.

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση μελετών

Ο Δήμος Κοζάνης ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του έργου -προγράμματος «Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ και Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» και συγκεκριμένα του υπό-έργου “Αναπλάσεις Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων”αναζητεί συνεργασίες με φυσικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά για την εκπόνηση μελετών στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:


·      Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης
·      Τοπική Κοινότητα Καισαρειάς
·      Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας
·      Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου
·      Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου
·      Τοπική Κοινότητα Χαραυγής και
·      Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου

με διαδικασία ανάθεσης αυτής της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου που γίνεται με βάση το άρθρο 209, παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006, που ορίζεται ότι με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές ή μελετητικά γραφεία Α ή Β΄ τάξης πτυχίου (Κατηγορία Πτυχίου 7, Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες), να υποβάλλουν αίτημα για την σύσταση μητρώου συνεργατών μελετητών προσκομίζοντας τα παρακάτω:

  • Πτυχία των Μελετητών σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
  • Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.Δ. 1599/86 με καταλόγους των παρομοίων μελετών που
έχουν εκπονήσει οι μελετητές ή τα γραφεία.
·      Ο υποψήφιος συνεργάτης, συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, θα πρέπει να καταθέσει
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών.
·     Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένες ως προς
το γνήσιο της υπογραφής.


Το αίτημα και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης – Τμήμα Μελετών, Παύλου Χαρίση 4, 50100, Κοζάνη (4ος όροφος).Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου