.

Προσκλήσεις για εκπροσώπηση της Ελλάδας στο 7ο ΠΠ και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαχειριστικές επιτροπές του 7ου Προγράμματος-Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης (7ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της EURATOM 2007-2013, αλλά και τη συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της συνεργασίας της Ελλάδας με διακρατικούς οργανισμούς, ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι Εθνικοί εκπρόσωποι είναι, μεταξύ άλλων: υψηλής ποιότητας επιστημονική κατάρτιση (μέλη ΔΕΠ, Καθηγητές, και υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα), η επιστημονική συνάφεια προς το θεματικό αντικείμενο του Συμβουλίου ή της Επιτροπής Προγράμματος, καλή γνώση της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς ερευνητικής κοινότητας (ή του παραγωγικού τομέα, όπου απαιτείται) που δραστηριοποιείται στο θεματικό αντικείμενο του Συμβουλίου ή/και της Επιτροπής Προγράμματος, και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που υπάρχει στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και να την υποβάλλουν συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, που θα τεκμηριώνει τα απαιτούμενα προσόντα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν απαραίτητα και σε ψηφιακή μορφή, ενώ δεν γίνεται δεκτή η αποστολή των εντύπων με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η εξέταση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από Επιτροπή που θα ορισθεί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Τονίζεται ότι δεν προβλέπεται αμοιβή για τη συμμετοχή στις Επιτροπές πλην της κάλυψης των δαπανών υπηρεσιακών μετακινήσεων στις προβλεπόμενες συναντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθενται από τον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου