.

Γνωμοδότηση Ν.Σ. Κοζάνης για ΜΠΕ ορυχείου Ποντοκώμης -Μαυροπηγής

Απόφαση Γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «ΔΕΗ Α.Ε.», για επέκταση προς τα Δυτικά των λιγνιτωρυχείων «ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ» και «ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», που βρίσκονται στην περιοχή Πτολεμαΐδας, Νομού Κοζάνης.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010, αποφάσισε ομόφωνα ότι:

«Αντιλαμβανόμενοι τους λόγους εθνικού συμφέροντος και την ανάγκη διαφύλαξης της υγείας των κατοίκων της περιοχής, δεδομένου ότι η έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη δημοπράτηση του νέου ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V και την επακόλουθη ταχεία αντικατάσταση των λειτουργουσών ρυπογόνων Μονάδων ΑΗΣ, όσο και για την έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής:
Γνωμοδοτούμε αρνητικά για το σύνολο της υποβληθείσας ΜΠΕ, με εξαίρεση θετικής γνωμοδότησης ΜΟΝΟ σε ότι αφορά την επέκταση των αδειοδοτημένων ορίων των ορυχείων στους οικισμούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ποντοκώμης και Μαυροπηγής, στα αντίστοιχα αγροκτήματα αυτών, καθώς και στο αγρόκτημα Κομάνου, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται κτηματικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Προαστίου και Ασβεστόπετρας, με τους παρακάτω όρους που αποτελούν αναγκαία συνθήκη και θα πρέπει να περιλαμβάνονται με σαφήνεια στην ΚΥΑ έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων:
α. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1 (1.345 στρέμματα περίπου), η διασφάλιση της αμετάκλητης υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης (ΟΠΚ3) και Μαυροπηγής (ΟΔΠ4). Ενδεικτικά, θα μπορούσε η παραπάνω διασφάλιση να επιτευχθεί με την άμεση εκταμίευση ποσού έναντι των οριστικών τιμών και ποσών, που αναλογούν στις εκτάσεις ΟΠΚ3 και ΟΔΠ4.
β. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1, ειδική τεχνική μελέτη που θα αντιμετωπίζει τη συγκέντρωση, απόθεση και διαχείριση της φυτικής γης που προκύπτει από τις νέες εκτάσεις εκσκαφών, ως πολύτιμο αγαθό, για τη χρήση της στις αποκαταστάσεις. Η μελέτη θα πρέπει να κατατεθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Κοζάνης.
Προτείνουμε την υποβολή νέας ΜΠΕ που να αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνόλου της περιοχής δραστηριοτήτων της ΔΕΗ δηλ. της έκτασης των σημερινών αδειοδοτημένων 141.000 περίπου στρ., διότι:
Το περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά, καθώς οι επιπτώσεις σ’ αυτό είναι προσθετικές χρονικά και χωροταξικά.
Πρέπει να επανεξεταστεί ο χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων μετά το πέρας των αποκαταστάσεων στο σύνολο των μελετών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας των ορυχείων στην άμεση και ευρύτερη περιοχή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.
Η ανωτέρω ανάγκη ενισχύεται και από την άμεση αποδοχή, από το μελετητή της ΜΠΕ, των διατυπωθεισών ελλείψεων, κατά την παρουσία του στην υπόψη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης.
Ειδικότερα, στη νέα ΜΠΕ, που θα πρέπει να κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση της ΚΥΑ έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, πρέπει να προβλέπονται ή να τη συνοδεύουν επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και των επιπτώσεων αυτών στο περιβάλλον.
Ως σημαντικότερα αυτών θεωρούμε τα παρακάτω:
α. Πρόβλεψη της μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής σύμφωνα με την επίσημη εξαγγελία – δέσμευση του Πρωθυπουργού μας κ. Γιώργου Παπανδρέου και επιπλέον σύμφωνα με τα πορίσματα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων (Ιούνιος 2008), καθώς και του Συνηγόρου του Πολίτη (Μάρτιος 2009), τις προβλέψεις της ΚΥΑ έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του ορυχείου Πτολεμαΐδας (Οκτώβριος 2003) καθώς και του άρθρου 17 του Συντάγματος της Ελλάδας.
β. Προβλέψεις για ορθολογική εκμετάλλευση του λιγνίτη, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη συνδυασμένη καύση λιγνίτη με άλλα καύσιμα π.χ. φυσικό αέριο, ενεργειακά φυτά.
γ. Κατάθεση στις Υπηρεσίες της Ν.Α. Κοζάνης για έγκριση, επικαιροποιημένης και βελτιωμένης Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη διεθνή πρακτική σε ότι αφορά στον τομέα των αποκαταστάσεων και τη διασύνδεση και συνύπαρξη των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων με τις τοπικές κοινωνίες.
δ. Κατάθεση στις Υπηρεσίες της Ν.Α. Κοζάνης για έγκριση, Ειδικής Μελέτης συγκέντρωσης, συντήρησης, βελτίωσης και διαχείρισης της φυτικής γης με μεθοδολογία και σαφή χρονοδιαγράμματα.
ε. Ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό των έργων αποκατάστασης, του κόστους των μελετών και της κατασκευής του συνόλου των έργων που θίγονται από τη λειτουργία των ορυχείων και αναφέρονται στην κατατεθείσα ΜΠΕ ή/και στην επικαιροποιημένη – αναθεωρημένη ΜΠΕ που θα επανέλθει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης, με ρεαλιστικά κόστη.
στ. Διατύπωση μέτρων διαφύλαξης της υγείας των κατοίκων της άμεσα πληττόμενης και της ευρύτερης περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
ζ. Δημιουργία ζωνών πρασίνου, με ορθολογική χωροταξική και λειτουργική κατανομή, σε εφαρμογή ειδικού Master Plan.
η. Σύνταξη ειδικής τεχνικής μελέτης για τη βέλτιστη γεωργική εκμετάλλευση των αποκατεστημένων εκτάσεων, παίρνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, τις ανάγκες της περιοχής και την αξιοποίηση των έργων αποκατάστασης που θα υλοποιηθούν. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για την ανάπτυξη στην περιοχή και αξιοποίηση από τη ΔΕΗ της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών και σε αποκατεστημένες εκτάσεις.
θ. Σύνταξη ειδικής δασικής – φυτοτεχνικής μελέτης για την ανάλυση των συνθηκών εγκατάστασης δασικών ιθαγενών ειδών, οικολογικά προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και στις σχεδιαζόμενες χρήσεις, με στόχο τη δημιουργία σταθερών δασικών οικοσυστημάτων.
ι. Σύνταξη υδρογεωλογικής και υδρολογικής μελέτης υδατικού ισοζυγίου τα πορίσματα της οποίας θα ενσωματωθούν στη νέα ΜΠΕ.
ια. Καθολική εφαρμογή συστήματος ταινιόδρομων μεταφοράς κλειστού τύπου για τη μεταφορά τέφρας και σκεπάστρων για τη μεταφορά των αγόνων και του λιγνίτη.
ιβ. Εφαρμογή της χρήσης οργανικών γαλακτωμάτων για τον περιορισμό της σκόνης των ορυχείων, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, για εξοικονόμηση του υδάτινου δυναμικού.
ιγ. Πρόβλεψη δυνατότητας του Νομάρχη για αναστολή λειτουργίας των ορυχείων, όταν οι συνθήκες ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος το επιβάλλουν.
ιδ. Μέριμνα για ένταξη, στο σχεδιασμό της αποκατάστασης των ορυχείων, του «χωροταξικού σχεδιασμού του ολοκληρωμένου κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ» με αναγκαία επιφάνεια ανάπτυξης περίπου 3.000 στρέμματα.
ιε. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του θορύβου, με στόχο την προστασία των κατοίκων των οικισμών της ευρύτερης περιοχής.
ιστ. Σαφή τεκμηρίωση των επιπτώσεων του έργου στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής και διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων προκειμένου, να μην παραβιάζονται οι οριακές τιμές τις οποίες προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των επιπτώσεων.
Το ανωτέρω είναι πολύ σημαντικό καθόσον ήδη το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στην περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο αθροιστικά από τις υπάρχουσες δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε., με σημαντικότερο παράδειγμα τις συχνές υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων για τα εισπνεύσιμα σωματίδια.
Προκειμένου η νέα ΜΠΕ να αποτελέσει ουσιαστική παρέμβαση με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία – επαναφορά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης και να τύχει της αποδοχής του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, προτάθηκε στη ΔΕΗ και έγινε κατ’ αρχήν αποδεκτό, από τον αρμόδιο Γενικό Δ/ντή Ορυχείων κ. Λάππα Δημ. που παρίστατο κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Ν.Σ.) Κοζάνης, το παρακάτω:
Συστήνεται κοινή ομάδα καθοδήγησης – συνεργασίας, με τη ΔΕΗ και το μελετητή, κατά τη σύνταξη και οριστικοποίηση της νέας ΜΠΕ για το σύνολο της έκτασης. Η παραπάνω ομάδα θα αποτελείται από εκπροσώπους / επιστήμονες που θα ορισθούν αρμοδίως από τη Ν.Α. Κοζάνης, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, το Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας και τυχόν άλλους σχετικούς φορείς.
Προτείνεται η διάρκεια ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων για την θετική γνωμοδότηση της παρούσας απόφασης να είναι τρία (3) έτη έτσι ώστε να αντικατασταθούν – επεκταθούν, με την έκδοση νέων Περιβαλλοντικών Όρων με την κατάθεση της προτεινόμενης νέας ΜΠΕ που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω προτάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Ν.Σ.) Κοζάνης διαφυλάσσοντας, με τον τρόπο αυτό, την περιβαλλοντική διάσταση του έργου αποκατάστασης των ορυχείων και τις αποφάσεις επί των προσφυγών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που αναμένονται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τροποποίηση του Άρθρου 9 του Ν.2941/2001 που προβλέπει τη δέσμευση, από τη ΔΕΗ, των αγροτικών εκτάσεων που απαλλοτριώνονται και να επανέλθει ο όρος όπως ίσχυε με το Άρθρο 1 του Ν.1280/1982 ο οποίος προβλέπει την επαναπόδοση των εκτάσεων στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
Στόχος δεν είναι η ΔΕΗ Α.Ε. να αποτελέσει μελλοντικά το μεγαλύτερο γαιοκτήμονα της περιοχής, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες σε μια εποχή που μετά το τέλος των δραστηριοτήτων της θα πληγούν σημαντικά. Η ΔΕΗ Α.Ε., στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει χρέος να μεριμνήσει για την επαναπόδοση των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες ώστε να είναι εφικτή και η οικονομική βιωσιμότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Προτείνεται η σύσταση και λειτουργία «μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης της αποκατάστασης του περιβάλλοντος για την επίτευξη ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος» και γενικότερα υποστήριξης των αρμόδιων Υπηρεσιών στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων (ισχύοντες και αυτοί που θα εκδοθούν).
Οι βασικές αρχές σύστασης και λειτουργίας του παραπάνω μηχανισμού καθώς και οι αρμοδιότητες αυτού, θα διατυπωθούν με μέριμνα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου».

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα»

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) με έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες από την έκδοσή της.


Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
2. Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας
3. Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού
Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληρεί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα (9) μήνες μετά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δύο κανονισμοί για το φυσικό αέριο

Πηγή:proslipsis

Δύο κανονισμούς, αδειών φυσικού αερίου και μητρώου χρηστών εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ), εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος.Οι κανονισμοί αυτοί έρχονται ως συνέχεια του ήδη υπογραφέντος "κώδικα διαχείρισης εθνικού συστήματος φυσικού αερίου", ολοκληρώνοντας την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και απελευθερώνοντας, ουσιαστικά, την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα..Ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα είδη των χορηγουμένων αδειών, δηλαδή άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), διαχείρισης ΑΣΦΑ, Διανομής, Προμήθειας και άδεια του (ΕΣΦΑ), καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τους δικαιούμενους υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια των αδειών αναλόγως του είδους τους, τις προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, καθήκοντα και ειδικούς όρους για τους κατόχους αδειών ανάλογα με το είδος της άδειας και τέλος τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για παράταση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση των αδειών.
Ο Κανονισμός για το Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ρυθμίζει θέματα σχετικά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, τις προϋποθέσεις και τους δικαιούμενους εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την τήρηση και δημοσιοποίηση του Μητρώου από τη ΡΑΕ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σιωπηρή διαμαρτυρία!

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ¨ΥΨΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ¨ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Όταν ένα βρέφος πεθαίνει αβοήθητο εξαιτίας της έλλειψης γιατρών ή υποδομών υγείας, όταν ασθενείς παράλληλα με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν θα πρέπει (επιβάλλεται) παράλληλα, να προσπεράσουν εμπόδια όπως χιλιομετρικές αποστάσεις, οικονομικό κόστος, ψυχική οδύνη, οικογενειακή αναστάτωση, κούραση και …..και ……και. Όταν κρεβάτια νοσοκομείων παραμένουν άδεια, επειδή δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να περιθάλψει τους ασθενείς, όταν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι οι ίδιες «νεκρές», όταν οι υλικοτεχνικές υποδομές είναι πολλές φορές ανύπαρκτες, όταν η αναμονή για να εξεταστείς από τον μοναδικό γιατρό που εφημερεύει μπορεί να φθάσει σε αρκετές ώρες, όταν οι ίδιοι οι νοσοκομειακοί γιατροί της Περιφέρειάς μας ισχυρίζονται ότι η Δ. Μακεδονία βρίσκεται στην «ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» όλων των Περιφερειών, τότε σίγουρα ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, να αναλάβουν πρωτοβουλία και να βάλλουν το νυστέρι βαθειά στην μολυσμένη πληγή του συστήματος υγείας.
Την Μεγάλη Τετάρτη, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας προβαίνουν σε σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο της Κοζάνης (Πλατεία Νίκης και ώρα 6.30 μ.μ.) ΥΨΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τον τόνο της φωνής αγανάκτησης, απελπισίας, απόγνωσης και οργής που βιώνουν καθημερινά. Κάτοικοι που δημιούργησαν μάλιστα σχετική σελίδα στο Facebook μας καλούν ΟΛΟΥΣ να λάβουμε μέρος στη συγκέντρωση, για την απαξίωση των νοσοκομείων και την ανάγκη άμεσης λήψης πρωτοβουλιών για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού.
Ο Γιαννάκης, βρέφος μόλις 13 μηνών, υπήρξε πρόσφατα το τραγικό θύμα της ολιγωρίας, της ανοργανωσιάς, της έλλειψης ιατρών, του νοσηρού συστήματος υγείας, που για μία ακόμα φορά έπαιξε κορώνα – γράμματα με τη ζωή ενός ανθρώπου, ενός βρέφους. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Ήδη, περίπου 8.000 μέλη της συγκεκριμένης σελίδας στο Facebook έχουν ζητήσει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το θάνατο του παιδιού.
Διανύοντας την Εβδομάδα των Παθών θα πρέπει να μας είναι περισσότερο εύκολο να αφουγκραστούμε το πάθος κάποιων ανθρώπων, που αύριο μπορεί να είμαστε εμείς στη θέση τους. Δεν κλείνουμε τα μάτια, δεν εφησυχάζουμε.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ σύσσωμος με τα στελέχη του και τους εργαζόμενους, συμμετέχουν στην διαμαρτυρία της Μ. Τετάρτης. Έχουμε δικαίωμα να λαμβάνουμε σωστή και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουμε δικαίωμα να βρίσκουμε ανοιχτές τις πόρτες των νοσοκομείων και γιατρούς να μας παρέχουν τα αυτονόητα.
Γραφείο Τύπου
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Εργατική Αλληλεγγύη: Συμμετοχή στη διαμαρτυρία για την Υγεία

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ενέργεια «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» καλεί όλα τα μέλη του στην διαμαρτυρία της Μ. Τετάρτης 31 Μαρτίου 2010 στις 18:30, στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης.
Δυστυχώς χρειάστηκε να υπάρξει ο τραγικός θάνατος ενός μικρού παιδιού για να ταρακο-υνηθούμε όλοι και να δούμε την τραγική κατάσταση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας:

• Μείωση των κονδυλίων για την παροχή υπηρεσιών υγείας.
• Τεράστια έλλειψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κυρίως στην επαρχία.
• Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής.
• Ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών των νοσοκομείων.
• Προκλητική ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που δραστηριοποιείται και στο χώρο της Υγείας.
• Αναχρονιστικά οργανογράμματα (με βάση τις ανάγκες του 1988) που ούτε αυτά δεν τηρούνται!

Σταμάτησαν τη λειτουργία ή υπολειτουργούν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο η Παιδιατρική Κλινική, η μαιευτική, η μονάδα τεχνικού Νεφρού, το Διαβητολογικό, η Καρδιολογική Κλινική και η Στεφανιαία Μονάδα κ.α.
Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας αλλά και για όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας.
Η άκρατη κομματικοποίηση (μη στελέχωση των Επιτροπών Κρίσεως) δεν επιτρέπει την πρόσληψη ούτε καν των θέσεων που έχουν εγκριθεί.
Οι εργαζόμενοι της περιοχής μας αισθάνονται εκτός από τις μειώσεις των μισθών τους και την αύξηση του κόστους επιβίωσης να τους κλέβουν και τις Δημόσιες παροχές Υγείας και Παιδείας που εκτός των άλλων επιβαρύνουν και τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό!
Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους κατοίκους της περιοχής και απαιτούμε:

 Όχι στην απαξίωση του ΕΣΥ .Αύξηση των κονδυλίων για παροχή Δημόσιας Υγείας.
 Πραγματικά δωρεάν παροχές Υγείας και Περίθαλψης.
 Άμεση στελέχωση όλων των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας.
 Κατάργηση των εργολαβιών.
 Έλεγχος των προμηθειών και πάταξη των τρωκτικών της Υγείας
Το γραφείο Τύπου

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Το Μελλοντικό Κόστος της Παραγωγής Ηλεκτρισμού

Πηγή:energia.gr

Το κόστος του ηλεκτρισμού στο μέλλον θα εξαρτηθεί από έναν αριθμό παραγόντων, ανάμεσά τους το κόστος της συγκέντρωσης οικονομικών κεφαλαίων και η τιμή του άνθρακα. Αυτό υποστηρίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) και ο Διεθνής Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας (ΝΕΑ) σε έκθεσή τους με τίτλο «Το Προβλεπόμενο Κόστος της Παραγωγής Ηλεκτρισμού», η οποία παρουσιάστηκε στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι δύο οργανισμοί επιχειρούν με τον τρόπο αυτό να θέσουν ένα παγκόσμιο benchmark για το κόστος του ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν υπάρχει μια επιμέρους τεχνολογία η οποία να υπερισχύει διεθνώς ανεξαρτήτως των συνθηκών. Η ανταγωνιστικότητα του κάθε τρόπου παραγωγής θα εξαρτάται κυρίως από το κόστος συγκέντρωσης κεφαλαίων και την τιμή του άνθρακα στο εξής. Το κόστος ανά μεγαβατώρα, αν η τιμή του άνθρακα είναι 30 δολάρια ανά τόνο και το επιτόκιο δανεισμού 5%, ευνοεί την πυρηνική ενέργεια και τη δέσμευση άνθρακα. Με υψηλότερο επιτόκιο της τάξης του 10%, προηγείται ο λιθάνθρακας με δεύτερη την δέσμευση άνθρακα και το φυσικό αέριο.
Εκτός όμως από τους παράγοντες αυτούς, το κόστος της παραγωγής εξαρτάται επίσης και από την τεχνολογική καινοτομία και το τοπικό δυναμικό. Σήμερα, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, τα υδροηλεκτρικά και τα αιολικά είναι άκρως ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας.
Με βάση τη συγκεκριμένη μεθοδολογία η κάθε πηγή έχει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
Η πυρηνική ενέργεια παρέχει μεγάλες ποσότητες ενέργειας δίχως σημαντικές εκπομπές άνθρακα και με ένα σταθερό κόστος σε βάθος χρόνου. Όμως από την άλλη υπάρχει το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων και οι κοινωνικές ανησυχίες για την ασφάλεια.
Ο λιθάνθρακας είναι οικονομικά ανταγωνιστικός απουσία μιας υψηλής τιμής εκπομπών στην αγορά. Αυτή η τάση έχει εφαρμογή ειδικά σε περιοχές όπου η πρώτη ύλη είναι φθηνή.
Η παραγωγή με τη χρήση της δέσμευσης άνθρακα στηρίζεται στις χαμηλές τιμές του λιθάνθρακα και στην εξίσωση του δικού της κόστους με την τιμή των εκπομπών. Πάντως, ακόμη δεν έχει αποδειχθεί η χρήση της τεχνολογίας αυτής σε εμπορική κλίμακα και το κόστος της θα παραμείνει αβέβαιο βραχυπρόθεσμα.
Το φυσικό αέριο διαθέτει τρία πλεονεκτήματα: Χαμηλό κεφαλαιακό κόστος, χαμηλότερες εκπομπές και υψηλό βαθμό ευελιξίας κατά τη λειτουργία. Αλλά το κόστος λειτουργίας ενός τέτοιου σταθμού εξαρτάται κατά πολύ από την τιμή του αερίου και η χρήση του μπορεί να μην είναι ανταγωνιστική επί μακρόν.
Η αιολική ενέργεια στην ξηρά στηρίζεται σε ευνοϊκές τοπικές συνθήκες και είναι ανταγωνιστική σε επιμέρους περιπτώσεις.
Η μελέτη καταλήγει στο ότι οι κυβερνήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων και για τον καθορισμό της τιμής των εκπομπών. Ειδικά το κόστος εξασφάλισης κεφαλαίων συνδέεται με το ρίσκο της αγοράς, της τεχνολογίας, της κατασκευής και της ρύθμισης. Οι πιο ανεπτυγμένες και καθαρές τεχνολογίες (πυρηνική, ΑΠΕ και CCS) είναι ευάλωτες υπό αυτή την άποψη. «Η έξυπνες κυβερνητικές δράσεις όμως μπορούν να μειώσουν αυτά τα ρίσκα», καταλήγει η μελέτη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΓΕΝΟΠ: Προειδοποίηση για τη ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Η ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Η ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΤΩΣΕΙ.

Στις χρυσοπληρωμένες από τον Ελληνικό λαό υπάρχουσες υποδομές δίπλα από την Μονάδα ΜΕΛΙΤΙ Ι, μονάδα από κοινού με ιδιώτες με οποιοδήποτε ποσοστό και μάλιστα προς αντικατάσταση υπάρχουσας παραγωγικής βάσης, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

Σεβόμαστε την ιδιωτική πρωτοβουλία αρκεί να μην αναπτύσσετε σε βάρος των συμφερόντων της Επιχείρησης του Ελληνικού λαού.

Αναμένουμε η πολιτική ηγεσία του τόπου να πράξει το καθήκον της.

Αρκετά ληστεύθηκε και εμποδίστηκε η ΔΕΗ .

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Πράσινη Bίβλος για την προστασία των δασών

H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή εξέδωσε Πράσινη Bίβλο, στην οποία παρατίθενται επιλογές για μια προσέγγιση της Eυρωπαϊκής Eνωσης στο ζήτημα της προστασίας των δασών και της πληροφόρησης σχετικά με τους δασικούς πόρους και την κατάστασή τους. H Eπιτροπή θα βασιστεί στις αντιδράσεις του κοινού, των κρατών-μελών, των θεσμικών οργάνων της E.E. και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην Πράσινη Bίβλο για να κρίνει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο E.E.Tα δάση επιτελούν πολλές και αλληλένδετες λειτουργίες -κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. Προσφέρουν θέσεις εργασίας, έσοδα και πρώτες ύλες για τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Tα δάση προστατεύουν το έδαφος, τους οικισμούς και τις υποδομές, ρυθμίζουν την παροχή γλυκού νερού και διατηρούν τη βιοποικιλότητα. Aπό κλιματική άποψη, όταν αναπτύσσονται, δρουν ως «καταβόθρες» που απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το κυριότερο αέριο θερμοκηπίου, όταν, όμως, υλοτομούνται, καίγονται ή καταστρέφονται από επιβλαβείς οργανισμούς, αποτελούν πηγή CO2. Παράλληλα, τα δάση ρυθμίζουν τις καιρικές συνθήκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το 42% της Ε.Ε.
Tα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις καλύπτουν περίπου 176 εκατομμύρια εκτάρια εδάφους της E.E., δηλαδή ποσοστό άνω του 42% της χερσαίας έκτασής της. Tα δάση της E.E. επεκτείνονταν συνεχώς για περισσότερα από 60 χρόνια, φθάνοντας να αντιπροσωπεύουν σήμερα το 5% της παγκόσμιας δασικής έκτασης. Στην πλειονότητά τους αυξήθηκαν από πλευράς όγκου ξυλείας και αποθέματος CO2, με αποτέλεσμα να αφαιρούν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Oμως, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, σε παγκόσμιο επίπεδο η απώλεια δασών -κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες- και άλλες αλλαγές των χρήσεων γης ευθύνονται πλέον για ποσοστό περίπου 12%-15% των παγκοσμίων εκπομπών CO2.
H μέση θερμοκρασία στην Eυρώπη αυξήθηκε κατά σχεδόν ένα βαθμό Kελσίου στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα και, κατά τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, θα έχει αυξηθεί κατά 2 βαθμούς μέχρι το 2100. Aυτός ο ταχύς ρυθμός ανθρωπογενούς αλλαγής του κλίματος υπερισχύει πλέον της φυσικής προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων και θα τροποποιήσει την καταλληλότητα ολόκληρων περιοχών για ορισμένους τύπους δασών, οδηγώντας σε αλλαγή της φυσικής κατανομής των ειδών δέντρων και σε μεταβολές στην ανάπτυξη των συστάδων που ήδη υπάρχουν. Tα ακραία φαινόμενα, όπως καταιγίδες, δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και καύσωνες, αναμένεται να γίνουν πολύ συχνότερα ή και σοβαρότερα, εντείνοντας την πίεση που δέχονται τα δάση.
Περιεχόμενα
Στην Πράσινη Bίβλο παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά δάση, τα υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών για τα δάση και τα διαθέσιμα μέσα προστασίας των δασών. Tο έγγραφο αυτό αποτελεί μέρος της συνέχειας που δίδεται στη Λευκή Bίβλο για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, η οποία εκδόθηκε από την Eπιτροπή τον Aπρίλιο του 2009. Δεδομένου ότι αρμόδια για τη δασική πολιτική είναι πρωτίστως τα κράτη-μέλη, ο διάλογος θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τη διαχείριση και την προστασία των δασών στην Eυρώπη.
Aπό την 1η Mαρτίου έως τις 31 Iουλίου 2010 θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για την Πράσινη Bίβλο μέσω του δικτυακού τόπου «H Φωνή σας στην Eυρώπη» (http://ec.europa.eu/yourvoice). Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής, η Eπιτροπή θα διοργανώσει, στις 3 Iουνίου, στις Bρυξέλλες, ημερίδα εργασίας και συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων που θα ενταχθούν στην Πράσινη Eβδομάδα.
Mε πρωτεύοντα ρόλο στη συγκράτηση της υπερθέρμανσης
Tα δάση, ως τεράστιες αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα, θα διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στις προσπάθειες για τη συγκράτηση της πλανητικής υπερθέρμανσης σε λιγότερο από 2 βαθμούς Kελσίου. H διασφάλιση της δυνατότητας των δασών της Eυρώπης να επιτελούν αδιάλειπτα όλες τις λειτουργίες τους έχει θεμελιώδη σημασία για την κλιματική στρατηγική της E.E.
Oι εισηγήσεις που θα μας υποβληθούν θα μας βοηθήσουν να χαράξουμε αποτελεσματικές πολιτικές της E.E. για την προστασία του κλίματος και των δασών», δήλωσε η επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια για την κλιματική αλλαγή. «Tα δάση της Eυρώπης αποτελούν πολύτιμο πόρο που χρειάζεται προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας.
Tο ευρύ φάσμα κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών λειτουργιών που επιτελούν τα ευρωπαϊκά δάση σημαίνει ότι διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Oφείλουμε να διερευνήσουμε την προστιθέμενη αξία την οποία μπορεί να προσδώσει η ευρωπαϊκή δράση στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη-μέλη για τη διαφύλαξη των δασών και τη διάθεση αξιόπιστων, συνεπών και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με αυτά», επεσήμανε από την πλευρά του ο επίτροπος Janez Potocnik, αρμόδιος για το περιβάλλον.
TOY TAΣOY ΣAPANTH

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Έκθεση της ΡΑΕ για την Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ τα Έτη 2004 – 2008

Έκθεση για την ποιότητα των υπηρεσιών του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ για τα έτη 2004 - 2008, έδωσε στη δημοσιότητα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εντός του πρώτου εξαμήνου προβλέπεται να δημοσιοποιηθεί άλλη μία έκθεση που θα αφορά στο 2009. Η απόδοση του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ αναλύεται ως προς τη συνέχεια τροφοδότησης, την ποιότητα της τάσης και την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Η Ρυθμιστική Αρχή επικρίνει τη ΔΕΗ για μη συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα της τάσης, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζονται μόνο όταν εμφανίζονται προβλήματα και όχι στη βάση της περιοδικής αξιολόγησης της κατάστασης του δικτύου, κάτι το οποίο θα επέτρεπε προληπτικές δράσεις ενώ κρίνει ότι η ΔΕΗ έχει αποσπασματική παρακολούθηση και στην ποιότητα της τάσης σε σχέση με τη σύνδεση μεγάλων φορτίων στο Δίκτυο.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα της τάσης, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι τα στοιχεία που παρασχέθηκαν ήταν δειγματοληπτικά, συνεπώς δεν επαρκούν για την αξιολόγηση του θέματος αυτού στο σύνολο του Δικτύου Διανομής.

Η ΡΑΕ αυτόν τον καιρό εκπονεί πιλοτικό έργο καταγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών της τάσης στο Δίκτυο Διανομής και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται στα τέλη Μαρτίου. Παράλληλα, διερευνώνται τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου αυτού και των σχετικών υποδομών με τη συνεργασία της ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα εξυπηρέτησης, για τις νέες συνδέσεις το 2008 τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπρόθεσμης εξυπηρέτησης παρατηρούνται στους νομούς Θεσσαλονίκης (37,1%) και Αττικής (19,4%), ενώ, αντίθετα, η Πελοπόννησος και η Ήπειρος παρουσιάζουν τα μικρότερα προβλήματα (3,7%).

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις για την κατασκευή σύνδεσης καταγράφονται στους νομούς Αττικής (22,3%) και Θεσσαλονίκης (15,5%), ενώ οι μικρότερες στη Μακεδονία - Θράκη (3,9%). Υπάρχει όμως και ένα θετικό στοιχείο. Τα ποσοστά αποτυχίας για την τήρηση των δεσμεύσεων της ΔΕΗ σε επίπεδο ηπειρωτικού Δικτύου Διανομής είναι χαμηλά και παρατηρούνται κατά κανόνα για υπηρεσίες που απαιτούν εργασία πεδίου (τοποθέτηση - σύνδεση μετρητή, απάντηση σε αιτήματα κατόπιν αυτοψίας, επανασύνδεση).

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχεια τροφοδότησης: Στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο το 2008 αντιστοιχούν περίπου 3,5 ώρες διακοπής ετησίως ανά χρήστη της μεσαίας τάσης και μόλις 9 λεπτά ανά χρήστη στη χαμηλή τάση. Ακολουθούν η Μακεδονία - Θράκη με περίπου 3 ώρες ετησίως ανά χρήστη στη μεσαία τάση και 4 λεπτά στη χαμηλή τάση, η κεντρική Ελλάδα με λίγο λιγότερο από 3 ώρες στη Μ/Τ και 8 λεπτά στη Χ/Τ, ο νομός Αττικής με περίπου 2,5 ώρες στη Μ/Τ και 11 λεπτά στη Χ/Τ, ενώ την καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο νομός Θεσσαλονίκης με 79 λεπτά στη Μ/Τ και 8 λεπτά στη Χ/Τ.

Για το είδος, το πλήθος και τη διαχείριση των παραπόνων που υποβάλλονται στη ΔΕΗ η ΡΑΕ δεν μπόρεσε να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα, δεδομένου, όπως επισημαίνει, ότι δεν συνοδεύονται από θεματική κατηγοριοποίησή τους.

Η ΡΑΕ εκτιμά ότι θα πρέπει:

- Να υπάρξουν γενικές αρχές για την καταγραφή και την αποτύπωση της απόδοσης του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ σε σχέση με την ποιότητα υπηρεσιών, η κατάρτιση των οποίων αποτελεί άμεση προτεραιότητα και θα αντιμετωπιστεί με τη σύνταξη ρυθμιστικών οδηγιών εντός του 2010.

- Να αξιολογούνται και να αξιοποιούνται από τη ΔΕΗ τα στοιχεία που συλλέγει, στο πλαίσιο της ανάδειξης προτεραιοτήτων σε σχέση με την ανάπτυξη των υποδομών και του γενικότερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

- Να διερευνηθούν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου από τη ΔΕΗ για τον μηχανισμό συλλογής στοιχείων.

Αναδημοσίευση: energia.gr (Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου για ΜΠΕ Μαυροπηγής - Ποντοκώμης

To Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης αναφορικά με τη ΜΠΕ Ποντοκώμης - Μαυροπηγής (αποκαλείται "μικρή μελέτη") αποφάσισε μετά από εξαντλητική διαδικασία 8 ωρών περίπου την αποδοχή της μελέτης μόνο στο κομμάτι που αφορά τα αγροκτήματα Ποντοκώμης - Μαυροπηγής με τους οικισμούς (περίπου 8.500 στρέμματα) από τα 12.000 περίπου νέα στρέμματα προς αδειοδότηση. Τα υπόλοιπα δεν τα κάνει αποδεκτά (περιλαμβάνει μέρος αγροκτημάτων Ασβεστόπετρας - Προαστείου) δεδομένου ότι αναμένεται η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ("μεγάλη" ΜΠΕ) η οποία αναμένεται να έρθει το επόμενο διάστημα. Η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Έγινε μεγάλη συζήτηση επίσης αναφορικά με την Ακρινή, όπου η ΜΠΕ δεν περιλάμβανε νέα χωράφια της αλλά μνημόνευε όλες τις προηγούμενες αδειοδοτήσεις. Όλοι συμμερίστηκαν την αγωνία των κατοίκων της Ακρινής θεωρώντας ότι πια είναι πολιτικό θέμα το ζήτημα της απεμπλοκής των μετεγκαταστάσεων.
Η ΜΠΕ συζητήθηκε παρουσία όλων των βουλευτων του ΠΑΣΟΚ, όλων των θεσμικών παραγόντων του λεκανοπεδίου και δόθηκε ο λόγος σε όλους όσους το ζήτησαν. Στην τελική απόφαση ήταν σύμφωνοι και οι εκπρόσωποι της Ακρινής και Προαστείου.
Σε ερώτημα μας εάν υπάρχει η δυνατότητα τεχνικά να γίνει διαχωρισμός της μελέτης ο ίδιος ο Νομάρχης και οι συνεργάτες του ανέφεραν πως είναι δυνατή και ότι είναι πια πολιτική απόφαση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Απόφαση Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη για ΜΠΕ Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Σήμερα, στις 24 Μαρτίου του 2010 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη……
… θέμα: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Επέκταση προς τα Δυτικά Λινγιτωρυχείων Μαυροπηγής και ΝΔ Πεδίου Πτολεμαϊδας Λ.Κ.Δ.Μ., ΔΕΗ Α.Ε. Ν. Κοζάνης».
Αποφασίζει :

Να καταθέσει την πρότασή του στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης για τη παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διατυπώνοντας τις απόψεις του ως προς το περιεχόμενό της μελέτης, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αντιλαμβανόμενοι τους λόγους εθνικού συμφέροντος και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής, μια και η έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων τω οικισμών και τη δημοπράτηση της Μονάδας V.

Εισηγούμαστε καταρχήν θετικά σε ότι αφορά ΜΟΝΟ στην επέκταση των αδειοδοτημένων ορίων των ορυχείων, όπως προτείνεται στην υποβληθείσα μελέτη, με τους παρακάτω όρους που αποτελούν αναγκαία συνθήκη:

1. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1 (1.345 στρέμματα περίπου), η εξασφάλιση της αμετάκλητης υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού Ποντοκώμης (ΟΠΚ3). Ενδεικτικά, θα μπορούσε η παραπάνω εξασφάλιση να επιτευχθεί με την άμεση εκταμίευση ποσού έναντι των οριστικών τιμών και ποσών, που αναλογούν στην έκταση ΟΠΚ3.
Ακολουθεί επίσης συνημμένα η ομόφωνα από το Δ.Σ. αποδεκτή εισήγηση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ως προς τις εξασφαλίσεις.
2. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1, ειδική τεχνική μελέτη που θα αντιμετωπίζει τη συγκέντρωση, απόθεση και διαχείριση της φυτικής γης που προκύπτει από τις νέες εκτάσεις εκσκαφών, ως πολύτιμο αγαθό, για την χρήση της στις αποκαταστάσεις. Η μελέτη θα πρέπει να κατατεθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Κοζάνης.


Προτείνουμε την υποβολή νέας ΜΠΕ που να αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνόλου της περιοχής δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, καθώς και τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών, όπως εξειδικεύονται στο συνημμένο κείμενο της ΑΝΚΟ, διότι:
• Το περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά, και οι επιπτώσεις σ’ αυτό είναι προσθετικές χρονικά και χωροταξικά.
• Πρέπει να επανεξεταστεί ο χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων μετά το πέρας των αποκαταστάσεων στο σύνολο των μελετών.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Δήμος Αμυνταίου: Ενημερωτική εκδήλωση «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 2010»

Η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία αποτελούν για την Ευρώπη σήμερα τεράστιες προκλήσεις, αλλά και της ανοίγουν νέους ορίζοντες. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά οι συνθήκες της αγοράς δεν βοηθούν πάντα.

Το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση της δράσης, ώστε να βελτιωθούν αυτές οι συνθήκες και να μας ωθήσουν προς μια πιο "ευφυή ενεργειακά" Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αμυνταίου σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) της Ευρωπαικής Επιτροπής διοργανώνει μία ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010, στις 6:00μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου, με θέμα :

«Διαχείριση ενέργειας και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ):
Ένα μοντέλο ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες»

klik για να κατεβάσετε την πρόσκληση...

Πηγή: ΑΝΚΟ - Enterprise Europe Network

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Eυρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2010 (22-26 Μαρτίου)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας που αρχίζει σήμερα θα επικεντρωθεί στον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα σχετικά με το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης.
Πάνω από 3500 συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να καθορίσουμε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, και αυτό το όραμα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα και την πράσινη ανάπτυξη. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ανανεώσιμη ενέργεια μπορούν να είναι ένας ισχυρός παράγοντας οικονομικού μετασχηματισμού και να συμβάλλουν σε ένα πιο θετικό και έξυπνο όραμα για την κοινωνία του μέλλοντος,» είπε ο κ. Günther H. Oettinger, Επίτροπος αρμόδιος για την Ενέργεια.

Ο κ.Oettinger θα ανοίξει την εκδήλωση την Τρίτη με εναρκτήρια ομιλία με θέμα «Ευρώπη 2015 και μετέπειτα».

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας που θα διαρκέσει από τις 22 έως τις 26 Μαρτίου 2010 θα παρουσιαστούν σχεδόν 90 εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες και περίπου 270 ενεργειακές ημέρες σε 28 Ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα εκδηλώσεις οργανώνονται σε διάφορες πόλεις, όπως στη Πτολεμαΐδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, αλλά και στην Αμοργό.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας είναι η κορύφωση μιας ετήσιας προσπάθειας από πάνω από 1200 οργανώσεις και 10,000 ανθρώπους που συμμετέχουν στην Εκστρατεία «Ευρώπη Βιώσιμη Ενέργεια». Η Εκστρατεία ξεκίνησε το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών στόχων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της καθαρής μεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) και πλήρη λίστα των εκδηλώσεων στην Ευρώπη: www.eusew.eu

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Σπάρτακος για ορυχείο της Βεύης

• ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΥΗΣ!!!
• ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
• ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ Ο ¨ΕΚΛΕΚΤΟΣ¨ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΕ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Έληξε την Παρασκευή 19 Μαρτίου η προθεσμία των 35 ημερών, προκειμένου να υποβληθούν οι προτάσεις για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του Λιγνιτορυχείου της Βεύης.
Δυστυχώς σ’αυτή την τρίτη κατά σειρά προσπάθεια εκμίσθωσης μέσω Διαγωνισμού του Ορυχείου της Βεύης (προηγήθηκαν άλλες δύο από τους πρώην Υπουργούς –Σιούφας Μάρτιος του 2006, Χατζηδάκης Αύγουστος 2009), η ΔΕΗ κατ’εντολή της Κυβέρνησης δεν κατέθεσε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Θυμίζουμε ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2009 ο τότε αρμόδιος Τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης δήλωνε στην εφημερίδα “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ”: «Το ΠΑΣΟΚ τάσσεται κατά της εκχώρησης κοιτασμάτων λιγνίτη σε ιδιώτες, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τον Διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του Λιγνιτορυχείου της Βεύης».
Το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν κατέθεσε προσφορά, σημαίνει πρακτικά ότι θα υποχρεώσουν την Επιχείρηση σε συνεκμετάλλευση του Ορυχείου της Βεύης με τον “εκλεκτό” της Υπουργού, στον οποίο θα καταχωρηθεί το εν λόγω κοίτασμα και ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστής της ΔΕΗ.
Ποτέ δεν μας δόθηκε επαρκής εξήγηση – απάντηση στο ερώτημα:
Πώς είναι δυνατόν το ελληνικό δημόσιο να προχωρεί στην εκμίσθωση μέρους ενός ενιαίου κοιτάσματος, του οποίου μεγάλο ποσοστό 50% περίπου κατέχει η ΔΕΗ, η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από το ελληνικό δημόσιο;
Είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ ορίστηκε με τον Νόμο 3175/2003 ως Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου, δηλ. έχει την υποχρέωση προμήθειας Η/Ε στους επιλεγμένους πελάτες, ακόμη κι αν αυτοί έχουν συμβάσεις προμήθειας με άλλους προμηθευτές.
Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα έπρεπε να ενισχύεται με κάθε τρόπο, προκειμένου απρόσκοπτα να τροφοδοτεί με ασφάλεια και επάρκεια τους καταναλωτές της με Η/Ε σε προσιτές τιμές και όχι να της αποκλείεται-απαγορεύεται η πρόσβασή της στην πρώτη ύλη και μάλιστα όταν πρόκειται για το εθνικό μας καύσιμο, τον ΛΙΓΝΙΤΗ.
Η πρόκληση πλέον είναι απροκάλυπτη αφού την ίδια ώρα, το Άρθρο 144 του Μεταλλευτικού Κώδικα στην παράγραφο 3, ορίζει ότι “ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιτρέπεται να προχωρήσει στην εκμίσθωση, με απευθείας σύμβαση για την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη, σε οποιαδήποτε Επιχείρηση παρέχει τα εχέγγυα για τον σκοπό αυτό” και η ΔΕΗ είναι η μόνη Επιχείρηση που παρέχει τα εχέγγυα για τον σκοπό αυτό.
Το παιχνίδι ήταν καλά στημένο, ακόμη και από την προηγούμενη Κυβέρνηση, αφού είχε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την πρόσβαση των ιδιωτών στους ελληνικούς λιγνίτες (της Βεύης, της Βεγόρας, της Δράμας, της Ελασσόνας – απόφαση Μαρτίου 2008), αποκλείοντας μάλιστα τη ΔΕΗ ακόμη και από τη δυνατότητα να προμηθευτεί λιγνίτη από τους ιδιώτες προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσει της μονάδες.
Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από το γεγονός ότι κατ’εντολή του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης κ. Φώλια δόθηκε στην εταιρεία ΗΡΩΝ – ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ θυγατρική της ΤΕΡΝΑ, άδεια για κατασκευή λιγνιτικής μονάδας παραγωγής Η/Ε ισχύος 450MW στη Φλώρινα, με λιγνίτη που θα προμηθεύεται η εταιρεία, υποτίθεται από τα Βόρεια σύνορά μας, καθώς και από το ότι σήμερα η Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη –μέσω του εκλεκτού της Προέδρου της ΡΑΕ κ. Βασιλάκου- προωθεί νέα άδεια για κατασκευή μονάδας παραγωγής Η/Ε ισχύος 370MW πάλι στη Φλώρινα, στον όμιλο εταιρειών ELPEDISON (ΕΛΠΕ και η Ιταλική EDISON), η οποία θα προμηθεύεται λιγνίτη από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Μπόμπολας – Καλιτσάνης), που είναι μια από τις 13 εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά για την απόκτηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης λιγνίτη από το Ορυχείο της Βεύης.
Οι άλλες 12 είναι:
1. ΕΛΜΙΝ Α.Ε. – ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. Ένωση Εταιρειών
2. Ένωση Εταιρειών HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ – ΜΕΤΕ Α.Ε.
3. ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.
4. ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
5. IAKOVOY BROTHERS L.T.D.
6. Κοινοπραξία ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ
7. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
8. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
9. ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
10. ΑΚΜΗ ΑΤΕ
11. Κοινοπραξία ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.
12. DRAGATOS S.A. – ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.
Πρακτικά ή εάν στο τέλος του παραμυθιού το πριγκιπόπουλο παντρευόταν τη βασιλοπούλα, με βάση και τις άδειες που δόθηκαν ή πρόκειται να δοθούν για την κατασκευή λιγνιτικών μονάδων παραγωγής Η/Ε στη Φλώρινα θα είχαμε:
- Μονάδα ισχύος 450MW Μελίτη ΙΙ από τη ΔΕΗ
Μονάδα ισχύος 450MW από ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΡΝΑ
- Μονάδα ισχύος 370MW από ELPEDISON
Επειδή αυτά δεν συμβαίνουν ούτε καν στα παραμύθια, από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαξιώσει και να διαλύσει την μεγαλύτερη βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας. Την επιχείρηση που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και που φέτος κλείνει 60 χρόνια!!! λειτουργίας στην υπηρεσία του Ελληνικού λαού.
Το ασφαλές αυτό συμπέρασμα προκύπτει και από την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου έκτρωμα, με τον αριθμό 3833, που ψηφίστηκε την Παρασκευή 5 Μαρτίου και θα μείνει στην ιστορία, ως ο Νόμος που προσπάθησε να διαλύσει τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καλεί:
- τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί η σύγκρουση με την Κυβέρνηση θα είναι σφοδρότατη, εάν εμείνει σ’αυτές τις θέσεις,
- σε εγρήγορση τους φορείς της Φλώρινας, αλλά και όλου του Ενεργειακού Λεκανοπεδίου, γιατί αυτά τα σχέδια βάζουν την ταφόπλακα στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας
- τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να συντονίσει, όπως καλά γνωρίζει, όπως έκανε πάντα, στους αγώνες απέναντι στα σχέδια διάλυσης της Επιχείρησης, των εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού μας φορέα.
Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ήταν, είναι και θα είναι παρόντες.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Νέο Δ.Σ της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης
Συντονιστής ο κ. Ρήγας Αντώνης
Το νέο Δ,Σ της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης συγκροτήθηκε την Τρίτη, 23/3/2010, ως εξής:
1. Ρήγας Αντώνης, Συντονιστής
2. Σιούστη Ελένη, Γραμματέας
3. Ιωαννίδης Λευτέρης, Ταμίας
4. Τσανακτσίδης Δημήτρης, μέλος, αρμόδιος για θέματα ηλεκτρονικής προβολής και επικοινωνίας
5. Κουκουμπέσης Σάκης, μέλος
6. Μπλιαχούτας Δημήτρης, μέλος
7. Τσικριτζής Λάζαρος, μέλος

Επίσης καθορίστηκαν οι αρμόδιοι για τις Επιτροπές του ΔΣ. :
• Επιτροπή Ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και ΔΕΗ: Τσικριτζής & Ιωαννίδης
• Επιτροπή πρασίνου, αστικού περιβάλλοντος και άγριας ζωής: Κουκουμπέσης και Μπλιαχούτας

Λίγα λόγια για το νέο Συντονιστή
Ρήγας Αντώνης, έγγαμος, πατέρας τριών παιδιών και κάτοικος Βελβεντού.
Πτυχιούχος Δημοσίων Έργων ΤΕΙ .
Είναι μέλος του ΔΣ του "ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ" και υπεύθυνος Προγραμμάτων.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των ενναλακτικών κινημάτων, των περιβαλλοντικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων.
Συμμετείχε για μια δεκαετία στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και έλαβε μέρος σε αποστολές στην Παλαιστίνη, Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Ρουάντα, Υεμένη, Πακιστάν κλπ.
Εργάστηκε 10 χρόνια στο κέντρο Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και 5 χρόνια στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.
Ενεργό μέλος πολλών συλλόγων και οργανώσεων, μεταξύ των οποίων ο Μορφωτικός Σύλλογος Βελεβεντού, το Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο (ιδρυτικό μέλος), η Διεθνής Αμνηστία κλπ

Άνθρωπος με πολλά μεράκια (βιοκαλλιέργειες, κινηματογράφος, ιστορική κληρονομιά) και άμεμπτη ηθική.
Είναι φανερό ότι η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης πέφτει σε καλά χέρια.
Σιδεροκέφαλος !!

Ο απερχόμενος πρόεδρος Λ. Τσικριτζής

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Τιμοκατάλογος για την πράσινη ενέργεια

Πηγή:Τα Νέα

Σημαντική μείωση του χρόνου αδειοδότησης των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων έργων και σε αμιγώς αγροτικές περιοχές και διαγωνισμούς για θαλάσσια αιολικά πάρκα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.
Για όλα τα νέα κτίρια προβλέπεται επίσης η κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα, σε ποσοστό 60%. Για κτίρια του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, από 1/1/2015 το σύνολο των αναγκών τους σε ενέργεια θα πρέπει να καλύπτεται από ΑΠΕ.
Ως κίνητρο για τη μεγαλύτερη αποδοχή των ΑΠΕ από τις τοπικές κοινωνίες προβλέπεται η επιστροφή στους κατοίκους του δήμου όπου εγκαθίσταται ένα αιολικό πάρκο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου τζίρου του (όταν σήμερα το 3% πηγαίνει στα ταμεία του δήμου), μέσω πίστωσης των λογαριασμών τους στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δικαιούχοι της πίστωσης θα είναι οι οικιακοί καταναλωτές του διαμερίσματος του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένο το έργο ΑΠΕ, και εν συνεχεία οι καταναλωτές των υπόλοιπων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων. Με άλλο άρθρο επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και σε αγροτεμάχια, χαρακτηρισμένα ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, κάτι που σήμερα απαγορεύεται.

Εγγυημένες τιμές
Το υπουργείο αυξάνει την εγγυημένη επιδοτούμενη τιμή για επενδύσεις σε βιομάζα και γεωθερμία, προκειμένου να δοθεί επιπλέον κίνητρο να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες στην Ελλάδα, ενώ διατηρεί στα τωρινά επίπεδα τις αντίστοιχες τιμές για αιολικά όπως και φωτοβολταϊκά. Προφανώς οι αντιδράσεις των εκπροσώπων της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας υποχρέωσαν την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να πάρει πίσω τις αρχικές της προτάσεις για μείωση 20% των τιμών. Προβλέπεται επίσης προσαύξηση 20% της επιδοτούμενης τιμής για έργα ΑΠΕ, εφόσον υλοποιηθούν χωρίς τη χρήση επιχορήγησης για το σκέλος της κατασκευής από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Τι αλλάζει στις αδειοδοτήσεις
Καταργείται η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση αξιολόγησης ώστε να μην αναγκάζονται οι επενδυτές να επισκέπτονται τρεις φορές την ίδια υπηρεσία. Στο εξής την άδεια παραγωγής θα την εκδίδει η ΡΑΕ, όχι το υπουργείο, γεγονός που μεταφράζεται σε κέρδος μηνών για τους επενδυτές. Μέγιστος χρόνος έκδοσης της άδειας αυτής είναι δύο μήνες. Άδεια παραγωγής δεν θα χρειάζεται στο εξής για φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 1 ΜW, όταν σήμερα δεν χρειάζεται για φωτοβολταϊκά μόνο έως 150 kW. Επίσης αν εντός 30 μηνών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής ο επενδυτής δεν έχει πάρει και την άδεια εγκατάστασης, η πρώτη θα επιστρέφεται στη ΡΑΕ. Η άδεια εγκατάστασης θα έχει ισχύ δύο χρόνων, αλλά αν στη διετία δεν έχει εκτελεσθεί το 50% του έργου, τότε δεν θα ανανεώνεται. Μία σειρά διαδικασιών στο εξής θα γίνονται παράλληλα για να κερδηθεί χρόνος: έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έγκριση επέμβασης και προσφορά σύνδεσης στο ΔΕΣΜΗΕ. Μάλιστα η τελευταία θα καθίσταται δεσμευτική και οριστική μόνο μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός χώρος θα δεσμεύεται στο εξής μόνο από ώριμα έργα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Αρνητική εισήγηση για τη ΜΠΕ Ποντοκώμης - Μαυροπηγής από τον Δήμο Πτολεμαϊδας

ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Η ΜΠΕ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΔΕΗ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

κλικ για περισσότερες πληροφορίες από το www.e-eordea.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Εγκρίθηκε ο κώδικας διαχείρισης εθνικού συστήματος φυσικού αερίου

Πηγή:diorismos

Εγκρίθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Ο Κώδικας Διαχείρισης αποτελεί το σημαντικότερο κείμενο της δευτερογενούς Νομοθεσίας της αγοράς φυσικού αερίου, καθώς θέτει τους λεπτομερείς κανόνες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η πρόσβαση στο ΕΣΦΑ (δηλαδή στο σύνολο των αγωγών μεταφοράς, καθώς και στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας) όλων των Προμηθευτών, ή και των καταναλωτών φυσικού αερίου, οι οποίοι θα θελήσουν να προμηθευτούν το σύνολο, ή μέρος των αναγκών τους σε φυσικό αέριο, από δικούς τους Προμηθευτές εντός και εκτός Ελλάδος. Επίσης, θέτει τις βάσεις για την μετεξέλιξη του Ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου σε πύλη εισόδου φυσικού αερίου για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την καθιέρωση της Ελλάδος ως σημαντικού κρίκου του "νοτίου Διαδρόμου" φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δέσμευση δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ (Σύστημα Μεταφοράς και Εγκατάσταση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα).
2. Περιγράφεται το περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη των προτύπων Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων ΥΦΑ μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των Χρηστών. Οι Χρήστες μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με διάρκεια από μία ημέρα μέχρι και μακροχρόνιες, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τη διαθέσιμη δυναμικότητα του ΕΣΦΑ.
3. Θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες που διέπουν την απελευθέρωση δυναμικότητας σε σημεία εξόδου ή εισόδου του ΕΣΦΑ, για την εξυπηρέτηση καταναλωτών οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν Προμηθευτή, ή να προμηθευτούν οι ίδιοι φυσικό αέριο για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών τους.
4. Επιβάλλεται η υποχρέωση επαύξησης της δυναμικότητας σε σημεία εισόδου ή και εξόδου, όταν η υφιστάμενη δυναμικότητα δεν επαρκεί για την τροφοδοσία νέων καταναλωτών φυσικού αερίου.
5. Θεσπίζεται δευτερογενής αγορά δυναμικότητας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες του ΕΣΦΑ να εκχωρούν δυναμικότητα που έχουν δεσμεύσει και δεν χρησιμοποιούν, σε άλλους Χρήστες.
6. Περιγράφονται οι διαδικασίες για την μεταπώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου μεταξύ καταναλωτών.
7. Θεσπίζονται κανόνες για την ασφαλή λειτουργία του ΕΣΦΑ και παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΕΣΦΑ να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλισή της. Επίσης, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εξισορρόπηση φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ.
8. Θεσπίζονται οι κανόνες για την Μελέτη Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία θα καταρτίζεται το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και θα παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής του.
9. Περιγράφεται το αναλυτικό περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και εκείνο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Η εγκατάσταση και λειτουργία των ηλεκτρονικών αυτών συστημάτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη μίας σύγχρονης Οργανωμένης Αγοράς Φυσικού Αερίου, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
10. Θεσπίζεται διαδικασία επίλυσης διαφορών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και των Χρηστών του ΕΣΦΑ.
11. Ειδικότερα, για την πρόσβαση στις Εγκαταστάσεις ΥΦΑ, προβλέπονται:

α. Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση ετήσιου και κυλιόμενου μηνιαίου Προγράμματος Εκφόρτωσης Πλοίων ΥΦΑ, ώστε να είναι σε κάθε στιγμή δυνατή η εκτίμηση από τους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές της δυνατότητας εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ, ακόμη και σε μεμονωμένη βάση (spot).
β. Η θέσπιση λεπτομερών κανόνων χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και ιδιαίτερα του χώρου προσωρινής αποθήκευσης και της δυναμικότητας αεριοποίησης, ώστε να παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή, ακόμη και σε μεμονωμένη βάση (spot).
γ. Η παροχή στους Χρήστες της δυνατότητας της μεταξύ τους ανταλλαγής προσωρινού αποθηκευτικού χώρου, ποσοτήτων ΥΦΑ και δυναμικότητας αεριοποίησης, ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία χρήσης της Εγκατάστασης, χωρίς να τίθεται σε αμφιβολία η δυνατότητα εξυπηρέτησης των τυχόν μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας, ή να μειώνεται η δυνατότητα του ΔΕΣΦΑ για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που του έχουν ανατεθεί.
Οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης, είναι απολύτως συμβατές με την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και είναι ειδικά διαμορφωμένες ώστε να καλύπτουν πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες της δυναμικά εξελισσόμενης Ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας του αέρα από Δήμο Κοζάνης και ΤΕΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010, στις 11 π.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με αντικείμενο την εκτέλεση ερευνητικού έργου για την παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως « Δίνεται έμφαση στην υπογραφή της σημερινής σύμβασης, διότι αφορά το περιβάλλον, έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα για την περιοχή μας, έναν τομέα στον οποίο το ΤΕΙ έχει αναπτύξει μία σημαντική δραστηριότητα. Η αξία αυτής της συνεργασίας, είναι πολύ μεγάλη, καθώς το έργο ανατίθεται στο ΤΕΙ, ένα ίδρυμα με μακρόχρονη παρουσία στην πόλη, το οποίο αποδυναμώθηκε τον τελευταίο χρόνο λόγω της βάσης του 10 και χρειάζεται στήριξη. Ο Δήμος Κοζάνης είναι διατεθειμένος να παρέχει βοήθεια με κάθε μέσο».
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Χαραλαμπίδης, τόνισε:«Θεωρώ συμβολική τη χειρονομία του Δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει μία νέα πορεία στη συνεργασία των δύο φορέων. Ελπίζω ότι με αυτή την ευκαιρία θα ενεργοποιήσουμε και άλλους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να σταθούν δίπλα στο ΤΕΙ, γιατί το αξίζει, καθώς διαθέτει υψηλού κύρους επιστημονικά πρόσωπα, εξοπλισμό αλλά και υποδομές».
Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης, ο κ. Μανώλης Παφίλης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και ο κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, καθηγητής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.
Η σύμβαση που υπεγράφη, αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ολοκληρωμένης πρότασης έργου, που έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης, και περιλαμβάνει:

• Την εγκατάσταση και λειτουργία σε σημείο αντιπροσωπευτικό του εμπορικού κέντρου της πόλης της Κοζάνης σταθμού ελέγχου της ποιότητας του αέρα για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων εισπνεύσιμων αιωρουμένων σωματιδίων (ΑΣ10), SO2, NOx, O3, CO, μετεωρολογικών παραμέτρων επιφανείας, ήτοι θερμοκρασίας, υγρασίας, διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου.
• Εγκατάσταση και λειτουργία επιπλέον δύο σταθμών μέτρησης ΑΣ10 σε θέσεις αντιπροσωπευτικές άλλων περιοχών του δήμου, που θα επιλεγούν σε συνεννόηση με το Δήμο Κοζάνης.
• Ενημέρωση ταυτόχρονα του πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου η/και φωτεινής οθόνης για τις μετρούμενες τιμές με απλό και κατανοητό στο πλατύ κοινό τρόπο.
• Αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων, με σκοπό τη χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα και την αξιολόγηση με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ανάλυση θα δώσει την εικόνα της κατάστασης από πλευράς συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων που θα μετρηθούν, ημερήσιας και εποχικής μεταβολής, ακρότατων τιμών, καθώς και αποτίμηση της ποιότητας του αέρα με βάση την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Εγκατάσταση ειδικών δειγματοληπτών ΑΣ συγκεκριμένης διαμέτρου για τη συλλογή δειγμάτων ΑΣ10, ώστε να αξιοποιηθούν σε επόμενη φάση για χημικές αναλύσεις των ΑΣ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Νομού Κοζάνης 2007-2011, και ανέρχεται σε 120.000 € ευρώ. Φιλοδοξία του Δήμου Κοζάνης, είναι το έργο να συνεχιστεί και πέραν του χρονικού ορίου της σύμβασης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

2010 IEE Call for Proposals is open!

[για μετάφραση, αν απαιτείται, κλικ στην ελληνική σημαία στην πλαϊνή στήλη]

The 2010 call for proposals under the Intelligent Energy – Europe programme is open. With some € 56 million available for actions in the area of energy efficiency, renewable energy and energy-efficient transport, this may be the opportunity to have your next European project funded. Grants awarded under this scheme may cover up to 75% of the eligible project costs. Deadline for submission is 24th June, 17:00 local Brussels' time.
Then take the time to go through the call documentation on our website and remember: this is a highly competitive process, so only the best proposals will succeed! http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

5,5 δισ. ευρώ για δράσεις σε περιβάλλον - ενέργεια

Πηγή:proslipsis

Κονδύλια ύψους 5,5 δισ. ευρώ θα κινητοποιηθούν, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αλλά και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ, για δράσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα αξιοποιήσει περισσότερα από δέκα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007 - 2013 για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της βιοποικιλότητας, καθώς και για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας της χώρας.
Συγκεκριμένα, δράσεις περιβάλλοντος και ενέργειας περιλαμβάνονται στα εξής Επιχειρησιακά Προγράμματα:
1. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).
2. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)", Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, από το οποίο τον Άξονα 4 "Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της Χώρας και ενίσχυση της αειφορίας" την ευθύνη της εφαρμογής και υλοποίησής του έχει το ΥΠΕΚΑ.
3. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΕΠΑΑ), το λεγόμενο "Αλέξανδρος Μπαλτατζής", το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ, αλλά συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Από αυτό το Πρόγραμμα, την ευθύνη υλοποίησης των Δασικών Μέτρων έχει το ΥΠΕΚΑ.
4. Και στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται δράσεις Περιβάλλοντος, ενώ στα τέσσερα από αυτά περιλαμβάνονται δράσεις Ενέργειας. Την ευθύνη διαχείρισης των ΠΕΠ έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και οι δεκατρείς Περιφέρειες, ενώ για την υλοποίησή τους αυτοί οι φορείς συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Επίσης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ένα άλλο Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προβλέπει δράσεις Περιβάλλοντος και την ευθύνη διαχείρισης την έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
6. Τέλος, δράσεις Περιβάλλοντος ή / και Ενέργειας προβλέπονται σε πάνω από τρία Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου 3 (το παλιό INTERREG), εκτός ΕΣΠΑ, των οποίων την ευθύνη διαχείρισης κατά κύριο λόγο έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Με βασική επιδίωξη να μην απολεσθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους των τομέων Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα έτη 2010 και 2011 (τα πρώτα έτη εφαρμογής του κανόνα ν+3), το ΥΠΕΚΑ εστίασε στις ακόλουθες ενέργειες:
- Άμεση ένταξη ώριμων και κυρίως έργων με δαπάνες εντός των ετών 2007-2010. Ήδη τους 2,5 πρώτους μήνες του 2010 εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ δώδεκα έργα και ένα βρίσκεται υπό άμεση ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού 126 εκατ. Ευρώ, όταν από το 2007 μέχρι και το 2009 είχαν ενταχθεί εννέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ.
- Ο ρυθμός αυτός θα επιταχυνθεί στους αμέσως επόμενους μήνες, με έργα που θα αποδώσουν δαπάνες μέσα στο 2010, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων από την εφαρμογή του κανόνα ν+3.
- Πλήρης ωρίμανση ημιώριμων έργων μέσα από τα Προγράμματα, με αυστηρές διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης της ωρίμανσης, έτσι ώστε από το έτος 2011 ή / και στο 2012 να αποδώσουν τις αναγκαίες δαπάνες.
- Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων τα οποία, αφ' ενός μπορούν να δώσουν τις πρώτες δαπάνες εντός του 2011, αλλά πολύ περισσότερες το έτος 2012 (έτος κρίσιμο για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα), αφ' ετέρου δημιουργούν συνθήκες προώθησης της Πράσινης Ανάπτυξης.
Με στόχους την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία και προώθηση της βιοποικιλότητας, την αστική αναγέννηση και την προώθηση του εθελοντισμού, έχουν σχεδιασθεί οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:
1. Προώθηση των ΑΠΕ, με παράλληλες ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημόσια Κτήρια, ξεκινώντας από τα σχολικά κτήρια και τα νοσοκομεία.
2. Δημιουργία πράσινων στεγών στα δημόσια κτήρια για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ατμόσφαιρας.
3. Δράσεις απορρύπανσης - αποκατάστασης μολυσμένων εδαφών και υδάτων, ξεκινώντας με παρεμβάσεις στον Ασωπό.
4. Προώθηση - κατασκευή επιδεικτικών βιοκλιματικών υποδομών σε μεγάλες πόλεις.
5. Δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης με ΑΠΕ, κυρίως στα νησιά που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στο πόσιμο νερό.
6. Πράσινες επενδύσεις υποδομών σε υπάρχουσες ΒΙΠΕ, αλλά και δημιουργία νέων πράσινων ΒΙΠΕ, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. και την ΒΙΠΕ - ΕΤΒΑ.
7. Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αειφόρου Ανάπτυξης στα νησιά, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. και την ΒΙΠΕ / ΕΤΒΑ.
8. Εξασφάλιση Ενεργειακής Επάρκειας της χώρας τόσο σε ηλεκτρική ενέργεια, όσο και σε φυσικό αέριο, με σημαντικές επενδύσεις σε ανάπτυξη δικτύων διασύνδεσης και σε αποθηκευτικούς χώρους φυσικού αερίου.
9. Εξοικονόμηση ενέργειας στις ιδιωτικές κατοικίες.
10. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και προώθηση της βιοποικιλότητας και της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των δασών.
11. Αποτελεσματική οργάνωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.
12. Προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού.
13. Παράλληλα μέσα από τα Περιφερειακά Προγράμματα, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. και τις δεκατρείς Περιφέρειες, προωθούνται τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αειφόρου Ανάπτυξης - Αναζωογόνησης αστικών περιοχών.
Παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ συνεργάζεται στενά με τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Συνεδριάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου και Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Υψηλάντη για ΜΠΕ

Συνεδριάσεις πραγματοποιούνται για τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ποντοκώμης και Μαυροπηγής:
στις 24 Μαρτίου (ώρα 19:00 Μαυροδένδρι) στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη
στις 26 Μαρτίου (ώρα 20:00 Κοζάνη) στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Εισηγήσεις διημερίδας για την ενέργεια και την επιχειρηματικότητα στην Πτολεμαϊδα

Τις εισηγήσεις της διημερίδας για την ενέργεια και την επιχειρηματικότητα (Πτολεμαϊδα, 20-21 Μαρτίου 2010) μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το www.ptolemaida.gr...

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει στην ώρα της γης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κοζάνης για ακόμα μία χρονιά ευαισθητοποιείται και συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια πρωτοβουλία της WWF «Η Ώρα της Γης», το μεγαλύτερο γεγονός ενάντια στην κλιματική αλλαγή, και καλεί όλους τους πολίτες το Σάββατο 27 Μαρτίου στις 20.30 να λάβουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια σβήνοντας για μία ώρα τα φώτα ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια.
Με την περσινή μεγαλειώδη συμμετοχή η ανθρωπότητα έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία κατά την έναρξη της Ώρας της Γης, σημειώθηκε πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 500 MW, ποσότητα που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
Ο Δήμος Κοζάνης δείχνοντας την ενεργό συμμετοχή του στην «Ώρα της Γης», το Σάββατο 27 Μαρτίου στις 20.30 και για μία ώρα, θα διακόψει τη φωταγωγία στον Δημοτικό Κήπο Κοζάνης, στην κεντρική Πλατεία Νίκης μαζί με τον πεζόδρομο επί της Ειρήνης, στο καμπαναριό καθώς και στο Δημοτικό Ωδείο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site: www.wwf/earthhour/kozanh

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

Εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης στο Νομό Κοζάνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η επίσημη έναρξη διενέργειας επιδημιολογικής μελέτης στο Νομό Κοζάνης ανακοινώθηκε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010 στις 7:30 το απόγευμα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) Ν.Α. Κοζάνης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης θα εκπονήσουν επιδημιολογική μελέτη στην προαναφερθείσα περιοχή υπό την επιστημονική επίβλεψη της Αν. Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής, Δρ. Αθηνάς Λινού. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ν.Α. Κοζάνης.

Η εκπόνηση της μελέτης, που στοχεύει στην προάσπιση της υγείας του πληθυσμού του Νομού Κοζάνης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη καθώς στην περιοχή λειτουργούν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, με βασικότερες αυτές της ΔΕΗ, οι οποίες δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα και πιθανότατα δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Με βάση μάλιστα εκτιμήσεις των τοπικών υπηρεσιών υγείας, στον πληθυσμό του Νομού παρατηρείται αυξημένη επίπτωση και επιπολασμός διαφόρων μορφών καρκίνων, καρδιαγγειακών νοσημάτων και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.

Στα πλαίσια, λοιπόν, προστασίας της υγείας των κατοίκων του Νομού Κοζάνης αλλά και της ευρύτερης δημόσιας υγείας, στόχος της μελέτης είναι να εκτιμηθεί το επίπεδο υγείας του πληθυσμού των περιοχών αυτών, να διερευνηθούν οι παράγοντες κινδύνου και να εκτιμηθεί ο ρόλος τους στην υγεία των κατοίκων. Παράλληλα θα δημιουργηθεί αρχείο καταγραφής νοσηρότητας και θνησιμότητας που θα συμβάλλει στη μακροχρόνια παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού. Η δημιουργία ενός τέτοιου αρχείου αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση καθώς θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού βάσει των όποιων θα μπορούν να σχεδιαστούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στο σκεπτικό, τους στόχους και τη μεθοδολογία της μελέτης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ.κ. Παύλος. Από πλευράς Νομαρχίας μίλησε ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, από πλευράς Κέντρου Περιβάλλοντος, η Πρόεδρός του Κυριακή Αποστολίδου ενώ από πλευράς Πανεπιστημίου Αθηνών η Αθηνά Λινού, Αν. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής και η Δρ. Έλενα Ριζά, Επιδημιολόγος/Υγιεινολόγος.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΓΕΝΟΠ: Αναστολή απεργιακών κινητοποιήσεων και ενημέρωση

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (1 ΚΑΤΑ , 2 ΛΕΥΚΑ) ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Συνάδελφοι - σες,

Κάθε φορά που βαλλόμαστε από τις πολιτικές των Κυβερνήσεων πέρα από το να κάνουμε το αυτονόητο δηλαδή να αντισταθούμε ώστε να έχουμε την συνείδηση μας ήσυχη που αυτό βεβαίως πρέπει να είναι το πρώτιστο αξία επίσης έχει να οργανώσουμε τον αγώνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος να έχουμε φέρει και αποτέλεσμα.

Ο αγώνας κάθε φορά πρέπει να δίνεται και για την ιστορία, την τιμή, την περηφάνια, το χρέος απέναντι σε όσους πριν από εμάς αγωνίστηκαν (ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πιθανότητες νίκης είναι μια στο δισεκατομμύριο) αλλά και για την ίδια την ουσία που είναι να αποτρέψεις, να εμποδίσεις, να σταματήσεις ή έστω να περιορίσεις το κακό - την ζημιά.

Με βάση αυτή τη φιλοσοφία αλλά και την προσέγγιση των ζητημάτων από την μεριά της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αφού πρώτα σφίξουμε το χέρι του καθενός σας και υποκλιθούμε στο μεγαλείο της ψυχής σας για την παρουσία, την συμβολή και τη δύναμη που δώσατε στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συμμετέχοντες καθολικά στην 48ωρη απεργία μας (μια απεργία που έστειλε πολλά και ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση) σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη των κυρίων ζητημάτων που προέκυψαν από το Νόμο και που μας έκαναν να αποφασίσουμε τις γνωστές σε όλους σας απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά και νομικές ενέργειες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ.

α)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007

Για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού 1/2007 ξεκινά άμεσα η πρόσληψη τους και θα ολοκληρωθεί για όλους (και τους 1634) μέσα στο 2010. Η άποψη μας για την ταλαιπωρία αυτών των νέων παιδιών είναι γνωστή και εκφρασμένη πολλές φορές. Αυτό που συνέβη σε βάρος τους μόνο με την λέξη απαράδεκτο μπορεί να χαρακτηριστεί.

β) ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Στη βάση των επιχειρημάτων μας αλλά και του αγώνα μας πήραμε τη δέσμευση ότι μέσα στο 2010 (για να μην χαθεί χρόνος) θα βγει νέα προκήρυξη για την πρόσληψη νέων συναδέλφων.

2. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 13ΟΥ ΚΑΙ 14ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ.

Η πολιτική θέση της Ομοσπονδίας μας είναι γνωστή και εκφρασμένη. Δηλαδή ότι για την κρίση δεν έπρεπε να πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι.

Πέρα από αυτό όμως αφού (κακώς - κάκιστα) πληρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας σε ένα συνδικάτο που έχει λογική κοινωνίας και όχι συντεχνίας (αλλά και για άλλους λόγους που φανταζόμαστε γίνονται αντιληπτοί από τον καθένα μας) ποτέ δεν θα κάναμε αγώνα απλά και μόνο για να γλιτώσουμε εμείς και μόνο εμείς.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με οδηγό την ΓΣΕΕ δίνει αγώνες για να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι αλλά οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τη δημιουργία της κρίσης.

Με βάση τα παραπάνω η κύρια διαφωνία μας σε σχέση με την μείωση των μισθών μας κατά 7% και των επιδομάτων αδείας, δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων κατά 30% ήταν ότι

α) Τα χρήματα αυτά δεν πάνε στην ενίσχυση της Εθνικής προσπάθειας αλλά κατά το ήμισυ στις τσέπες των μετόχων και

β) ότι εξαιτίας αυτού του λόγου (της μείωσης των μισθών μας) ως παράγωγο χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές προς τους ασφαλιστικούς μας φορείς. (ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ).

Με βάση τον αγώνα μας γι αυτό το θέμα συμφωνήθηκε:

Με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. να μην πάει ούτε 1€ στις τσέπες των μετόχων αλλά τα χρήματα αυτά (από τη στιγμή που δεν πάνε στο κράτος) να καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές που χάνονται και επιπροσθέτως να ενισχύσουν περαιτέρω τον ασφαλιστικό μας φορέα που βάλετε πανταχόθεν και που από την απόφαση της κυβέρνησης παρανόμως φέτος του στερούνται 71 εκ. €.

3. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑ.

Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι γι αυτό το θέμα να είστε σίγουροι ότι τους επόμενους μήνες ή και εβδομάδες θα χρειαστεί να δώσουμε μάχες και μάχες. Σκληρές, πολύ σκληρές και αυτό γιατί οι θέσεις της Κυβέρνησης είναι απαξιωτικές και απαράδεκτες γύρω από τον (Ν.2773 άρθρο 34).

Έχουμε χρέος από τώρα να σας καλέσουμε σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα.

Για όσους αναρωτιέστε γνωρίζοντας το τι απαράδεκτα και καταστροφικά περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό μας γιατί μιλάμε για μάχες που θα δοθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα και όχι τώρα απαντούμε ότι, σε σχέση με τα όσα περιλαμβάνονται σε αυτό το νόμο συνεχίζουμε την πίεση στη βάση του απόλυτου δίκιου μας ώστε η κυβέρνηση να διορθώσει τις συνειδητές και απαράδεκτες αποφάσεις της.

Αν αυτό το πετύχουμε απλά θα έχουμε πάρει μια ανάσα. Το πρόβλημα με γνωστές τις απόψεις της Κυβέρνησης είναι μπροστά και έχουμε χρέος από τώρα να το επισημάνουμε. Γι αυτό λέμε ότι έχουμε μάχες μπροστά μας. Σε σχέση με τα περιλαμβανόμενα σε αυτό το νόμο με συντριπτική πλειοψηφία και σεβόμενοι τους καταναλωτές που δεν ευθύνονται σε τίποτα για να ταλαιπωρούνται αποφασίσαμε να δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο ακόμα στο διάλογο.

Η ξεκάθαρη θέση όλων μας είναι ότι αν η Κυβέρνηση δεν αποκαταστήσει την αδικία και κυρίως αν δεν σεβαστεί τους νόμους όχι απλά θα ενεργοποιηθεί η απόφαση των επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών αλλά για ότι ακολουθήσει θα έχει την αποκλειστική ευθύνη.

Συνάδελφοι -σες,

Με βάση αυτά και σταθμίζοντας μια σειρά πράγματα (πολιτικό τοπίο - ταλαιπωρία καταναλωτών - Αγορά - μικρομαγαζάτορες, και την στόχευση που έχει γίνει σε βάρος μας κ.α.) αλλά και σεβόμενοι το δικό σας μεροκάματο που πριν σας ζητήσουμε να το καταθέσετε συμμετέχοντας στον αγώνα οφείλουμε πρώτα να έχουμε κάνει τα πάντα να λύσουμε το πρόβλημα στο επίπεδο του διαλόγου με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίσαμε αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων και ομόφωνα σας καλούμε να είστε σε επαγρύπνηση.

Συνάδελφοι -σες,

Για ένα πράγμα δεσμευόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι το ξέρετε.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΣΤΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ - ΣΤΑΘΕΡΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ
Υ.Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση έχοντας δώσει εντολή στην Ε.Ε. οποιαδήποτε ώρα να ξεκινήσει την υλοποίηση των επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...

ΑΡΘ. ΖΕΡΒΟΣ: "Γρίφος οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος"

Αναδημοσίευση: Εφ. To Βήμα, του Ανδρέα Χριστοδουλάκη, 22/3/10

Η τιμή του ρεύματος για τους καταναλωτές σίγουρα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, οποιοδήποτε και αν είναι το ενεργειακό μείγμα που θα επιλέξει η χώρα μας, αφού από το 2013 το κόστος παραγωγής του λιγνίτη θα επιφέρει σημαντικά πρόστιμα από την ΕΕ, κυρίως για τη ΔΕΗ, άρα θα προκαλέσει αύξηση των λιανικών τιμών ρεύματος.
«Οτιδήποτε και να πω για το θέμα των αυξήσεων των τιμών στα τιμολόγια θα παρεξηγηθεί» τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθ. Ζερβός μιλώντας αποκλειστικά προς «Το Βήμα» και συνεχίζει: «Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας: τα πρόστιμα χρήσης του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ενωση θα επιβαρύνουν πρωτίστως τη ΔΕΗ και ως έναν βαθμό θα μετακυλιστούν στην κατανάλωση. Το βασικό ζητούμενο είναι τι ποσοστό από αυτές τις επιβαρύνσεις θα μπορέσει να απορροφήσει η ΔΕΗ και τι ποσοστό αναγκαστικά θα περάσει στην κατανάλωση. Η μεγάλη εξίσωση με τους... άγνωστους Χ της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός απορρόφησης του κόστους προστίμων και μετακύλισης ενός ποσοστού στην κατανάλωση. Η ποσοστιαία σχέση απορρόφησης- μετακύλισης θα λύσει και τον γρίφο της μελλοντικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για τον καταναλωτή στη χώρα μας».
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ δεν τρέφει αυταπάτες αφού όλοι γνωρίζουν ότι τα βαριά πρόστιμα που θα δέχεται η επιχείρηση από το 2013, τα οποία θα ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ τον χρόνο, θα «χτυπήσουν» τη ΔΕΗ και θα τη φέρουν σε αρνητικά αποτελέσματα, εφόσον βεβαίως η επιχείρηση αναγκαστεί να τα... «καταπιεί». Οι τελικές αποφάσεις βέβαια για τις τιμές λαμβάνονται από την κυβέρνηση και αυτό θα εξακολουθήσει να συμβαίνει όσο η ΔΕΗ κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 80% της αγοράς.
Εν μέσω των απεργιών που κήρυξε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και οι οποίες επέφεραν μεσοβδόμαδα καθημερινές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ο καθηγητής Αρθ. Ζερβός μίλησε στο «Βήμα» για τα αιτήματα των απεργών, τα οποία πάντως έχουν να κάνουν με αποφάσεις της πολιτείας και όχι με την ίδια την επιχείρηση. «Στη διάρκεια των απεργιών το βασικό μας μέλημα είναι να μην ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα ο καταναλωτής, σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε επικεντρωθεί. Οσον αφορά τα αιτήματα της ΓΕΝΟΠ τα οποία έχουν να κάνουν με κυβερνητικές αποφάσεις, εφόσον μπορούμε να βοηθήσουμε και μας ζητηθεί, θα το κάνουμε».
Φαίνεται όμως ότι μέσα στη ΔΕΗ υπάρχει αναταραχή με τις αποφάσεις τόσο για περικοπές μισθών όσο και για περικοπές στην επιδότηση του Ταμείου των εργαζομένων, του ΟΑΠ ΔΕΗ, που πλέον έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις αποδοχές των υψηλόβαθμων στελεχών της επιχείρησης, αφού π.χ. οι γενικοί διευθυντές χάνουν ως 50% του μισθού τους και είναι προφανές ότι δεν έχουν την κατάλληλη διάθεση για να δουλέψουν σκληρά. Πολλοί από αυτούς υπενθυμίζουν ότι η ΔΕΗ είναι μεν δημόσια επιχείρηση αλλά επίσης είναι και εισηγμένη και έχει και χιλιάδες μικρομετόχους. Είναι φανερό ότι η ΔΕΗ, όπως και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα μας, βρίσκεται σε σταυροδρόμι αποφάσεων και σημαντικών αλλαγών.

Δεν είναι ακριβότερες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ποιο είναι όμως το ενεργειακό μείγμα για τη ΔΕΗ ώστε και οι τιμές της να βρίσκονται σε μια σχετική ισορροπία; «Το θέμα των τιμών στις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες από τη ΔΕΗ είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δεν ισχύει η απλοϊκή προσέγγιση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εξ ορισμού ακριβότερες από άλλες ενεργειακές πρώτες ύλες» λέει ο κ. Ζερβός και εξηγεί την άποψή του: «Εγώ υποστηρίζω ότι οι ΑΠΕ μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος της κιλοβατώρας αλλά θα το μειώσουν συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία δεν θα είχαν χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε μαζικά άλλες μορφές ενέργειας όπως π.χ. ο λιγνίτης, τότε θα μεγιστοποιήσουμε τα πρόστιμα της ΕΕ εξαιτίας της χρήσης αυτής, άρα η τιμή της κιλοβατώρας θα αυξηθεί σε τρία χρόνια εντυπωσιακά. Είναι και ένας άλλος παράγων που πολλοί σκοπίμως παρακάμπτουν. Δηλαδή, την τιμή των ανανεώσιμων πηγών τη γνωρίζουμε από σήμερα και για τα επόμενα 20 χρόνια. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την τιμή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου, η οποία σήμερα μπορεί να είναι χαμηλά και αύριο ψηλά, άρα οι αυξομειώσεις αυτές αποτελούν έναν άγνωστο παράγοντα για το κόστος και τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Σας δίνω και ένα παράδειγμα: σήμερα με την κρίση η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα 80 δολάρια το βαρέλι διεθνώς και είναι ξεκάθαρο ότι μόλις η παγκόσμια οικονομία αρχίσει να βγαίνει από την κρίση και η ζήτηση αυξηθεί αντίστοιχα θα αυξηθεί και η τιμή του χωρίς να γνωρίζουμε πόσο. Θα επηρεάσει μάλιστα και την τιμή του φυσικού αερίου. Αντίθετα, την τιμή των ΑΠΕ τη γνωρίζουμε από τώρα και μπορούμε να υπολογίσουμε όλες τις παραμέτρους γύρω από αυτήν».
Ο κ. Ζερβός, αφού αναλύει ότι για τους λόγους αυτούς στην ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη ρίσκου, φέρνει το παράδειγμα του περασμένου καλοκαιριού στην Ισπανία, όπου η μαζική χρήση αιολικών πάρκων στην ηλεκτροπαραγωγή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων το δίμηνο Ιουλίου- Αυγούστου προκάλεσε μεγάλη πτώση των τιμών στο σύστημα, και «ονειρεύεται» ένα αντίστοιχο παράδειγμα για την Ελλάδα. Παραδέχεται ωστόσο ότι στο υπόδειγμα αυτό υπάρχει ένα αδύνατο σημείο που σχετίζεται με τη φύση και έχει να κάνει με την αδυναμία παραγωγής ηλεκτρισμού από αιολικά όταν δεν φυσάει ο άνεμος. Προβλέπει επίσης ότι η χρήση του φυσικού αερίου στη χώρα μας για ηλεκτροπαραγωγή θα υποχωρήσει σταθερά στην τρίτη θέση πίσω κατά σειράν από τις ΑΠΕ (υδροηλεκτρικά, αιολικά) και τον λιγνίτη. Για τον λόγο αυτόν και μέσα στη ΔΕΗ εγείρονται ερωτήματα για την αποδοτικότητα και την κερδοφορία των μελλοντικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο τόσο της ΔΕΗ όσο και των ιδιωτών.
Γι΄ αυτό και, όπως φαίνεται, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΗ που εκπονεί η σημερινή διοίκηση και θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες προβλέπει επιμονή στον λιγνίτη ως στρατηγικό στερεό καύσιμο αλλά με σταδιακή μείωση της χρήσης του, λελογισμένη αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου και... ενθουσιώδη άνοδο στις μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Σήμερα επί συνόλου 1.200 ΜW που είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ η ΔΕΗ διαθέτει όλα κι όλα 120 ΜW, δηλαδή μόλις το 10%, και το υπόλοιπο το έχουν ιδιώτες» λέει ο πρόεδρος της επιχείρησης, ο οποίος οραματίζεται στην πενταετία 2011-2015 να εγκαταστήσει 1.000-1.500 ΜW ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και να βάλει τη δική τους σφραγίδα στη μετεξέλιξη της επιχείρησης. Παραδέχεται ωστόσο ότι το σύστημα υποδομών της ΔΕΗ αλλά και γενικότερα το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν είναι έτοιμα να υποδεχθούν τέτοια ριζική στροφή.

κλικ για πλήρη ανάγνωση ή για το σχόλιο σας...