.

Σχέδιο Νόμου για τροποποίηση του Νόμου 2939/01 για την ανακύκλωση

Παρακάτω θα δείτε την αιτιολογική έκθεση για το σχέδιο των τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154A) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες διατάξεις.Σχέδιο Νόμου για τροποποίηση Νόμου 2939.2001 για την ανακύκλωση

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου