.

Δύο κανονισμοί για το φυσικό αέριο

Πηγή:proslipsis

Δύο κανονισμούς, αδειών φυσικού αερίου και μητρώου χρηστών εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ), εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος.Οι κανονισμοί αυτοί έρχονται ως συνέχεια του ήδη υπογραφέντος "κώδικα διαχείρισης εθνικού συστήματος φυσικού αερίου", ολοκληρώνοντας την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και απελευθερώνοντας, ουσιαστικά, την αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα..Ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα είδη των χορηγουμένων αδειών, δηλαδή άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), διαχείρισης ΑΣΦΑ, Διανομής, Προμήθειας και άδεια του (ΕΣΦΑ), καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τους δικαιούμενους υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια των αδειών αναλόγως του είδους τους, τις προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, καθήκοντα και ειδικούς όρους για τους κατόχους αδειών ανάλογα με το είδος της άδειας και τέλος τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για παράταση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση των αδειών.
Ο Κανονισμός για το Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ρυθμίζει θέματα σχετικά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, τις προϋποθέσεις και τους δικαιούμενους εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την τήρηση και δημοσιοποίηση του Μητρώου από τη ΡΑΕ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου