.

Σπάρτακος: Επιστολή για αύξηση του πλαφόν στους μισθούς των εργαζομένων της ΔΕΗ

Θέμα: Καθορισμός Ανώτατου Ορίου Αποδοχών των εργαζόμενων στη ΔΕΗ Α.Ε.


Κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο θέμα που αφορά στο ανώτατο όριο των αποδοχών των εργαζόμενων στη ΔΕΗ Α.Ε., έτσι όπως αυτό έχει καθορισθεί από το Νόμο 3833/10: «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, ορίζεται ότι «οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή του επιδόματος εορτών και αδείας, καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων 7,8 και 9 του άρθρου 12 του Νόμου 3205/2003. Στο ανώτερο όριο δεν υπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις».
Ως γνωστό, η ΔΕΗ Α.Ε. (από 1.3.2010) -ερμηνεύοντας προφανώς αυθαίρετα το νόμο- εφήρμοσε στην μισθοδοσία του προσωπικού, κατά απόλυτο τρόπο, την συγκεκριμένη διάταξη, παρότι η ΔΕΗ με το άρθρο 22 του Νόμου 1947/91 έχει εξαιρεθεί από τις διατάξεις που αφορούν στο Δημόσιο τομέα.
Εξάλλου η ΔΕΗ Α.Ε. είναι μια επιχείρηση ενταγμένη στο Κεφάλαιο Β του Άρθρου 1 του Νόμου 3429/2005 και λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ενώ αποτελεί και μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος. Επιπλέον, μετά και την ψήφιση του Νόμου 2773/1999 περί «Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», ασκεί τόσο εμπορική όσο και βιομηχανική δραστηριότητα, με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, που επέβαλαν οι οδηγίες 1996/92/ΕΚ, 2003/54/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ.
Επιπροσθέτως, με δεδομένη και την παλαιότερη γνωμοδοτική απάντηση του σημερινού Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Αντώνη Ρουπακιώτη προς το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, εκτιμούμε πως η ΔΕΗ Α.Ε. δεν θα έπρεπε να έχει υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 1, άρθρο 2 του επίμαχου Νόμου 3833/10, θίγοντας τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Κύριε Πρόεδρε
Στις 7/8/2012 –από το Υπουργείο Οικονομικών- εκδόθηκε οδηγία για την εφαρμογή της από 27/7/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, που καθορίζει εκ νέου το ανώτερο όριο αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010 και άμεση εφαρμογή αυτής από 1.9.2012. Πληροφορηθήκαμε δε, ότι η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται να εφαρμόσει άμεσα την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση και να εντάξει μάλιστα στο ανώτατο όριο αποδοχών και τις οικογενειακές παροχές.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εργατική νομοθεσία προβλέπει την χορήγηση οικογενειακής παροχής γάμου ύψους 10% επί του βασικού μισθού στους υπαλλήλους εν γένει, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 16 παρ. 1 του Ν 435/1976).
Πέραν της εργατικής νομοθεσίας, η καταβολή των Επιδομάτων Οικογενειακών Βαρών στο τακτικό προσωπικό της επιχείρησης (Ε.Ο.Β), ορίζεται από το άρθρο 8 του ισχύοντος Κ.Κ.Π ΔΕΗ, ενώ το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι οι οικογενειακές παροχές συνεχίζουν να καταβάλλονται στο τακτικό προσωπικό της επιχείρησης που έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Συνεπώς κ. Πρόεδρε, για την εφαρμογή της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, που καθορίζει εκ νέου το ανώτερο όριο αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010, σας καλούμε να μην συμπεριλάβετε τα Επιδόματα Οικογενειακών Βαρών. Σε διαφορετική περίπτωση το Σωματείο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργειά του.


Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου