.

Περιφερειακό πλάνο θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο RES H/C SPREAD, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξι πιλοτικών σχεδίων για θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση & ψύξη σε περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τις διαδικασίες σχεδιασμού πολιτικών και σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά έξι περιφέρειες – Καστίλλη και Λεόν (Ισπανία), Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία), Ρίγα (Λετονία), Ροδόπη (Βουλγαρία), Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα) και Σάλτσμπουργκ (Αυστρία).
Στόχος του έργου είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού ΑΠΕ για θέρμανση & ψύξη, το οποίο είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, οι περιφέρειες και δήμοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των διαδικασιών σχεδιασμού αποτελώντας την κύρια πρόκληση για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παρόλα αυτά, οι περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι φορείς απαιτούν τη στοχευμένη υποστήριξη με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και των δυνατοτήτων διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, το έργο RES H/C SPREAD παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους φορείς.

Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία Μόνιμων Εθνικών Επιτροπών Διακυβέρνησης σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες περιφέρειες, ώστε να παρέχουν καθοδήγηση στους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής, να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των σχεδίων, να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των σχεδίων και να συμβάλλουν στην επίτευξη συναίνεσης και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Αυτές οι Εθνικές Επιτροπές Διακυβέρνησης αποτελούνται από εκπροσώπους των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, καθώς και από φορείς της αγοράς στις εμπλεκόμενες περιφέρειες.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου είναι η ανάπτυξη χαρτών δυναμικού στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας για τη ζήτηση θερμικής ενέργειας και για τη προσφορά θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ ώστε να διευκολύνει το σχεδιασμό πολιτικών για τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ.

Επιπρόσθετα, δώδεκα διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ αξιολογήθηκαν μέσω της ανάλυσης κόστους-οφέλους διασφαλίζοντας ότι το δυναμικό που εκτιμήθηκε αναφορικά με την προσφορά ενέργειας επαρκεί για την προώθηση των συγκεκριμένων τεχνολογιών, ώστε να ικανοποιηθεί η αντίστοιχη ζήτηση θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους η εγκατάσταση λέβητα βιομάζας και λέβητα σύγκαυσης βιομάζας και λιγνίτη στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης αποτελούν τις πιο αποδοτικές λύσεις για θέρμανση και ψύξη. Επιπρόσθετα, ως αποδοτικές λύσεις μπορούν να θεωρηθούν οι μονάδες συμπαραγωγής με βιομάζα και βιοαέριο, τα θερμικά ηλιακά συστήματα για παραγωγή ΖΝΧ και οι αυτόνομοι λέβητες βιομάζας υψηλής απόδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα πολιτικής αφορούν την εγκατάσταση δυο λεβήτων σύγκαυσης βιομάζας και λιγνίτη συνολικής ισχύος 30 MWth και δυο λεβήτων βιομάζας συνολικής ισχύος 35 MWth έως το 2024, την προώθηση 10.000 λεβήτων βιομάζας σε κτίρια του οικιακού τομέα έως το 2030, την κατασκευή μιας μονάδας συμπαραγωγής βιοαερίου συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 0,5 MWe και μιας μονάδας συμπαραγωγής βιομάζας συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 3,8 MWe έως το 2025 και την εγκατάσταση 40.000 θερμικών ηλιακών συστημάτων σε κτίρια του οικιακού τομέα για την παροχή ΖΝΧ έως το 2030.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της υφιστάμενης διείσδυσης των ΑΠΕ στον οικιακό και τριτογενή τομέα από 21% το 2012 σε 34% το 2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω μέτρων πολιτικής ανέρχεται σε 123,5 εκατ. €, ενώ τέθηκε ως επιπρόσθετος στόχος η υλοποίηση τους κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξέφρασε τη θέληση της να διερευνήσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των μέτρων πολιτικής που έχουν συμπεριληφθεί στο περιφερειακό πλάνο θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στο γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της έως το 2030 μέσω της υπογραφής αντίστοιχης υποστηρικτικής επιστολής.

Τέλος, η συνεχής συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών μέσω της Εθνικής Επιτροπής Διακυβέρνησης τόσο στον μηχανισμό παρακολούθησης, όσο και στην ενδεχόμενη αναθεώρηση των μέτρων πολιτικής είναι κρίσιμη, ώστε να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου