.

Απόφαση Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη για ΜΠΕ Ποντοκώμης - Μαυροπηγής

Σήμερα, στις 24 Μαρτίου του 2010 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη……
… θέμα: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Επέκταση προς τα Δυτικά Λινγιτωρυχείων Μαυροπηγής και ΝΔ Πεδίου Πτολεμαϊδας Λ.Κ.Δ.Μ., ΔΕΗ Α.Ε. Ν. Κοζάνης».
Αποφασίζει :

Να καταθέσει την πρότασή του στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης για τη παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διατυπώνοντας τις απόψεις του ως προς το περιεχόμενό της μελέτης, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αντιλαμβανόμενοι τους λόγους εθνικού συμφέροντος και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής, μια και η έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων τω οικισμών και τη δημοπράτηση της Μονάδας V.

Εισηγούμαστε καταρχήν θετικά σε ότι αφορά ΜΟΝΟ στην επέκταση των αδειοδοτημένων ορίων των ορυχείων, όπως προτείνεται στην υποβληθείσα μελέτη, με τους παρακάτω όρους που αποτελούν αναγκαία συνθήκη:

1. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1 (1.345 στρέμματα περίπου), η εξασφάλιση της αμετάκλητης υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού Ποντοκώμης (ΟΠΚ3). Ενδεικτικά, θα μπορούσε η παραπάνω εξασφάλιση να επιτευχθεί με την άμεση εκταμίευση ποσού έναντι των οριστικών τιμών και ποσών, που αναλογούν στην έκταση ΟΠΚ3.
Ακολουθεί επίσης συνημμένα η ομόφωνα από το Δ.Σ. αποδεκτή εισήγηση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ως προς τις εξασφαλίσεις.
2. Να προηγηθεί χρονικά της έναρξης εκσκαφών στην περιοχή ΟΠΚ1, ειδική τεχνική μελέτη που θα αντιμετωπίζει τη συγκέντρωση, απόθεση και διαχείριση της φυτικής γης που προκύπτει από τις νέες εκτάσεις εκσκαφών, ως πολύτιμο αγαθό, για την χρήση της στις αποκαταστάσεις. Η μελέτη θα πρέπει να κατατεθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α. Κοζάνης.


Προτείνουμε την υποβολή νέας ΜΠΕ που να αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνόλου της περιοχής δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, καθώς και τη σύνταξη ειδικών τεχνικών μελετών, όπως εξειδικεύονται στο συνημμένο κείμενο της ΑΝΚΟ, διότι:
• Το περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά, και οι επιπτώσεις σ’ αυτό είναι προσθετικές χρονικά και χωροταξικά.
• Πρέπει να επανεξεταστεί ο χωροταξικός σχεδιασμός των χρήσεων μετά το πέρας των αποκαταστάσεων στο σύνολο των μελετών.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου