.

Σημαντική τροπολογία για τους Μηχανικούς [Ενεργειακοί Επιθεωρητές, κα]

Με την υπόψη τροπολογία (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ), προβλέπονται τα εξής:

1α. Επανακαθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θεωρείται επιτυχής η συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία των υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών. [νέες χρονικές προθεσμίες υποβολής Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης έως 01.03.15]
1β. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό: i) της διαδικασίας και του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων, ii) των ελάχιστων προδιαγραφών και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, α προσόντα των εκπαιδευτών, το κόστος του προγράμματος, η διδακτέα ύλη και όλα τα συναφή θέματα.
Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, διατηρείται σε ισχύ η υφιστάμενη εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Ρυθμίζονται λοιπά θέματα σχετικά με τα προσόντα για την άσκηση αυτών στο οικείο Μητρώο.

2. Η πράξη βεβαίωσης ή μη παραβάσεων που συντάσσεται από τους Επιθεωρητές Δόμησης υπογράφεται από το βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δόμησης (και όχι από τον ίδιο τον Γενικό Επιθεωρητή).

3. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Εποπτικού συμβουλίου (αρ. 17 του ν.4030/2011), κατά το μέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα των μελών του.

4. Διευκρινίζεται ότι οι μνημονευόμενες τουριστικές εγκαταστάσεις εξαιρούνται από την απαγόρευση υπαγωγής στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιρίων, κατασκευών εν γένει και αλλαγής χρήσης κτισμάτων και αυθαιρέτων υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

5. Επανακαθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης δόμησης κτιριακών εγκαταστάσεων σε μεταλλεία και λατομεία για τις οριζόμενες χρήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι για την κατασκευή πρόχειρων ή κινητών καταλυμάτων στους ανωτέρω χώρους δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού για η στατική επάρκεια αυτών, ενώ για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων αρμόδιοι είναι οι Ελεγκτές Δόμησης.

6. Παρέχεται με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα καθ' ύψους υπέρβασης για την ανέγερση ιερών ναών εκτός ρυθμιστικού σχεδίου πόλεων και των υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου