.

ΑΝΚΟ: Σχέδια Δράσης Παραποτάμιων Περιοχών – Territories of Rivers Action Plans (TRAP)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε και ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου διακρατικής συνεργασίας «Σχέδια Δράσης Παραποτάμιων Περιοχών» στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος INTERREG IVC.
Στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη ποταμών και παραποτάμιων περιοχών μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο και της βελτίωσης των σχετικών πολιτικών και εργαλείων που εφαρμόζονται.
Το TRAP φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εφαρμογή:
• της Οδηγίας 60/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που αναφέρεται στη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων,
• της Συνθήκης της 20.10.2000 του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο και
• της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Το Έργο επικεντρώνεται σε τέσσερα θεματικά πεδία:
 Το 1ο Θεματικό Πεδίο αφορά στην «Διακυβέρνηση» και στοχεύει στη διασφάλιση της δέσμευσης των άμεσα ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 καθώς και των Σχεδίων Δράσης των λεκανών απορροής των ποταμών των περιφερειών. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν και θα αξιοποιηθούν καλές πρακτικές εργαλείων εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων και μεθοδολογίες εξασφάλισης συναίνεσης των άμεσα ενδιαφερομένων μερών.
 Το 2ο Θεματικό Πεδίο αφορά στην «Παρακολούθηση», μέσω αξιοποίησης προγραμμάτων και εργαλείων μέτρησης, της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης των λεκανών απορροής των ποταμών με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπομένων στην Οδηγία 60/2000.
 Το 3ο Θεματικό Πεδίο αφορά στο «Υδατικό Περιβάλλον» και συγκεκριμένα στην ενίσχυση των σχετικών πολιτικών, έργων και τεχνολογιών.
 Τέλος, το 4ο Θεματικό Πεδίο αφορά στον «Τουρισμό Ποταμών» με την αξιοποίηση σχεδίων και εργαλείων ολοκληρωμένης προστασίας του τοπίου σύμφωνα με τη Συνθήκη 20.10.2000 για το Τοπίο, συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη των παραποτάμιων περιοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι 10 φορείς από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ:
1. Kainuun Etu Oy – Φινλανδία – Επικεφαλής Εταίρος
2. Shannon Development – Ιρλανδία
3. Mid West Regional Authority – Ιρλανδία
4. Association of River Trusts – Μεγάλη Βρετανία
5. Soca Valley Development Centre – Σλοβενία
6. South West Regional Authority – Ιρλανδία
7. National Institute of Research Development for Mechatronics and Measurement Technique – Ρουμανία
8. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ – Ελλάδα
9. Zemgale Planning Region – Λετονία
10. Waterboard Noorderzijlvest - Ολλανδία
Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες, από 1/1/2012 έως 31/12/2014 και η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 28 - 29 Μαρτίου 2012 στο Βουκουρέστι.
Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία 23 καλών πρακτικών των εταίρων και η αξιοποίησή τους για τη διαμόρφωση 9 Σχεδίων Υλοποίησης Πολιτικών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών καθώς και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Αναφορικά με τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, συμφωνήθηκε η εισαγωγή τριών (3) καλών πρακτικών που αφορούν:
 σε ένα εργαλείο αξιολόγησης οικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή Σχεδίων Δράσης Λεκανών Απορροής Ποταμών,
 σε ένα Σύστημα Παρακολούθησης της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης Λεκανών Απορροής Ποταμών,
 σε έργα αποκατάστασης τοπίου.
και η εξαγωγή μιας καλής πρακτικής που αφορά στην τουριστική ανάπτυξη παραποτάμιων περιοχών, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ μέσω του διακρατικού σχεδίου TRANSINTERPRET II.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου