφεσης – αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομαλή αποπληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
• Κατά το 2009 εντάθηκαν οι πιέσεις των ανταγωνιστών μας σε επίπεδο λιανικής αγοράς, με αποτέλεσμα να χάνουμε μεγάλους πελάτες.
• Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμματισμένων παραγωγικών επενδύσεων είναι μεγάλες και αυτές οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, που δεν δύνανται να ελεγχθούν από τη ΔΕΗ. Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, η ΔΕΗ είναι η μόνη επιχείρηση ηλεκτρισμού που πραγματοποιεί επενδύσεις σε περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, το Αλιβέρι, η Ρόδος κλπ. Ακριβώς, για το λόγο αυτό πρέπει να υποστηριχθούν ακόμη περισσότερο οι επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ, καθώς αυτές συνδέονται περισσότερο με την κοινωνική ευημερία αρκετών περιφερειών της χώρας.
Θεωρούμε αναγκαίο, επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι, οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ΔΕΗ μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολύ μεγαλύτερες, καθώς:
• Μέσα στο 2010 θα γίνει οξύτερος ο ανταγωνισμός στο χώρο της θερμικής παραγωγής, αφού τρεις νέες Μονάδες ανταγωνιστών μας ισχύος άνω των 1.300 MW αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία.
• Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η ΔΕΗ θα επιβαρυνθεί από το 2013 με περίπου 1,3 δισ. ευρώ για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το θέμα αυτό είναι καίριας σημασίας για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης και πρέπει να αντιμετωπισθεί από όλους την Πολιτεία και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με πού μεγάλη υπευθυνότητα. Όπως, δήλωσα στη Βουλή, με την τεράστια αυτή επιβάρυνση «ή θα φαλιρίσει η ΔΕΗ ή θα πρέπει να αυξηθούν τα τιμολόγια».
Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ότι με αυτά τα δεδομένα:
• Η επιτάχυνση των νέων μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων είναι πρωταρχική σημασίας θέμα για την εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας της ΔΕΗ.
• Η χρηματοδότηση των νέων παραγωγικών επενδύσεων πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και να στηρίζεται κυρίως σε ίδια κεφάλαια και δευτερευόντως σε εξωτερικό δανεισμό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό μόνον για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όταν η χρηματοδότηση των νέων σύγχρονων Μονάδων θα απαιτήσει πάνω από 2,2 δισ. ευρώ.
• Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμπίεση του συνόλου των δαπανών της, ώστε να εξευρεθούν οι αναγκαίοι εσωτερικοί πόροι για τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεών της. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα δαπάνη θα πρέπει να επανεξετάζεται από μηδενική βάση.
Οφείλουμε εδώ να σταθούμε και στο θέμα του λιγνίτη και να διατυπωθεί ξεκάθαρα η θέση της νέας Διοίκησης, επειδή αρκετά έχουν γραφεί γι΄αυτό στο τελευταία διάστημα:
• Ο λιγνίτης ήταν και θα παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια το «εθνικό καύσιμο». Η σημασία του λιγνίτη θα είναι καθοριστική για πάρα πολλά ακόμη χρόνια καθοριστική για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.
• Λόγω των τεράστιων επιβαρύνσεων που θα έχει ο λιγνίτης από το 2013 και στα επόμενα χρόνια θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά του από πλευράς τιμών σε σχέση με άλλες ενεργειακές πρώτες ύλες.
• Για να παραμείνει ανταγωνιστικό το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ οι νέες λιγνιτικές Μονάδες θα πρέπει να κατασκευασθούν και να λειτουργούν εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές οικονομικές, θερμικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η επίτευξη αυτού του στόχου συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω των ανοικτών διαγωνισμών και το μελλοντικό κόστος λειτουργίας τους.
• Η ομαλή τροφοδοσία των νέων λιγνιτικών Μονάδων θα πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένη τόσο κατά την έναρξη εμπορικής λειτουργίας όσο και σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για να τροφοδοτούνται ομαλά οι νέες Μονάδες.
• Ο επαναπροσανατολισμός των επενδυτικών στόχων της ΔΕΗ, που προβλέπει μεγαλύτερη στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές ούτε κατ΄ ελάχιστον δεν θα επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις που έχει ήδη λάβει για μεγαλύτερη αξιοποίηση των εγχωρίων κοιτασμάτων λιγνίτη.
Ωστόσο, η επίτευξη αυτών των μεγάλων στόχων προϋποθέτουν ευρείες συναινέσεις αλλά μέσα από ένα αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, η πιστή τήρηση του οποίου θα εξασφαλίσει:
• Στη ΔΕΗ, ταχύτερη αναδιάρθρωση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της και καλλίτερο προγραμματισμό των αναγκών της σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μετά και το κλείσιμο παλαιών και ρυπογόνων Μονάδων,
• Στις Τοπικές Κοινωνίες, διατήρηση του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου τους,
• Στο Περιβάλλον, σαφή βελτίωση όλων των περιβαλλοντικών δεικτών, σε όφελος όλων των Τοπικών Κοινωνιών,
• Στη χώρα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του Βόρειου Συστήματος και μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της.
Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς να στηρίξετε ενεργά τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ, κατανοώντας τις αυξανόμενες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η Επιχείρηση.
Η στήριξη αυτή είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ, έτσι ώστε η ΔΕΗ να εξακολουθήσει και στο μέλλον:
• Να είναι κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της ελληνικής περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας.
• Να διατηρήσει τον χαρακτήρα της κοινωφελούς επιχείρησης, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα και η μελλοντική οικονομική βιωσιμότητά της.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και μέσω υμών θα ήθελα να διαβιβάσω για το Νέο Έτος τις θερμές ευχές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για υγεία και ευτυχία σε όλους τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Υπόμνημα Νομάρχη προς τον νέο Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής επέδωσε στον νέο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό υπόμνημα με τα σημαντικότερα θέματα των σχέσεων της τοπικής κοινωνίας με τη ΔΕΗ, στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το υπόμνημα του Νομάρχη Κοζάνης έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή, τόσο την πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων, όσο και την επίσκεψή σας υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Νομό Κοζάνης θέλω να σας ενημερώσω με το παρόν, αφενός μεν με την ιδιότητα του Νομάρχη, αφετέρου δε με αυτήν του Προέδρου του «Συμφώνου Συνεργασίας της Τοπικής Κοινωνίας με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.» για τα προβλήματα, τα αιτήματα, αλλά και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

1. Η δημιουργία ενός καλού βιομηχανικού περιβάλλοντος:

Πρόταση: Η ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην επιχειρησιακή και στρατηγική φιλοσοφία της Δ.Ε.Η. αλλά και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής, με κριτήρια, τόσο αειφορίας, όσο και προσαρμοστικότητας στην εξέλιξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών (π.χ. CCS). Η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της Δ.Ε.Η. είναι καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, δεδομένου, ότι υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Τη Δ.Ε.Η. τη θεωρούμε εταίρο και προσβλέπουμε στη δραστηριοποίηση της στην περιοχή μας και μετά την εξάντληση του λιγνίτη, ως Νομός αλλά και Περιφέρεια με κατεξοχήν ενεργειακό χαρακτήρα.

2. Ρύπανση: Η λειτουργία των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η έλλειψη υιοθέτησης και εφαρμογής, όχι μόνον των καλών (σκεπασμένοι ταινιόδρομοι τέφρας) αλλά και των βέλτιστων (π.χ. διαβροχές με γαλακτώματα) περιβαλλοντικών πρακτικών οδηγούν σε σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Είναι γνωστά τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα του Νομού μας, τα οποία συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην άμεση υποβάθμιση τους, κατατάσσοντας την στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές όχι μόνο της χώρας, αλλά και της Ευρώπης.

Πρόταση: Η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, η υιοθέτηση των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών και η εξάλειψη των επιχειρηματικών ή αντιοικονομικών ανορθολογισμών, προκειμένου να μπορεί Δ.Ε.Η. Α.Ε. να ανταποκρίνεται, τόσο στην εθνική της αποστολή, στις υποχρεώσεις έναντι των μετόχων της, όσο και στις λοιπές υποχρεώσεις έναντι της τοπικής κοινωνίας.

3. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία: Σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή αποτελούν και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης οι οποίοι είναι σε μεγάλη πυκνότητα. Υπάρχουν πολλές μελέτες από ξένους επιστήμονες και πιθανολογείται από όλους άμεση σχέση με κάποιες ασθένειες, σε περιοχές που βρίσκονται αντίστοιχοι πυλώνες. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει κάνει κάποια επιδημιολογική έρευνα, για την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Πρόταση: Είναι πάγιο αίτημα μας, η υπογειοποίηση του Δικτύου Υπερυψηλής Τάσης, κατά προτεραιότητα, αυτού που διέρχεται από τις κατοικημένες περιοχές.

4. Ασφάλεια: Η ενεργοποίηση του χειμάρρου «Θολόλακκα» στο Βελβεντό και το έντονο φυσικό φαινόμενο που την συνοδεύει, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, καθιστά επιτακτική την ανάγκη παρέμβασης με στόχο την προστασία του υδάτινου ταμιευτήρα της λίμνης Πολυφύτου, από την μεταφορά φερτών υλικών.

Πρόταση: Η χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων και έργων.

5. Λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Σταθμών χωρίς Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους: Για όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Νομό μας, έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία τους, κάποιων, όμως, έχει λήξει η χρονική ισχύ τους και εκκρεμεί στο Υ.ΠΕ.ΚΑ. η ανανέωση τους. Συγκεκριμένα, έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι για τον ΑΗΣ Καρδιάς από 31-8-08 και η ΔΕΗ υπέβαλε αίτηση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας έληξαν από 31-8-08 και υπεβλήθη αίτηση για ανανέωσή τους την 3-7-08. Το ίδιο ισχύει και για το εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων και ξηρού λιγνίτη.

Πρόταση: Επίσπευση των διαδικασιών και έγκαιρος προγραμματισμός, ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των υδάτινων πόρων.

6. Αποκατάσταση και επαναπόδοση εδαφών στην τοπική κοινωνία: Η εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως καταστροφή της συνέχειας των γεωλογικών επιφανειών, του ανάγλυφου του εδάφους, καθώς επίσης και των εδαφών που δημιουργήθηκαν με φυσικές διαδικασίες, υποβάθμιση των νερών και πτώση του υπόγειου υδροφορέα. Μέχρι σήμερα, έχουν αποκατασταθεί εκτάσεις 32.800 στρέμματα, εκ των οποίων 20.050 στρ. δασικές, 10.000 στρ. γεωργικές, 1.500 στρ. διαστρωθείσες μη αποκατεστημένες και 66.000 τ.μ. στα οποία έχει φυτευτεί οπωρώνας. Υπάρχουν, όμως περίπου 180.000 στρεμμάτων, τα οποία είναι ανοιχτά και μη αποκατεστημένα.

Πρόταση: Επίσπευση της εκκρεμούς διαδικασίας παραχώρησης, αποκατάστασης και επαναπόδοσης τους στην τοπική κοινωνία, για επιχειρηματική και οικονομική αξιοποίηση, αποτελεί την αιχμή των διεκδικήσεών μας και δίκαιο καθολικό αίτημα της κοινωνίας, που από τα σπλάχνα της διέθεσε έναν δικό της φυσικό πόρο δηλ. τον λιγνίτη, με σκοπό το Εθνικό όφελος. Άλλωστε, η ίδια η Δ.Ε.Η. δεν έχει ιδιαίτερο οικονομικό όφελος από την ιδιοκτησιακή συγκέντρωση, τόσο μεγάλων εκτάσεων. Παράλληλα, ζητούμε την υλοποίηση, την επέκταση και την εντατικοποίηση των προγραμμάτων δενδροφύτευσης.

7. Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Πέραν από τις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων, ως προϊόντων καύσης στους ΑΗΣ, αλλά και από τη μη ορθολογική λειτουργία των ορυχείων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα της περιοχής, σημαντικός είναι ο ρόλος των ορυχείων, στα οποία εξορύσσονται τεράστιες ποσότητες αδρανών υλικών και λιγνίτη (περίπου ένα εκατομμύριο κ.μ. υλικών/ημέρα). Αυτές μεταφέρονται με ακάλυπτα φορτηγά, με μεγάλες ταχύτητες σε χωμάτινες επιφάνειες, χωρίς να γίνεται διαβροχή. Το σύστημα διαβροχής που υπάρχει στους ακάλυπτους ταινιόδρομους μεταφοράς του λιγνίτη και της τέφρας στους χώρους καύσης και απόθεσής, τις περισσότερες φορές τίθεται εκτός λειτουργίας, λόγω της δυσκολίας αποκόλλησης του υλικού από τους ταινιόδρομους. Παράλληλα, δεν εφαρμόζονται, συχνά, οι βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, ενίοτε και καμμία που ισχύουν στο εξωτερικό (π.χ. χρήση σκέπαστρου στη μεταφορά της τέφρας, διαβροχή με κατάλληλα γαλακτώματα). Προκαλείται ατμοσφαιρική ρυπανσή από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών, τη μη χρήση σωστών φίλτρων, τις εκπομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2,5 και PM10, εξαιρετικά επιβαρυντικών για τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο με δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (ανομβρία-άνεμοι), είμαστε μάρτυρες περιβαλλοντικών συμβάντων, τα οποία έχουν φέρει την τοπική κοινωνία στα όρια της αντοχής της. Πρέπει, όμως να αναγνωρίσω, ότι σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της ατμόσφαιρας στις πόλεις της Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του θείου και αζώτου, παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση της τηλεθέρμανσης.

Πρόταση: Η επίσπευση όλων των προγραμμάτων εγκατάστασης φίλτρων αλλά κυρίως η άμεση αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων λιγνιτικών σταθμών με νέους, πιο αποδοτικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον. Ζητούμε την ενίσχυση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος (σκέπαστρα ρυπογόνων σημείων, διαβροχές δρόμων, περισυλλογή υλικών, ειδικά γαλακτώματα κατά τη μεταφορά τέφρας, πλύσιμο φορτηγών, συστηματικές μετρήσεις και δράσεις ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα από υπερσύγχρονο δίκτυο σταθμών μέτρησης, μέσω διασύνδεσης, προσπάθεια βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καυσίμου και αυστηρότερα μέτρα για τη σκόνη και τον περιορισμό στις μετακινήσεις των φορτηγών.

8. Λιγνιτικό Τέλος: Η ΔΕΗ Α.Ε., μετά από διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας, συμφώνησε στη χορήγηση ανταποδοτικού Τέλους. Με το Ανταποδοτικό Τέλος που καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο Νομό μας (0,4% της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας), εκτελούνται έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος, υποδομών και ανάπτυξης, έτσι ώστε ο Νομός να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της επερχόμενης μεταλιγνιτικής περιόδου.

Πρόταση: Διεκδικούμε, αύξηση του «Λιγνιτικού Τέλους», από το 0,4% στο 1,2% του κύκλου εργασιών της Δ.Ε.Η. Α.Ε..

9. Δορυφορικές Επιχειρήσεις – Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Η ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί, παράλληλα, και μία θετική πρόκληση για οργάνωση και συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων μαζί της. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που αναπτύσσεται με τη λειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Νομό μας, για να καταστεί η συνεργασία αυτή βιώσιμη και εποικοδομητική, η Ν. Α. Κοζάνης προχώρησε στην υπογραφή “Συμφώνου συνεργασίας – συνύπαρξης ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία”, με αρμοδιότητα τον συντονισμό όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων του Νομού Κοζάνης. Η συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε. θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό της και στη λειτουργία της και σε πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πρόταση: Η δημιουργία ενός Συμφώνου Συνεργασίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με τις τοπικές επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση σχετικών προγραμμάτων από τον επενδυτικό νόμο καθώς και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας καθώς και με τα ερευνητικά Ινστιτούτα, προκειμένου η περιοχή μας να αποτελέσει σε πλαίσια ανταποδοτικότητας στρατηγικό εταίρο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. αλλά και επίκεντρο αειφόρου ανάπτυξης, με έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

10. Επιβίωση των τοπικών κοινωνιών: Για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές μας κοινωνίες που «πλήττονται» από την επέκταση των ορυχείων και τη λειτουργία των ΑΗΣ χρειάζεται να υποστηριχθούν συγκεκριμένες δράσεις από την Ελληνική Πολιτεία αλλά και να επανεξεταστεί το νομικό καθεστώς συγκεκριμένων νομικών προβλέψεων:

Πρόταση: α) Να προωθηθεί η αποκατάσταση εδαφών και η επαναπόδοσή τους στην τοπική κοινωνία, για λόγους αγροτικής αποκατάστασης, οικονομικής βιωσιμότητας των τοπικών οικισμών αλλά και αποτροπής ενός ρεύματος αστυφιλίας και εσωτερικής μετανάστευσης (σημειώνεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης) και

β) Να προωθηθεί η μετεγκατάσταση οικισμών στο νομό Κοζάνης, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των Ενεργειακών Δήμων του Νομού μας, με ανθρώπινες συνθήκες και η διατήρηση του κοινωνικού ιστού αυτών των αγροτικών κοινωνιών αλλά και σε όλο το Λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Να εφαρμοστεί ένα δικαστικό μορατόριουμ αναφορικά με τις αντιδικίες της Δ.Ε.Η. με τους κατοίκους, ως προς τις ποινικές διώξεις που ασκούνται εναντίον τους, στα πλαίσια των κινητοποιήσεών τους, τουλάχιστον μη παριστάμενη ως πολιτικώς ενάγουσα στις σχετικές δίκες.

δ) Λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. για καταβολή κοινωνικού επιδόματος (20.000 Ευρώ) στους κατοίκους των Δ.Δ. Κλείτους και Κομάνου καθώς και στους κατοίκους όλων των αντίστοιχων περιπτώσεων των υπό μετεγκατάσταση οικισμών (Μαυροπηγή, Ποντοκώμη και Ακρινή), από την ίδια την Επιχείρηση, όπως έγινε στην περίπτωση της Μεσοχώρας Τρικάλων.

11. Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης - Μαυροπηγής: Εκκρεμεί η διαδικασία.

Πρόταση: Nα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα για την συνολική και ταυτόχρονη απαλλοτρίωση των αγροκτημάτων τους καθώς και για τη συνολική και ταυτόχρονη μετεγκατάσταση των οικισμών τους, αντίστοιχα. Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση, ανάλογη με αυτήν της «Μεσοχώρας - Τρικάλων», η οποία να προσδιορίζει, τόσο τις κοινωνικές παροχές, όσο και τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της μετεγκατάστασης.

12. Μετεγκατάσταση Κλείτου - Κομάνου: Εκκρεμεί η διαδικασία.

Πρόταση: Διενέργεια περιοδικών και τακτικών συναντήσεων – ανασκοπήσεων, αναφορικά με την απρόσκοπτή υλοποίησή τους.

13. Μετεγκατάσταση Ακρινής: Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα.

Πρόταση: Να χρηματοδοτηθεί η μετεγκατάστασή της. Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Υπάρχει διαθέσιμη τεκμηρίωση για τη λήψη πολιτικής απόφασης, αναφορικά με την αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης της Ακρινής.

14. Εποπτεία Εργολαβικών Συμβάσεων: [/b]Υπάρχει το φαινόμενο, τόσο της «μαύρης εργασίας» των απασχολούμενων για λογαριασμό της ΔΕΗ, όσο και των ανάριθμων φορτηγών.

Πρόταση: Εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους λειτουργίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε..

15. Απασχόληση - Κατάρτιση:

Πρόταση: Να θεσμοθετηθούν υψηλότερες και ελαστικότερες ρήτρες ποσοστώσεων για προσλήψεις εντοπίων στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Επίσης, να αναβαθμιστούν οι Σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, να ενταχθεί σημαντικό μέρος των νεοπροσλαμβανόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Σ.Τ.Ε. της περιοχής, να εκσυγχρονιστούν τα εργαστήρια των Σχολών για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού και να αναπτυχθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η χρήση της υποδομής των Σχολών στο πλαίσιο λειτουργίας τους ως σημαντικά παραρτήματα του ΚΕΚ ΔΕΗ, προκειμένου να εκπαιδεύονται, τόσο οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις νέες ανάγκες, όσο και οι ανειδίκευτοι άνεργοι, ιδίως των ενεργειακών δήμων, για τους οποίους συνήθως δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης, λόγω έλλειψης εξειδίκευσης. Επίσης, οι Σχολές ΔΕΗ να αναβαθμιστούν σε ΙΕΚ, να ενταχθούν σε αυτήν την αναβάθμιση και οι Σχολές του Νομού Κοζάνης.

16. Δημοπράτηση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V. Άμεση δημοπράτηση της Μονάδας Πτολεμαΐδας V χωρίς συσχετισμό με την έκδοση ή όχι των περιβαλλοντικών όρων για τα ορυχεία καθώς και για την ίδια τη Μονάδα Πτολεμαΐδα V.

Πρόταση: Επίσπευση των διαδικασιών, διότι η λειτουργία Σταθμών ΑΗΣ πενήντα ετών λειτουργίας συνιστά και περιβαλλοντικό έγκλημα και σπατάλη καυσίμου.

17. Πορεία ανακοινώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. (Δεκέμβριος 2007) για δράσεις και έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)

Α.Ολοκληρωμένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ.

Πρόταση: Δεδομένου, ότι συντάσσεται ολοκληρωμένη μελέτη θα απαιτηθούν περισσότερα από τα 150 στρ. που αποφάσισε να παραχωρήσει η ΔΕΗ. Συνεπώς, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα ο σχεδιασμός. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του Κέντρου και αφού συγκεκριμενοποιηθούν τα αναγκαία στρέμματα (περίπου 6.000 στρ.), χρειάζεται να ληφθεί νέα απόφαση από το Δ.Σ. της ΔΕΗ και επί συγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος που θα συνταχθεί.

Β. Παραχώρηση γης σε νέους αγρότες.

Πρόταση: Θα πρέπει να ενημερώσει η ΔΕΗ για την πορεία των μελετών, έτσι ώστε να προχωρήσουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) Κοζάνης και Φλώρινας τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Γ. Αρδευτικό Ελλησπόντου. Παρουσιάσθηκε από στελέχη της ΔΕΗ η «Μελέτη διαχείρισης του ισοζυγίου υδάτων της ευρύτερης περιοχής Δήμου Ελλησπόντου και Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη».

Πρόταση: Με βάση τα παρουσιασθέντα στοιχεία ξεκινάει πλέον ο σχεδιασμός του αρδευτικού.

Δ. Μονάδα επεξεργασίας της τέφρας.

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη από τη ΔΕΗ και υποβλήθηκαν φάκελοι συμμετοχής.

Πρόταση: Απαιτείται ενημέρωση για το ενδιαφέρον που προέκυψε από τους ιδιώτες

Ε. Ανάπτυξη περιοχής Πολυφύτου.

Πρόταση: Προτείνουμε την ασφαλτόστρωση του παραλίμνιου κεντρικού αγροτικού οδικού άξονα επί της απαλλοτριωμένης από τη ΔΕΗ περιοχής Βελβεντού, την οργάνωση αναπτυξιακού συνεδρίου με θέμα την αξιοποίηση της λίμνης, τη μελέτη και όλων των προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Πολυφύτου, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, την ΑΝΚΟ και την εταιρεία Trekking, την από κοινού παρουσίαση της τελικής μελέτης καθώς και τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων προτάσεων από πλευράς της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΣΤ. Αξιοποίηση υδάτων Ορυχείων / Σταθμών.

Πρόταση: Να συνεχιστεί η διάθεση αντλούμενων υδάτων μέσα από υφιστάμενα κανάλια και να δεσμευθεί η ΔΕΗ για διάθεση ποσοτήτων υδάτων από Ορυχεία και από ΑΗΣ στο βαθμό που επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες Περιβαλλοντικοί Όροι Λειτουργίας.

Η.Φράγμα Ιλαρίωνα.

Πρόταση: Διάθεση οικολογικής περιοχής 4m3/sec σύμφωνα με τους υφιστάμενους Περιβαλλοντικούς Όρους Λειτουργίας του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. Παράλληλα, να δρομολογηθεί η κατασκευή υδροληψίας για μελλοντική άρδευση της περιοχής κατάντι της Β. Ζώνης Πολυφύτου με παροχή 1m3/sec και να ενημερωνόμαστε για την πορεία του έργου.

18. Δράσεις ανάπτυξης:

Πρόταση: Ζητούμε: α) την εξέταση της βιωσιμότητας για την περίπτωση ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και
β) την εμπεριστατωμένη ανάλυση αναγκών της Επιχείρησης, ώστε να δοθούν ανάλογες κατευθύνσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ν.Α. για την ενίσχυση συνεργασιών των τοπικών επιχειρηματιών με τη ΔΕΗ.

19. Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών:

Πρόταση: Η καλλιέργεια αγριαγκινάρας (κάρντο) είναι σε πλήρη εξέλιξη (4.000 στρ., 6.000 tn ξηρής μάζας το 2010). Απαιτείται η χρονική επέκταση των συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ – καλλιεργητών, η ολοκλήρωση προμήθειας σχετικού εξοπλισμού από πλευράς ΔΕΗ και η ενίσχυση της τιμολόγησης, ώστε να δοθούν κίνητρα στους αγρότες της περιοχής.

20. Παροχή θερμικής ενέργειας από τις τηλεθερμάνσεις για τα θερμοκηπιακά πάρκα ή μεμονωμένες επενδύσεις θερμοκηπίων.

Πρόταση: Λήψη απόφασης από τη ΔΕΗ για παροχή του δικαιώματος αξιοποίησης των τηλεθερμάνσεων, από τους Φορείς Διαχείρισης των έργων και για εξωαστική χρήση, με τους όρους που ισχύουν για την οικιστική χρήση και ειδικότερα για επιχειρηματικές δραστηριότητες ήτοι ενδεικτικά : ξηραντήρια, θερμοκήπια και άλλες γεωργοβιοτεχνικές δραστηριότητες. Ρύθμιση θεμάτων ιδιοκτητών των μεταφερόμενων οικισμών λόγω αναπτυξιακών έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Έχει ετοιμαστεί από την ΑΝΚΟ Σχέδιο ΚΥΑ.

21. Φράγμα Ιλαρίωνα.

Πρόταση: Ζητείται ενημέρωση για την πορεία προμήθειας των υδροστροβίλων και των γεννητριών από τον Ανάδοχο Η/Μ εξοπλισμού του Έργου.

22. Φράγμα Ποταμού Πραμόριτσα στο Βόϊο. Έχει ζητηθεί από τη ΔΑΥΕ ένα υψηλό τίμημα (ο κ. Κ. Παπαϊωάννου είναι ο συντονιστής εκ μέρους ΔΕΗ) για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κατασκευής του ΥΗΕ. Δια ταύτα προτάθηκε να μετατραπεί, είτε σε δωρεάν παροχή προς την Ν.Α.Κ, ή να δοθεί έναντι συμβολικού τιμήματος.

Πρόταση: Ζητείται η θετική εξέταση του αιτήματος από το Γενικό Διευθυντή Παραγωγής.
Ο Νομάρχης Κοζάνης
Γιώργος Δακής

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Αναμονή για επίλυση των προβλημάτων από τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό για την τοπική κοινωνία χωρίς "εμπόδια"

Η επίσκεψη του κ. Αρθούρου Ζερβού στο λεκανοπέδιο αναμφισβήτητα ήταν μια ιδιαίτερα θετική κίνηση που τελικώς αποτιμάται θετικά. Παρόλες τις αδυναμίες οργανωτικού τύπου, με πρόγραμμα που δεν κοινοποιήθηκε ποτέ ουσιαστικά, έδωσε το στίγμα της απευθείας συνομιλίας με τις περιοχές που φαίνεται να υπάχουν προβλήματα τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ.
Η επίσκεψή του στην Ποντοκώμη σε ένα κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο έδωσε την ευκαιρία να πιάσει το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας.
Ωστόσο πρέπει να καταγράψουμε ότι η επίσκεψη του έγινε μετά και από έγγραφο - πρόκληση προς την Τοπική Κονωνία. Το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων:

"Με αφορμή "αναρτήσεις στο διαδίκτυο" διαφόρων τοπικών φορέων της περιοχής..." είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στις επισημάνσεις μας από το energeiakozani και θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο. Και εμείς ευχαρίστως θα φιλοξενούσαμε την απάντηση της ΔΕΗ σε όσα αναφέρουμε.

Διαπιστώνει ότι "μετά το πρόσφατο έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας"..."Στο χρονικό αυτό σημείο προέκυψαν καθολικές αντιδράσεις, τόσο εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και από διάφορους φορείς με κοινό αίτημα τη συνολική και ταυτόχρονη απαλλοτρίωση των εκτάσεων."
Εδώ θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι είτε δεν είναι καλά ενημερωμένοι είτε δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία στο πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι πιο επικίνδυνο διότι θα σήμαινε ότι αγνοήθηκαν οι επί διετίας αποφάσεις και τοποθετήσεις των κατοίκων και των θεσμοθετημένων οργάνων. Και εμείς ως τοπική κοινωνία δεν θα τους κάνουμε την χάρη να δημιουργήσουμε προβλήματα στην περιοχή με κινητοποιήσεις, τουλάχιστον μέχρι να εξαντλήσουμε τα όποια τελικά περιθώρια έχουμε...

Και το κυριότερο επισημάναμε ότι εκβιασμούς δεν σηκώνουμε. Εγκαίρως ο γράφων κινητοποίησε και μίλησε για τον επερχόμενο εκβιασμό της τοπικής κοινωνίας. Και τώρα ήρθε η ώρα, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, να δείξουμε κατανόηση διότι υπάρχει η νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5! Δηλαδή είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ολίσθηση ευθυνών που παρατηρήθηκε για την καθυστέρηση με υπαιτιότητα ΔΕΗ της δημοπράτησης της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5.

Ευχόμαστε ο κ. Αρθούρος Ζερβός, νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, που είδε τι πραγματικά συμβαίνει, με την άμεση δημοπράτηση της νέας μονάδας να προχωρήσει και στην επίλυση των προβλημάτων. Διότι έδειξε άνθρωπος ιδιαίτερα ειλικρινής και απλός  και αυτό εκτιμήθηκε από την τοπική κοινωνία παρόλο που την έφτασαν στο "απροχώρητο" το προηγούμενο διάστημα. Και οι πληροφορίες μας φαίνεται να είναι ορθές για την ευαισθησία που διαθέτει.
Το πρώτο πρόβλημα που  χρειάζεται λύση είναι της συνολικής απαλλοτρίωσης και όλοι γνωρίζουμε καλά ελληνικά. Και σε αυτό εγκαίρως μιλήσαμε για νομοθετική ρύθμιση αλλά ποτέ δεν κληθήκαμε, τουλάχιστον από τη ΔΕΗ, να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας .

Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Αποτελέσματα επίσκεψης Προέδρου ΔΕΗ κ. Αρθούρου Ζερβού στην Ποντοκώμη

Στην κατάμεστη αμφιθεατρική αίθουσα του οικισμού Ποντοκώμης παραβρέθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός με στελέχη της ΔΕΗ.
Ο βουλευτής κ. Αλέκος Αθανασιάδης ζήτησε άμεση προκήρυξη της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5, μετεγκαταστάσεις των οικισμών, πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού 1/2007 καθώς και αναβάθμιση των υπαρχουσών μονάδων (Καρδιάς, Αμυνταίου).
Ο βουλευτής κ. Γιάννης Βλατής ζήτησε καθαρές κουβέντες για την περιοχή μας λέγοντας ότι η περιοχή έδωσε πάρα πολλά και πήρε πολύ λίγα.
Ο βουλευτής κ. Πάρης Κουκουλόπουλος πρότεινε την παρακάτω λύση για την τμηματική απαλλοτρίωση, αφού πρώτα απέδωσε ευθύνες σε όσους δεν πήραν τις αποφάσεις που έπρεπε στο παρελθόν: Να συμπεριληφθούν με τη διαδικασία των 1300 στρεμμάτων (δηλαδή με παλαιότερη ΜΠΕ και με γρήγορες διαδικασίες) και η υπόλοιπη έκταση που περιλαμβάνει τους οικισμούς της Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Η δε συνολική ΜΠΕ να κρατήσει με διαβούλευση περισσότερο χρόνο διότι το θέμα είναι περιβαλλοντικά σοβαρό.
Ο κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης τόνισε ότι υπάρχουν αποφάσεις εδώ και ενάμιση χρόνο που πρέπει να γίνουν σεβαστές.
Ο δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας έθεσε πρόγραμμα αξιοπιστίας με τη ΔΕΗ λόγω υποσχέσεων που δεν υλοποιήθηκαν.
Ο κ. Ανδρέας Αθανασιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος, ζήτησε να δούμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει η περιοχή και να μην προχωρήσει η ΔΕΗ σε τμηματική απαλλοτρίωση θυμίζοντας υποσχέσεις που δόθηκαν.
Ο κ. Δημήτρης Μαυροματίδης, δημοτικός σύμβουλος, έθεσε συνοπτικά το θέμα λέγοντας ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης λόγω των δεσμεύσεων της ΔΕΗ που δεν τηρήθηκαν θέτοντας ερωτήματα γιατί η ΔΕΗ εμφανίζεται να μην γνωρίζει ότι δεν δέχεται η Ποντοκώμη τμηματική απαλλοτρίωση (κλικ για τα ερωτήματα που τέθηκαν). Επίσης δήλωσε ότι όλες οι αποφάσεις είναι αναρτημένες στο energeiakozani και παρέδωσε στον κ. Ζερβό τα ερωτήματα του και υλικό τεκμηρίωσης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ Αρθούρος Ζερβός ανήγγειλε:
Την άμεση προκήρυξη της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5 στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουρίου.
Την άμεση απόσυρση της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδα 1 με την προκήρυξη της Πτολεμαϊδας 5 και με την υπογραφή σύμβασης της τελευταίας της μονάδας Πτολεμαϊδα 2 (που είναι και οι πιο ρυπογόνες της περιοχής).
Τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής
Την άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού 1/2007

Για το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης είπε ότι είναι θέμα πολιτικό και όχι της ΔΕΗ. Ζήτησε από τους κατοίκους να προχωρήσει η μερική απαλλοτρίωση των 1300 στρεμμάτων και να δοθεί πίστωση χρόνου για να δουν την υλοποίηση αυτών που ανήγγειλε.
Σε ερωτήματα των κατοίκων αν δεσμεύεται ο Πρόεδρος της ΔΕΗ για τα 1300 ο κ. Κουκουλόπουλος είπε ότι μαζί με τους βουλευτές κ. Αθανασιάδη και Βλατή έχει ήδη σταματήσει η μερική απαλλοτρίωση έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κατοίκων. Ο κ. Αθανασιάδης δήλωσε ότι ζητεί τη διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων και μετά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από την Ποντοκώμη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...