.

Παράδοση - Παραλαβή της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαργαρίτας Καραβασίλη

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012, η Μαργαρίτα Καραβασίλη παραδίδει τη θέση της Ειδικής Γραμματέως, που κατέχει από τις αρχές του 2010 στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, στον διορισθέντα στη θέση αυτή, κ. Μωϋσή (Σάκη) Κουρουζίδη, όπως ανακοινώθηκε, στις 10 Αυγούστου 2012, από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Ο νέος Ειδικός Γραμματέας θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού του στο οικείο ΦΕΚ.
Στο μεταξύ διάστημα η απερχόμενη Ειδική Γραμματέας θα εξακολουθεί να υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν στην λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας, προκειμένου να μην υπάρξει διοικητικό κενό και να εγγυηθεί την εύρυθμη λειτουργία της ΕΓΕΠΕ και των Υπηρεσιών της, καθώς και τη δυνατότητα μετακίνησης των Επιθεωρητών.
Το σύνολο των δράσεων της ΕΓΕΠΕ και των Υπηρεσιών αυτής περιλαμβάνεται στα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο, που βρίσκονται αρχειοθετημένα σε φακέλους, ανά Υπηρεσία και ανά έτος (2010, 2011, 2012) στο Αρχείο της ΕΓΕΠΕ.
Το σύνολο των εγγράφων για ενέργειες που διεκπεραιώθηκαν από την ίδια την Ειδική Γραμματέα, καθώς και εγγράφων των Υπηρεσιών της ΕΓΕΠΕ, υπογραφής της, περιλαμβάνεται και σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο) στον φάκελο «ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» και ειδικότερα στον υποφάκελο «ΕΓΓΡΑΦΑ», που βρίσκεται, τόσο στον προσωπικό Η/Υ της, τον οποίο παραδίδει στον αντικαταστάτη της, όσο και σε κοινό φάκελο που είναι προσβάσιμος από τους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας. Τα έγγραφα αυτά είναι αρχειοθετημένα ανά υποφάκελο (ΕΓΕΠΕ, ΕΥΕΠ, ΕΥΕΠΕΝ, ΕΥΕΚΑ, ΕΥΕΔ, ΣΥΓΑΠΕΖ).
Ειδικότερα, στον φάκελο «ΕΓΕΠΕ» περιλαμβάνεται το σύνολο των εγγράφων για ενέργειες που διεκπεραιώθηκαν από την ίδια την Ειδική Γραμματέα ή/και από το Γραφείο της, εμπιστευτικά ή μη, τα οποία έχουν αρχειοθετηθεί ανά έτος.
Για τις σημαντικές υποθέσεις, που έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο, αφενός τη σοβαρότητα αυτών, αφετέρου την εξέλιξή τους στο χρόνο (συνεχιζόμενες υποθέσεις), υπάρχει στο ηλεκτρονικό αρχείο ειδικός φάκελος με τίτλο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», όπου αυτές έχουν αρχειοθετηθεί, σε ειδικούς φακέλους ή και υποφακέλους ανά υπόθεση.
Έγγραφα που αφορούν σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης, προγραμματισμού, νομοθεσίας, κ.λπ., περιλαμβάνονται σε αντίστοιχους φακέλους.
Τα έγγραφα που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο περιλαμβάνονται στον φάκελο «ΒΟΥΛΗ», ενώ στον φάκελο «ΤΥΠΟΣ» περιλαμβάνονται σημαντικές Ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου του ΥΠΕΚΑ.
Επιπλέον, σημαντικές σε εξέλιξη υποθέσεις βρίσκονται αρχειοθετημένες σε ειδικούς φακέλους, κύρια στο αρχείο της ΕΓΕΠΕ, καθώς και στο προσωπικό αρχείο της Ειδικής Γραμματέως, που βρίσκεται στο γραφείο της.
Κατά την παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα, σύμφωνα και με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, υποθέσεις που χειρίζεται η Ειδική Γραμματεία, ως ακολούθως:
1. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στον Ασωπό: Λήψη αποφάσεων και δεσμεύσεων από πλευράς πολιτικής ηγεσίας επί των σημαντικών προτάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, όπως αναφέρονται λεπτομερώς σε πρόσφατο έγγραφό μου που έχει υποβληθεί αρμοδίως (έχει ζητηθεί από την Επιτροπή να ορισθεί σύσκεψη με τον Αναπληρωτή Υπουργό).
2. Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Ενεργειακοί Επιθεωρητές: Να τεθεί σε διαβούλευση σχέδιο νόμου, που εκπονήθηκε από την ΕΓΕΠΕ/ΕΥΕΠΕΝ με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, και παράλληλα τροποποιείται το π.δ. 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (κοινοτική και μνημονιακή υποχρέωση) ώστε να τεθεί υπόψη των επιτροπών της Βουλής (ΚΕΝΕ) εντός του Σεπτεμβρίου (υπάρχει προθεσμία).
3. Απελευθέρωση επαγγέλματος Ενεργειακών Επιθεωρητών: Μετά την υπογραφή της εγκυκλίου για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών (ν. 3919/2011) από τον Αναπλ. Υπουργό και την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (ώστε να λάβει ΑΔΑ) θα πρέπει να διαβιβασθεί στο Υπουργείο Οικονομικών προς ενημέρωση και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
4. Περιβαλλοντική Ευθύνη: Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την υπαγωγή δραστηριοτήτων σε καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλειας και προώθηση έκδοσής της, μετά από εσωτερική διαβούλευση με τους εμπλεκομένους (Ασφαλιστές, Τράπεζες, Βιομηχανία, κλπ), καθώς και προώθηση – υλοποίηση Τεχνικών Δελτίων εγκεκριμένων μελετών και ενδυνάμωση της επικοινωνίας με ΠΕΑΠΖ και Γνωμοδοτική Επιτροπή.
5. Πιλοτικό Πρόγραμμα «Πράσινο Σημείο» Ανακύκλωσης Μετάλλων: Επικαιροποίηση δεδομένων σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης του εν λόγω προγράμματος από τους ΡΟΜΑ του Βοτανικού και ρακοσυλλέκετες – εκκρεμεί γνωμοδότηση από ΟΡΣΑ στη βάση εισήγησης της ΕΓΕΠΕ.
6. Εκσυγχρονισμός διαδικασίας διενέργειας των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων: Άμεση υποβολή σχεδίου νόμου, προς Αναπληρωτή Υπουργό, για την τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 με γνώμονα την αποσαφήνιση της διαδικασίας και των κριτηρίων επιβολής σχεδίων συμμόρφωσης πριν από την εισήγηση επιβολής προστίμου – θεσμοθέτηση του τρόπου υπολογισμού του ύψους των προστίμων – εξειδίκευση σημείων του ν. 4014/2011, κλπ.
7. Ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσιών της ΕΓΕΠΕ: Άμεση προώθηση της διαδικασίας στελέχωσης κατά προτεραιότητα του ΣΥΓΑΠΕΖ, ΕΥΕΔ και φυσικά της ΕΥΕΠΕΝ και ΕΥΕΠ, με την ολοκλήρωση μετατάξεων – αποσπάσεων ή/και μετακινήσεων υπαλλήλων, καθώς και συγκρότηση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας (έδρα Οινόφυτα) – Κίνητρα για τους Επιθεωρητές – Εκσυγχρονισμός οργανωτικής δομής με στόχο τη συγκέντρωση όλων των τμημάτων ή δ/νσεων του ΥΠΕΚΑ που επιτελούν έργο ελέγχου και επιθεώρησης (ως πρόταση που έχει τεθεί υπόψη στον Υπουργό ΠΕΚΑ και στην Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος.

Η απερχόμενη Ειδική Γραμματέας Ο νέος Ειδικός Γραμματέας
Μαργαρίτα Καραβασίλη Μωϋσής Κουρουζίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου