.

ΕΑΑΔΗΣΥ: Αναρτήθηκαν τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016

ΕΕΑΑΔΗΣΥ : Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές, τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής.
 Τα ως άνω πρότυπα τεύχη θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016

Πηγη: www.ergolhpths.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου