.

Νίκη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έναντι των ενεργειακών δήμων στο ΣΤΕ για την διάθεση του τοπικού πόρου

Aπορρίφθηκε στο σύνολό της η αίτηση ακυρώσεως των «ενεργειακών Δήμων» κατά της Υπουργικής Αποφάσεως που ρυθμίζει την κατανομή και τη διάθεση του τοπικού πόρου (άρθρο 20 του ν. 2446/1996). Συγκεκριμένα, με την δικαστική απόφαση απορρίπτεται το σύνολο των ισχυρισμών των ενεργειακών Δήμων που προσέφυγαν στο ΣΤΕ για να ακυρώσουν την απόφαση κατανομής του τοπικού Πόρου ως παράνομου με αντισυνταγματικό χαρακτήρα.
Στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου γίνεται δεκτό το σύνολο των ισχυρισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Περιφερειάρχη όταν έγινε η προσφυγή τον Γ. Δακή. Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο ακυρώνει μόνον –και μάλιστα εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως το ζήτημα- την πρόβλεψη της εν λόγω Υπουργικής Αποφάσεως που καθορίζει τον τρόπο κάλυψης των αμοιβών των μελών της προβλεπόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης. Το ζήτημα αυτό ουδόλως ασφαλώς ενδιαφέρει την Περιφέρεια, ούτε επηρεάζει τον τρόπο κατανομής και διάθεσης του τοπικού πόρου.
Ετσι οι ρυθμίσεις της Υπουργικής Αποφάσεως που αφορούν την κατανομή και τη διάθεση του τοπικού πόρου εξακολουθούν να διατηρούν την ισχύ τους και να εφαρμόζονται, κριθείσες από το Δικαστήριο ως νόμιμες. Την υπερασπιστική γραμμή της Περιφέρειας ο τότε περιφερειάρχης Γ. Δακής είχε αναθέσει στο δικηγορικό Γραφείο Απ. Παπακωσταντίνου και συνεργάτες με εδρα την Αθήνα.

www.vetonews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου