.

ΕΚΕΤΑ: Πραγματοποίηση συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου «Intergraded approach of a cost effective biomass and opportunity fuel supply»

To ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ διοργάνωσε την 4η συνάντηση του έργου “Intergraded approach of a cost effective biomass and opportunity fuel supply, η οποία έλαβε χώρα στο διάστημα από  30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2014 στην Πτολεμαΐδα, με τη συμμετοχή καθηγητών και ερευνητών του Πανεπιστημίου της Παννονίας που εδρεύει στο Veszprem της Ουγγαρίας.

Στόχο του έργου αποτελεί  η ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσέγγισης αναφορικά με την  προμήθεια, διαχείριση,  διάθεση και αξιοποίηση βιομαζικών και ευκαιριακών καυσίμων σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας και Ουγγαρίας. Φυσικό-χημικές αναλύσεις, καινοτόμα υπολογιστικά εργαλεία,  αλγόριθμοι χωρικής δικτύωσης και αναλύσεις κύκλου ζωής (ΑΚΖ),  αποτελούν τους σημαντικότερους τεχνικούς και επιστημονικούς πόρους που αξιοποιούνται   στην υλοποίηση του έργου.
Η υλοποίηση του έργου, σε συνεργασία με φορέα μιας ευρωπαϊκής χώρας με σημαντική εμπειρία σε θέματα ενεργειακής αξιοποίησης βιομαζικών καυσίμων, αποσκοπεί πρωτίστως στην άντληση εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με τη μεθοδολογία προσέγγισης και σχεδιασμού ολοκληρωμένου συστήματος αξιοποίησης της βιομάζας.
-----------------------------------------------------------------

Το έργο  χρηματοδοτείται στο πλάισιο του  Κοινού Ερευνητικού και Τεχνολογικού Προγράμματος  Ελλάδα – Ουγγαρία (2009 – 2011) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
------------------------------------------------------------------------------
Πληροφορίες:
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Ευάγγελος Καρλόπουλος, e-mail: karlopoulos@lignite.gr
Μαρία Χρηστίδου, e-mail: christidou@lignite.gr

Τηλ. +30 24630 55300, +30 24630 54679, Fax +30 24630 55301

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου