.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» [Petroleum oil and gas management and transportation]

Tα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και των Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State Economic University)(πόλη Μπακού), ίδρυσαντο πρώτο στην Ελλάδα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦEK-1171τ.β./18 Ιουνίου 2015) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation ».
Το μεταπτυχιακό ΠΜΣ –MOGMAT έχει ήδη προκηρυχθεί και η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και θα διαρκέσει έως τις 12 Οκτωβρίου 2015. 

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ –MOGMAT   είναι  http://mogmat.teiwm.gr
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΠΜΣ-MOGMAT) στην Καστοριά (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς) καθώς και στην γραμματεία Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Κοζάνη (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, γραμματεία Μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΤΚ. 50100 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας φυσικού αερίου και πετρελαίου», (ΠΜΣ-MOGMAT). Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) είναι η διοίκηση των πετρελαϊκών επιχειρήσεων και διεθνικών επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Βασικός σκοπός του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομίας.
Εκτός των άλλων σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση υψηλά ειδικευμένων στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι επίσης η παροχή της διεθνούς διοικητικής εκπαίδευσης και πρακτικής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την προετοιμασία και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και γενικών διευθυντών για την ενίσχυση των εθνικών αλλά και διεθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος (3 εξάμηνα με 12 μαθήματα) καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (4o εξάμηνο), συνολικά 2 έτη σπουδών. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α
Κωδικός
Εξάμηνο Α’
Μαθήματα  Υποχρεωτικά
Ώρες \εβδομάδα
13 εβδομάδες
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1
ΜΟ 1110
Ποσοτικές Μέθοδοι των επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, της βιομηχανίας και των μεταφορών.
Quantitative Methods in petroleum oil and gas business, industry and transportation
3
7,5

2
ΜΟ 1120
Βιομηχανική Οικονομική του πετρελαίου και αερίου
(Economics for the Oil and Gas Industry)
3
7,5
3
ΜΟ 1130
Βιομηχανικές Τεχνολογίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(Oil and Natural Gas industry technologies)
3
7,5
4
ΜΟ 1140
Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου και φυσικού αερίου και η περιβαλλοντική πολιτική της ενέργειας
(European oil and gas law and energy environment policy )
3
7,5


Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών

30

α/α
Κωδικός
Εξάμηνο Β’
Μαθήματα  Υποχρεωτικά
Ώρες/
Εβδομάδα
13 εβδομάδες
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1
ΜΟ 1210
Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά.
Financial management in petroleum oil and gas industry and transportation 
3
7,5
2
ΜΟ 1220
Διαχείριση έργων και η λειτουργική αξιοπιστία των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Project Management and operational reliability of oil and gas pipelines and storage facilities.   
3
7,5
3
ΜΟ 1230
Διεθνής διοικητική των  επιχειρήσεων και οι διεθνικές εταιρείες  πετρελαίου και φυσικού αερίου
(International business and multinational oil and gas companies )
3
7,5
4
ΜΟ 1240
Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(Oil and Gas Technologies of  pipeline transportation crude  oil and natural gas)
3
7,5


Σύνολο πιστωτικών μονάδων

30

α/α
Κωδικός
Εξάμηνο Γ’
Μαθήματα  Υποχρεωτικά
Ώρες/
Εβδομάδα
13 εβδομάδες
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1
ΜΟ 1310
Μεθοδολογία Έρευνας. Περιπτωσιολογικές μελετών για το πετρέλαιο, την Διοίκηση και μεταφορά του φυσικού αερίου και πετρελαίου
Research Methodology. Case studies on oil and gas management and transportation
3
7,5
2
ΜΟ 1320
Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  επιπτώσεις στην βιομηχανία από την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Safety and Environmental Impacts in Oil and Natural Gas Industry and Transportation
3
7,5
3
ΜΟ 1330
Petroleum oil and gas logistics and supply chain management
Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
3
7,5
4
ΜΟ 1340
Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά σχέδια   στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους
Strategic Management and investment projects in petroleum oil and gas industry and transportation
3
7,5


Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών

30

α/α
Κωδικός
Εξάμηνο Δ’
Μαθήματα  Υποχρεωτικά
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΜΟ 1310
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία − Master Thesis
30
        
          Τα δίδακτρα έχουν οριστεί στο ποσό των 4.000 ευρώ συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τέσσερις (4) δόσεις: πρώτη δόση 1.000 ευρώ ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, τρεις δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία με την έναρξη του δευτέρου, τρίτου και τετάρτου εξαμήνου σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –MOGMAT .0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου