.

Μελέτη για τη διείσδυση στην αγορά φυσικού αερίου αναθέτει η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ προχώρησε σε διαγωνισμό με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση στην αγορά φυσικού αερίου.


Αν λάβουμε υπόψη το ανανεωμένο ενδιαφέρον της διοίκησης της Επιχείρησης για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και για επέκταση στο αέριο, συμπεραίνουμε ότι αναζητούνται πλέον νέοι αναπτυξιακοί τομείς που θα επιτρέψουν στη ΔΕΗ να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της μειωμένης ρευστότητας στον οποίο εισήλθε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη για τη μελέτη, οι προσφορές θα γίνουν δεκτές ως τις 7 Αυγούστου, ενώ ο σύμβουλος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αναλύσει το όλο σχέδιο σε τρεις άξονες:


Ι. Ανάλυση αγοράς προμήθειας (retail) φυσικού αερίου, διαμόρφωση στρατηγικής δραστηριοποίησης στην αγορά αυτή και ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου


ΙΙ. Διαμόρφωση στρατηγικής στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου


ΙΙΙ. Ανάλυση υποδομών συμπιεσμένου ΦΑ (ΣΦΑ), υγροποιημένου ΦΑ (ΥΦΑ) και δικτύων Διανομής φυσικού αερίου και κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας για τη
δραστηριοποίηση στις εν λόγω αγορές στις γεωγραφικές περιοχές που θα υποδείξει η ΔΕΗ.


Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει την ΔΕΗ στην παρουσίαση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου στους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου
να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την έναρξη των διαδικασιών δραστηριοποίησης.


Οι υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως εντός πέντε μηνών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, όπως αναφέρεται.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου