.

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2017-2026

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του ν.4001/2011, το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής οφείλει να λάβει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (βλ. σχετ. ανάρτηση αυτής στηνιστοσελίδα του Διαχειριστή). Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα έργα των οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται να γίνει μέσα στο χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος (2017-2026), ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους.

Στο υποβληθέν από τον Διαχειριστή Σχέδιο αναφέρονται διακριτά τα ακόλουθα:
 
  1. Προγραμματισμένα Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού 1.387 εκατ. €, τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025 (ΦΕΚ Β' 436 15.02.2017) με προϋπολογισμό υλοποίησης 1.393 εκατ. €.
  2. Προγραμματισμένα Έργα που δεν συμπεριελήφθησαν στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026.
  3. Έργα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, τρέχοντος προϋπολογισμού 148 εκατ. €, τα οποία προτείνονται για πρώτη φορά προς ένταξη στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2017.

Προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν απόψεις επί του ως άνω σχεδίου σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο Διαχειριστής έχει ήδη ολοκληρώσει ένα πρώτο κύκλο δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής πρότασής του για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026, (βλ. σχετ. ανάρτηση αυτής στηνιστοσελίδα του Διαχειριστή).

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία
  1. Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2017-2026 Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2017-2026 (μέγεθος: 1.418,305 kb)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου