.

293 θέσεις εποχικού προσωπικού στη ΔΕΗ (8μηνα)

Η προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακόσια ενενήντα τρία (293) για το Νομό Κοζάνης ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΛΚΔΜ (ΔΕΗ) που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης δίνεται (klik) από το kozan.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου