.

Ολοκληρώθηκε η α’ φάση της αξιολόγησης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Ολοκληρώθηκε με την έκδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, η πρώτη φάση εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), που αφορά την επιλογή των προσχεδίων ΒΑΑ.ι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΒΑΑ θα εφαρμοστούν στις αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό:
α) την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,

β) την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,
γ) την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και
δ) την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.
Για την υλοποίηση αυτού του τύπου των δράσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) δημοσίευσε την με αρ. 1457/19.04.2016 Πρόσκληση Υποβολής Προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με προθεσμία υποβολής των Προσχεδίων την 30.08.2016.
Υποβλήθηκαν τα ακόλουθα πέντε Προσχέδια, τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά και επιλέγονται για την επόμενη φάση, καθώς πληρούσαν τις βασικές προδιαγραφές.
Αστική
Αρχή
Τίτλος
Πρότασης
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός (€)
Δήμος Γρεβενών
Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Γρεβενών: "ΓΡΕΒΕΝΑ 2020"
11.300.000,00
Εταιρικό Σχήμα ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς
Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καστοριάς: "ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ"
12.600.000,00
Δήμος Κοζάνης
Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κοζάνης : "Η ΠΟΛΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ… ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ"
15.000.000,00
Δήμος Εορδαίας
Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πτολεμαίδας: "ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ … ΚΑΛΥΤΕΡΑ"
14.550.000,00
Δήμος Φλώρινας
Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Φλώρινας: "ΦΛΩΡΙΝΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
13.120.000,00 

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η έκδοση πρόσκλησης της Β’ Φάσης για την υποβολή των Τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 
Κατά τη Φάση Β' θα κληθούν οι Αστικές Αρχές να καταθέσουν πλήρες/αναλυτικό σχέδιο ΕΣΣΒΑΑ, το οποίο θα περιλαμβάνει το ακριβές και αναλυτικό περιεχόμενο, τη στρατηγική και τους στόχους, τη λογική παρέμβασης, τις αναλυτικές δράσεις σε συσχέτιση με τους Άξονες Προτεραιότητας και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του  ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, τον αναλυτικό προϋπολογισμό των δράσεων/πράξεων, τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, τη συμπληρωματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία και συμμετοχή άλλων προγραμμάτων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου