.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιφερειακή πολιτική και κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα τόσο παγκοσμίως όσο και στα προγράμματα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα επιστημονικά στοιχεία και η κοινή γνώμη συναινούν στην ανάδειξη του θέματος σε μια από τις μεγαλύτερες μελλοντικές προκλήσεις, όχι μόνο από άποψη πολιτικής αλλά και στην ευρύτερη κοινωνικοοικονομική σφαίρα.
Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή θεωρείται μέσο το οποίο θα ωθήσει την οικονομική
ανάκαμψη και θα προλειάνει το έδαφος για τη μετάβαση σε νέες βάσεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.
Η ΕΕ πρωτοπόρησε στον τομέα εγκρίνοντας ένα φιλόδοξο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που
στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ). Στο πλαίσιο αυτό, η
πολιτική συνοχής της ΕΕ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των
στόχων που τέθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι περιφέρειες επηρεάζονται από την
κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, αναμένεται από αυτές να βρουν κατάλληλες απαντήσεις
εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους. Οι προσδοκίες που εναποτίθενται στην πολιτική
συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης μεγάλες, καθώς η πολιτική αυτή έχει στηρίξει
τομείς και χώρες που, κατά το παρελθόν, προσδιορίστηκαν ως οι μεγαλύτερες πηγές
εκπομπής ΑΘ.
Όλο το έγγραφο μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

Περιφερειακή πολιτική και κλιματική

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου