.

Υπόμνημα Νομάρχη Κοζάνης στο Συνήγορο του Πολίτη για το περιβάλλον (17.02.09)

[...Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, μετά από απόφαση του Νομάρχη, συγκρότησε Επιτροπή για έλεγχο των ορυχείων της περιοχής, όσον αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων. Η Επιτροπή υπέβαλε τις παρατηρήσεις της και ακολούθως έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προς τη ΔΕΗ Α.Ε. και το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
Η Επιτροπή συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα ορυχεία αποτελούν μεγάλες εκτάσεις εκμετάλλευσης, την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτών των ορυχείων για την ενεργειακή παραγωγή της χώρας , αλλά και το επιβαρημένο περιβάλλον της περιοχής καθώς και την ανάγκη πρόβλεψης και σωστού σχεδιασμού για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη αποκατάσταση της περιοχής πρότεινε όπως:
· Ενημερωθεί εγγράφως το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της, καθώς και τις αντικειμενικές δυσκολίες ελέγχου μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης.
· Ανατεθεί από τη Νομαρχία σε ιδιωτικούς φορείς η διεξαγωγή μετρήσεων των διαφόρων παραμέτρων για τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους.
· Γίνει εισήγηση στο ΚΕΠΠΕ και στην ΕΥΕΠ για έλεγχο και επιβολή διοικητικών κυρώσεων στη ΔΕΗ Α.Ε., για τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
· Αναθεωρηθούν όλες οι ΕΤΜΕ (Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής) και να προβλεφθεί η αναθεώρηση τους ανά πενταετία.
· Να περιοριστεί η χρήση της ακακίας , η οποία χρησιμοποιείται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα (αποκατάσταση ορυχείου Αμυνταίου στο τμήμα που εμπίπτει στο Νομό), παρά τα όποια πλεονεκτήματα προβάλλονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. ( μειωμένο κόστος – αμεσότερη κάλυψη των επιφανειών).
· Επανεξεταστεί το θέμα δημιουργίας λιμνών στους χώρους εκμετάλλευσης, δεδομένου του σημερινού αρνητικού ισοζυγίου του νερού στη περιοχή και του μεγάλου βάθους του εγκοίλου.
9. Όσον αφορά στα νερά, οι επιφανειακές εκμεταλλεύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. μεταβάλλουν το καθεστώς των υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής .
Οι κυριότερες μεταβολές είναι :
· Πτώση της στάθμης με συνεπακόλουθο τη μείωση της παροχής των υδροληπτικών έργων.
· Μείωση της παροχής υδρορευμάτων και ταπείνωση της στάθμης των λιμνών.
· Υποβάθμιση ποιότητας των νερών των επιφανειακών και υπόγειων αποδεκτών, λόγω της απόρριψης νερών από τις αποστραγγίσεις στα ορυχεία.
· Επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον για προστασία των ορυχείων (π.χ. μετατοπίσεις κοίτης χειμάρρων, υδρορεμμάτων κλπ).
10. Από τη λειτουργία των ΑΗΣ στη περιοχή, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι υπερβάσεις στις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων που παρατηρούνται σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση.
Από το 1992 στο Νομό Κοζάνης ήταν εγκατεστημένοι τρεις (3) σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνδεδεμένοι με το Εθνικό Σύστημα, εξοπλισμένοι με τις συσκευές μέτρησης ΝΟ2, SO2, PM-10, O3 καθώς και τα απαραίτητα όργανα βαθμονόμησης με τα παρελκόμενά τους. Στο σταθμό Κοζάνης υπάρχουν εκτός των άλλων και όργανα μέτρησης Ολικών Αιωρούμενων Σωματιδίων (TSP) και CO. Όλα τα όργανα πλην των οργάνων μέτρησης TSP και CO είναι εκτός λειτουργίας, λόγω παλαιότητας. Το ΥΠΕΧΩΔΕ προκήρυξε το 2004 διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού νέας τεχνολογίας για αντικατάσταση του παλαιού , πλην όμως ο διαγωνισμός ακυρώθηκε.
11. Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης είναι απευθείας συνδεδεμένο, μέσω τηλεφωνικού δικτύου, με τον κεντρικό σταθμό δικτύου μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθ΄ υπαγόρευση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της στο Νομό μας, πλην όμως, είναι αδύνατος ο έλεγχος αξιοπιστίας των μετρήσεων αυτών, λόγω έλλειψης του ανάλογου εξοπλισμού και λόγω παλαιότητας του υφισταμένου...]
....
[...4. Πέρα από τις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων, ως προϊόντων καύσης στους ΑΗΣ αλλά και από τη μη ορθολογική λειτουργία των ορυχείων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα της περιοχής, σημαντικός είναι ο ρόλος των ορυχείων, στα οποία εξορύσσονται τεράστιες ποσότητες αδρανών υλικών και λιγνίτη. Αυτές μεταφέρονται με ακάλυπτα φορτηγά, με μεγάλες ταχύτητες σε χωμάτινες επιφάνειες, χωρίς να γίνεται διαβροχή. Το σύστημα διαβροχής που υπάρχει στους ταινιόδρομους μεταφοράς της τέφρας στους χώρους απόθεσής της, τις περισσότερες φορές τίθεται εκτός λειτουργίας, λόγω της δυσκολίας αποκόλλησης του υλικού από τους ταινιόδρομους. Παράλληλα δεν εφαρμόζονται, συχνά, οι βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, ενίοτε και καμία, που ισχύουν στο εξωτερικό (π.χ. χρήση σκέπαστρου στη μεταφορά της τέφρας, διαβροχή με κατάλληλα γαλακτώματα).
5. Προκαλείται, λοιπόν, ατμοσφαιρική ρύπανση από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών, τη μη χρήση σωστών φίλτρων, τις εκπομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2 και PM10, εξαιρετικά καρκινογόνων, από τις εκσκαφές τεράστιων εκτάσεων. Ιδιαίτερα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο με δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (ανομβρία-άνεμοι), είμαστε μάρτυρες περιβαλλοντικών συμβάντων, τα οποία έχουν φέρει την τοπική κοινωνία στα όρια της αντοχής της. Πρέπει, όμως να επισημάνουμε, ότι σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της ατμόσφαιρας στις πόλεις της Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του θείου και αζώτου, παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση της τηλεθέρμανσης (αστική αξιοποίηση της εκλυόμενης θερμότητας των ηλεκτρογεννητριών των ΑΗΣ)...]

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου