.

Προγραμματική συμφωνία συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΕΗ

Στην Κοζάνη σήμερα την 18η Μαΐου 2012 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

1.   Του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), με έδρα την Κοζάνη, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, ΤΚ 50100, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητή κ. Θεόδωρο Χατζηπαντελή, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 178/6-6-2012, απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος, και
2.   Της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), με έδρα την Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αρθούρο Ζερβό, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 60/3.5.2012 απόφασης του Συμβουλίου Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ,
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στο πλαίσιο προαγωγής της εκπαίδευσης και της έρευνας στo Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συνεργασίας της ΔΕΗ με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με στρατηγικούς στόχους:
v      την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε σημαντικό πρότυπο περιφερειακό κέντρο της Ευρώπης για την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας, κυρίως σε θέματα που αφορούν τον τομέα της Ενέργειας, όπως και σε άλλους τομείς,
v      την εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και εξειδίκευση φοιτητών, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποτελούν πολύ ικανά και διεθνώς ανταγωνιστικά στελέχη για να καλύψουν τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας,
v      την ενεργό συμβολή στην ενίσχυση του επιπέδου ευημερίας, της απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας και
v      την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολύπλευρου αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού έργου του Ομίλου ΔΕΗ
το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
α)  Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν κάθε απαραίτητη ενέργεια και πρωτοβουλία για την επίτευξη των ακόλουθων, ενδεικτικά αναφερομένων δράσεων:
 1. Συνεργασία σε τομείς όπου υπάρχει εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία, που εμπίπτουν στους επιχειρησιακούς στόχους της ΔΕΗ και συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Ανάπτυξη ή/και οργάνωση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, που συνδέονται με τα επιχειρησιακά ενδιαφέροντα, τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης.
 3. Ανάπτυξη και διοργάνωση Θερινών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης κλπ του προσωπικού της Επιχείρησης.
 4. Ανάπτυξη ή/και οργάνωση προγραμμάτων εξ αποστάσεως και δια βίου μάθησης.
 5. Αξιοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή για τη διοργάνωση διαλέξεων, τη διδασκαλία μαθημάτων, κλπ.
 6. Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. Εργαστηρίων, Ημερίδων, Συνεδρίων κλπ.), με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με την Ηλεκτρική Ενέργεια, με κύριο σκοπό την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε ένα εκπαιδευτικό φορέα με διεθνή αναγνώριση σε ενεργειακά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά κλπ θέματα.
 7. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κλπ.
 8. Συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων.
 9. Υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
 10. Υποβολή κοινών προτάσεων στο 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας (FP8).
 11. Υποβολή, κοινών προτάσεων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 12. Συνεργασία των καθ’ ύλη αρμοδίων Γραφείων, με στόχο:
i.    Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σε τοπικό-περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας, αποτελεσματικής Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM) και τεχνολογικής αναβάθμισης,
ii.  Τη δικτύωση των ερευνητικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας από τους φορείς,
iii. Την προώθηση θεσμών και πλαισίων που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την έρευνα και την ανάπτυξη νέων μορφών τεχνολογίας, την παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας κλπ, που συνδέονται με τους στρατηγικούς στόχους και τις πολιτικές της ΔΕΗ.
 1.  Συνεργασία με στόχο:
i.    Την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε διάφορους τομείς της Επιχείρησης, για την απόκτηση από αυτούς των κατάλληλων γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων,
ii.  Τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή/και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
 1.  Ανάλυση και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών με δυνατότητες εφαρμογής τους τόσο σε επιχειρήσεις σύγχρονες και διεθνώς ανταγωνιστικές, όσο και σε άλλους τομείς και φορείς.
 2. Ανταλλαγή καθηγητών, επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών για την υλοποίηση των παραπάνω, ενδεικτικά αναφερομένων, δράσεων/στόχων.
β)  Η ανάληψη και υλοποίηση των ανωτέρω στόχων/δράσεων μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή/και με την ενεργό συμμετοχή τοπικών φορέων.
γ)  Στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο συμμετέχουν στελέχη της ΔΕΗ με σκοπό τη διάχυση των γνώσεών τους σε μεγάλο αριθμό αντικειμένων εργασίας, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην ενίσχυση των γνώσεων των φοιτητών.
δ)  Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερομένων δράσεων πραγματοποιούνται με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνονται από Επιτροπή που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
Άρθρο 2
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να υποβοηθούν με όλα τα δυνατά μέσα τους φιλοξενούμενους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα που κάθε φορά τους φιλοξενεί. Η ανταλλαγή επισκεπτών γίνεται μετά από γραπτή πρόσκληση, όπου και ορίζονται λεπτομερώς οι λόγοι της επίσκεψης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα παραμονής των φιλοξενούμενων.
Άρθρο 3
Για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, καθορίζονται ο αριθμός των υπό ανταλλαγή καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών και διοικητικών υπαλλήλων, οι οικονομικοί όροι της παραμονής καθώς και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την παραμονή αυτών.
Άρθρο 4
Με βάση την παρούσα Συμφωνία εκπονείται Πρόγραμμα Χορήγησης από τη ΔΕΗ τριών (3) επωνύμων εδρών, το οποίο ενεργοποιείται και υλοποιείται άμεσα, επανεξετάζεται δε και αξιολογείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αυτή δεν διενεργηθεί, θεωρείται ότι η παρούσα Συμφωνία ανανεώνεται σιωπηρά, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει η έγγραφη βούληση των μερών ή ενός εξ αυτών περί του αντιθέτου.
Άρθρο 5
α)  Τα γνωστικά αντικείμενα των ως άνω επώνυμων εδρών προσδιορίζονται ως εξής:
i.    Μία (1) επώνυμη έδρα στο γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση καινοτομίας- επιχειρηματικότητα- Διασυνοριακές Συνεργασίες.
ii.     Μία (1) επώνυμη έδρα στο γνωστικό αντικείμενο: Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών για εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής ενέργειας.
iii.   Μία (1) επώνυμη έδρα στο γνωστικό αντικείμενο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.

β) Η διάρκεια της χορηγίας ορίζεται τετραετής, ανανεώνεται δε με τη σιωπηρή ή μη ανανέωση της παρούσας Συμφωνίας.
γ)  Το κόστος της έδρας περιλαμβάνει τις δαπάνες της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας, καλύπτεται δε εξ ολοκλήρου με δωρεά του αναγκαίου κεφαλαίου από τη ΔΕΗ προς το ΠΔΜ. Για την κάλυψη των ως άνω δαπανών, το ύψος του κεφαλαίου της δωρεάς για κάθε έδρα ανέρχεται σε αυτό της αμοιβής καθηγητή πρώτης βαθμίδας προσαυξημένο κατά ποσοστό 20% για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της έδρας.
δ)  Η οικονομική διαχείριση του κεφαλαίου από το ΠΔΜ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 («Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ») του Ν. 4009/2011.
ε)  Η επιλογή διδάσκοντος στην επώνυμη έδρα και ο ορισμός του χρόνου της θητείας του γίνεται από το ΠΔΜ.
στ)  Ο επιλεγείς στην επώνυμη έδρα καθηγητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση πεπραγμένων διδακτικού και ερευνητικού έργου.
ζ)   Οι έδρες μπορούν να αξιοποιηθούν και για προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης που θα στοχεύουν σε προσωπικό της ΔΕΗ, με παράλληλη αξιοποίηση στελεχών της ως εισηγητών.
                                                             Άρθρο 6
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και βιομηχανικών φορέων των περιοχών όπου εδρεύουν, αλλά και ολόκληρης της χώρας.
Άρθρο 7
α)  Για τον συντονισμό της μεταξύ τους συνεργασίας και την επιτυχή υλοποίηση της παρούσης Συμφωνίας, συγκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΔΜ. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη εκπροσωπούν ισομερώς ανά δύο (2) τα συμβαλλόμενα μέρη.
β)  Η Επιτροπή είναι αρμόδια και υπεύθυνη ειδικότερα για
 1.           i.     Την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των ενεργειών για την επιτυχία των δράσεων που από κοινού συναποφασίζονται, με βάση όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 1 άρθρο της παρούσας,
 2.         ii.     Τη σύνταξη περιοδικών Εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας και των προσδοκωμένων και επιτυγχανομένων αποτελεσμάτων για τις διάφορες επιμέρους δράσεις.
 3.       iii.     Την επικοινωνιακή προβολή διαφόρων δράσεων, κλπ.
γ)  Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της.
δ)  Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του ΠΔΜ, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στην Επιχείρηση.
ε)  Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται να μην προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες που δεν είναι προσυμφωνημένες και με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Άρθρο 8
Κάθε τροποποίηση της παρούσας απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των συμβαλλόμενων μερών και την υπογραφή μεταξύ τους σχετικού Μνημονίου.
Άρθρο 9
Επιτρέπεται η μονομερής καταγγελία της παρούσας με έγγραφη προειδοποίηση που κατατίθεται έξι 6 μήνες πριν την ακύρωση, εάν η Συμφωνία καταστεί άνευ αντικειμένου ή ανενεργή.
Άρθρο 10
Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία ή/και την υλοποίηση της παρούσας θα επιλύονται μέσω συζητήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Άρθρο 11
Η παρούσα Συμφωνία, που υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, θεωρείται υπό ισχύ με την υπογραφή της.
Κοζάνη, 8 Ιουνίου 2012

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας         Για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
  Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής                        Αρθούρος Ζερβός
  Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής           Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου