.

ΡΑΕ: Να επισπευσθεί η κατασκευή της «Μεγάλης» Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης και της Γ΄Φάσης των Κυκλάδων

Την έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2017-2026, που υποβλήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ, με συγκεκριμένες τροποποιήσεις και υποδείξεις για ενέργειες που αφορούν συγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους και ορισμένα χαρακτηριστικά τους, ενέκρινε η ΡΑΕ. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, τα ζητήματα αυτά θα οριστικοποιηθούν κατά την έγκριση του επόμενου ΔΠΑ (περιόδου 2018-2027), κατόπιν των ενεργειών και μελετών στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ΑΔΜΗΕ.


Ειδικότερα: 

Α1) Σε σχέση με τη Φάση Ι του έργου διασύνδεσης της Κρήτης

Η διασύνδεση της Κρήτης με καλώδια AC από τον Υποσταθμό Μολάων θα κατασκευαστεί όπως προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ, με υπογειοποίηση των προτεινόμενων ή άλλων τμημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και απαιτήσεις που θα προκύψουν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. 

Υπενθυμίζεται ότι η Φάση Ι (Κρήτη - Πελοπόννησος, η λεγόμενη μικρή διασύνδεση) αφορά σε διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος 150kV, ικανότητας 2×200MVA (~2x140MW).

Α2) Σε σχέση με τη Φάση ΙΙ του έργου διασύνδεσης της Κρήτης:

i) Έναρξη εκπόνησης της μελέτης βυθού εντός του έτους 2016, δεδομένης της ένταξης του έργου στα έργα πρώτης τριετίας στο εγκεκριμένο ΔΠΑ 2014-2023 και επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

ii) Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα αναλυτικότερων μελετών και διερευνήσεων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντμηθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της Φάσης ΙΙ του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης, με σκοπό αυτή να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του 2021. 

Υπενθυμίζεται ότι η Φάση ΙΙ (Κρήτη - Αττική, η λεγόμενη μεγάλη διασύνδεση) αφορά σε διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος, ικανότητας 2×350MW.

Α3) Ενέργειες σχετικά με το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης: 

i) Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα διερευνήσει τις συνεργασίες και συνέργειες που κρίνονται αναγκαίες αναφορικά με την υλοποίηση του έργου ΕΚΕ (PCI) διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ώστε να επιτευχθεί, βάσει του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού δικαίου, μεγιστοποίηση του οφέλους για τον καταναλωτή και τη χώρα σε σχέση με το περιλαμβανόμενο έργο στο ΔΠΑ 2017-2026 έργου της διασύνδεσης Κρήτης. 

ii) Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ ΑΕ, θα υποβάλει, εντός μηνός από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσης, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών σε σχέση με την προώθηση της υλοποίησης του έργου και, ανά δίμηνο, αναλυτική αναφορά των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν το σημείο (i) ανωτέρω. 

Α4) Σε σχέση με το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων: 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΜΔΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα εξετάσουν από κοινού την αναγκαιότητα επίσπευσης της ολοκλήρωσης της Γ’ Φάσης της διασύνδεσης αυτής, στη βάση αποτελεσμάτων μελέτης κόστους οφέλους που θα πρέπει να εκπονηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των πιθανών διασυνδέσεων άλλων νησιών των Κυκλάδων που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο προσεχές μέλλον, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών της οικείας Επιτροπής που λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΡΑΕ. Στόχος είναι να τροποποιηθεί κατάλληλα το σχετικό χρονοδιάγραμμα και να ενσωματωθεί στο επόμενο Δεκαετές (ΔΠΑ) 2018-2027.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΔΠΑ 2017-2026 που υπεβλήθη από τον ΑΔΜΗΕ, όπως και στο εγκεκριμένο ΔΠΑ 2014-2023, αναφέρεται ότι η διασύνδεση των Κυκλάδων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις Φάσεις. 

Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, η Α’ Φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τις νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο, με αναμενόμενη ολοκλήρωση εντός του 2016. 

Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων ολοκληρώνεται με μικρή χρονική απόκλιση σε σχέση με την Α’ Φάση, με αναμενόμενη ολοκλήρωση εντός του 2017 ή το αργότερο το 2018 και περιλαμβάνει τη σύνδεση Πάρου – Νάξου και τη σύνδεση Νάξου – Μυκόνου. Επιπροσθέτως περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της υποβρύχιας διασύνδεσης Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο ΔΠΑ 2014-2023. 

Η Γ’ Φάση του Έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση και του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου – Σύρου. Όπως αναφέρεται στο υποβληθέν ΔΠΑ 2017-2026, με την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης εξασφαλίζεται πλήρης αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλάδων για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου και σε συνθήκες Ν-1 για την διαδρομή Λαύριο – Σύρος. Σύμφωνα με το υποβληθέν Τεύχος ΔΠΑ, ο ΑΔΜΗΕ επαναφέρει την αρχική του πρόταση που περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο ΔΠΑ 2014-2023, για την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης μετά το 2020, και συγκεκριμένα μέχρι το 2022, λόγω της εξέλιξης των φορτίων των προς διασύνδεση νησιών που δικαιολογεί μια χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης του έργου.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ΑΔΜΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους ΔΠΑ από τον ΑΔΜΗΕ και την ΡΑΕ, ισχυρίζεται ότι με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Διαχειριστής ΜΔΝ, τα τελευταία έτη, η ζήτηση στα υπό διασύνδεση νησιά έχει αυξηθεί σημαντικά κάνοντας αναγκαία την επίσπευση της ολοκλήρωσης της Γ’ Φάσης της διασύνδεσης, καθόσον, συμφωνώντας με τον ΑΔΜΗΕ, χωρίς την Γ’ Φάση δεν καλύπτεται σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη εφεδρεία βάσει του κριτηρίου Ν-1.

Έτσι λοιπόν, λόγω της διαπιστωμένης από τα ανωτέρω αναφερόμενα διάστασης των απόψεων μεταξύ των δύο Διαχειριστών, ως προς το ζήτημα της χρονικής μετατόπισης της ολοκλήρωσης της Γ΄ Φάσης του έργου, η ΡΑΕ τονίζει ότι θεωρεί αναγκαία την εκπόνηση από κοινού εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης μελέτης κόστους - οφέλους ιδίως αναφορικά με τη διαθεσιμότητα αναγκαίου δυναμικού παραγωγής στα νησιά αυτά, με σκοπό να προσδιορισθεί η χρονική στιγμή κατά την οποία η Γ' φάσης του Έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2022.

Β) Υποβολή εισήγησης για τον χαρακτηρισμό του έργου Διασύνδεσης της Κρήτης ως Έργο Μείζονος Σημασίας, με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ΑΔΜΗΕ ΑΕ, θα εκπονήσει και θα υποβάλει στη ΡΑΕ, με το σχέδιο ΔΠΑ 2018-2027, αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση (συμπεριλαμβανομένων εκπόνησης μελέτης κόστους οφέλους, και ανάλυσης χρηματοροών του έργου και επιβαρύνσεων των καταναλωτών) προκειμένου το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης να χαρακτηρισθεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας, με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τις σχετικές προβλέψεις της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ βάσει της υπ΄αριθμ. 340/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1778/30.06.2014). 

 Γ) Πρόταση της ΡΑΕ για την υπαγωγή του έργου Διασύνδεσης της Κρήτης στα έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 3175/2003.

Η ΡΑΕ αποφάσισε να εισηγηθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου το έργο της Διασύνδεσης της Κρήτης, συνολικά των Φάσεων Ι και ΙΙ, να χαρακτηρισθεί ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 3175/2003. 

Δ) Συναφείς ενέργειες της ΡΑΕ.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν.4001/2011, θα παρακολουθεί επισταμένως την εκτέλεση του ΔΠΑ, και ιδίως την εκτέλεση των έργων των διασυνδέσεων Κυκλάδων και Κρήτης που εντάσσονται στα έργα πρώτης τριετίας, και θα προβαίνει σε κάθε, κατά περίπτωση, αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση των έργων αυτών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων τους.

energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου