.

Επτά συστάσεις από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τον ενεργειακό σχεδιασμό [ζητεί δίκαιη και ισότιμη μετάβαση των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα 18/7/2019 την αξιολόγηση των προσχεδίων των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ, και ιδίως των συμφωνημένων επιδιώξεων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.
Επίσης ανακοινώθηκε η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με το προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου της Ελλάδας για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-20.
Η Επιτροπή συνιστά στην Ελλάδα να αναλάβει δράση για:


1. Να καταστήσει δυνατή την έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική επίτευξη της συνεισφοράς της Ελλάδας κατά 31% στον στόχο της ΕΕ για το 2030 για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, μέσω της συμπερίληψης στο τελικό σχέδιο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικ ής πορείας που θα επιτυγχάνει όλα τα σημεία αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο α) σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και να παράσχει λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένες πολιτικές και μέτρα που συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στηνοδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Να εναρμονίσει τους στόχους που προτείνονται στο προσχέδιο για το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης με τον ενδεικτικό στόχο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 23 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και τον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

2. Να αυξήσει σημαντικά τη φιλοδοξία της όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης τελικής και πρωτογενούς ενέργειας, δεδομένης της ανάγκης να αυξηθεί το επίπεδο των προσπαθειών γιατην επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030 και να υποστηρίξει αυτή τη φιλοδοξία με πολιτικές και μέτρα που έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν πρόσθετες εξοικονομήσεις ενέργειας έως το 2030. Να αποσαφηνίσει το χρονοδιάγραμμα έγκρισηςκαι εφαρμογής των πολιτικών που προβλέπεται να εφαρμοστούν από το 2020, ιδίως για τα νέα μέσα. Τα μέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου σωρευτικής εξοικονόμησης θα πρέπει να σχεδιάζονται σε κατάλληλη κλίμακα. 7SWD(2019) 261.
EL5 EL

3. Να εξειδικεύσει τα μέτρα γιατην υποστήριξη των στόχων ενεργειακής ασφάλειας όσον αφορά τη διαφοροποίηση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξασφάλιση ευελιξίας, ιδίως όσον αφορά το φυσικό αέριο. Να συμπεριλάβει εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα έργα υποδομής και η περιφερειακή συνεργασία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής ασφάλειας, κάνοντας επίσης χρήση της περιφερειακής συνεργασίας και των δυνατοτήτων ευελιξίας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

4. Να συμπεριλάβει μελλοντοστραφείς στόχους και επιδιώξεις σχετικά με την ενοποίηση της αγοράς, ιδίως μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής και χονδρικής, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για μείωση, έως το 2020, των μεριδίων λιανικής και χονδρικής αγοράς του κατεστημένου φορέα κάτω του 50%. Να εφαρμόσει τον πρότυπο στόχογια την ηλεκτρική ενέργεια και τη σύζευξη των αγορών με τις γειτονικές χώρες, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του μεταπρογραμματικού μηχανισμού εποπτείας.

5. Να ποσοτικοποιήσει περαιτέρω τους εθνικούς στόχους και τις επιδιώξεις χρηματοδότησης που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 στον τομέα της έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, ιδίως όσους σχετίζονται με την Ενεργειακή Ένωση, ώστε να είναι άμεσα μετρήσιμοι και κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι να υποστηριχθεί η υλοποίηση των επιδιώξεων στις άλλες διαστάσεις του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα. Να υποστηρίξει τους στόχους αυτούς με συγκεκριμένες και κατάλληλες πολιτικές και μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπως το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών.

6. Να εντείνει τις ήδη καλές ρυθμίσεις περιφερειακής συνεργασίας με τη Βουλγαρία και την Κύπρο, καθώς και με τις χώρες της συνδεσιμότητας ενέργειας της Κεντρικήςκαι Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC). Να ενισχύσει τα συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις νησιωτικές περιφέρειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες γεωγραφικές, κλιματικές και σχετικές με τις υποδομές προκλήσεις και ευκαιρίες κατά την ενεργειακή τους μετάβαση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ». Να διερευνήσει το διασυνοριακό δυναμικό και τις μακροπεριφερειακές πτυχές μιας συντονισμένης πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, ιδίως στις θάλασσες Αδριατικής-Ιονίου, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της περιοχής και την υιοθέτηση μιας οικοσυστημικής προσέγγισης. Οι περιφερειακές ανταλλαγές θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στους τομείς της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας, ενόψει των αλλαγών στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας για την προσαρμογή σε υψηλότερα μερίδια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα αυξήσουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτείνουν την ανάγκη ευελιξίας του συστήματος. Επιπλέον, να χρησιμοποιήσει τη διμερή συνεργασία και τις δυνατότητες ευελιξίας για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από
EL6 ELτη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

7. Να απαριθμήσει όλες τις επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, και τις δράσεις που αναλαμβάνονται, καθώς και τα σχέδια για τη σταδιακή κατάργησή τους.

8. Να συμπληρώσει την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων με την πολιτική για την ποιότητα του αέρα και τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα με περισσότερα ποσοτικά στοιχεία, συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις προβολές των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων πολιτικών και μέτρων.

9. Να ενσωματώσει καλύτερα τις πτυχές της δίκαιης και ισότιμης μετάβασης, ιδίως με την παροχή περισσότερων λεπτομερειών για τις κοινωνικές επιπτώσεις, τις επιπτώσεις στην απασχόληση, στις δεξιότητες και στην κατάρτιση που θα έχουν οι στόχοι, οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί. Να παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα στήριξης μιας δίκαιης και ισότιμης μετάβασης, προσδιορίζοντας τη μορφή της στήριξης και τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών, συνδέοντάς την επίσης με τη μετάβαση των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών και των βιομηχανικών περιφερειών. Να αναπτύξει περαιτέρω την προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ενεργειακής φτώχειας, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.


www.worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου