.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Κήρυξη εφαρμογής Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Μείωσης των Εκπομπών Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ10) στον Δήμο Εορδαίας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Την κήρυξη των παρακάτω βραχυχρόνιων µέτρων για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια για την ενηµέρωση και προστασία του πληθυσµού, ανάλογα µε τις συγκεντρώσεις των εισπνεύσιµων αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ 10) στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας

Α ) Στο χωρικό επίπεδο του ∆ήµου Εορδαίας

α. Συστάσεις σε άτοµα αυξηµένου κινδύνου:
Άτοµα µε αναπνευστικό πρόβληµα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτοµα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωµατική άσκηση – δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραµονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές µε αυξηµένη κυκλοφορία. Άτοµα µε άσθµα µπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρµάκου. Επί επιµονής συµπτωµάτων συνιστάται επικοινωνία µε τον θεράποντα ιατρό.

β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσµό:
Σε κάθε άτοµο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωµατική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει τον χρόνο παραµονής σε αυτούς ιδιαίτερα σε περιοχές µε αυξηµένη κυκλοφορία.

γ. Μέτρα µείωσης των εκποµπών από εστίες καύσης:
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση σε ανοιχτούς χώρους.


δ. Βραχυπρόθεσµα µέτρα µείωσης των εκποµπών από βιοµηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες:
Περιορισµός σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των δραστηριοτήτων. Ο περιορισµός αποδεικνύεται µε στοιχεία µείωσης παραγωγής ή και της κατανάλωσης καυσίµου σε σχέση µε το µέσο όρο λειτουργίας των προηγούµενων επτά (7) ηµερών.

ε. Βραχυπρόθεσµα µέτρα µείωσης των εκποµπών από κυκλοφορία οχηµάτων:
Συστήνεται η εφαρµογή κανόνων οικολογικής οδήγησης και συµπεριφοράς (όπως : οδήγηση µε χαµηλότερη ταχύτητα, µείωση των συνεχόµενων εναλλαγών γκαζιού-φρένου, αλλαγή στο σωστό χρόνο των ταχυτήτων κ.α.) κατά µήκος των οδικών αξόνων αστικών περιοχών.

Β ) Βραχυπρόθεσµα µέτρα µείωσης των εκποµπών από την λειτουργία των ορυχείων
της ∆ΕΗ Α .Ε.
• Συστήνεται η ενίσχυση διαβροχής δρόµων διακίνησης εξορυσσόµενων υλικών.
• Συστήνεται η ενίσχυση διαβροχής µεταφερόµενων υλικών στις κεφαλές των ταινιόδρο-
µων τέφρας.
• Συστήνεται ο έλεγχος ταχύτητας οχηµάτων των εργολάβων.


Η έναρξη ισχύος των µέτρων ορίζεται από 3-9-2015 και ώρα 19:00 έως 7-9-2015 και ώρα 07:00, οπότε η κατάσταση θα επανεκτιµηθεί και σε περίπτωση που απαιτηθεί θα ανακοινωθούν νέα µέτρα.

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

klik για πλήρη ανάγνωση του εγγράφου ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου