.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ενεργειακή Ένωση

Τα συμπεράσματά του σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση δημοσίευσε σήμερα το Συμβούλιο της Ε.Ε., προχωρώντας έτσι ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή της.
Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο (βλέπε επισυναπτόμενα), τα κράτη-μέλη προβλέπουν τα εξής:

Α. Εφαμοργή της Ενεργειακής Ένωσης με βάση το συμφέρον των καταναλωτών.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η Ενεργειακή Ένωση με βάση τις πέντε διαστάσεις της, τα κράτη-μέλη:
-Επιβεβαιώνουν την σημασία μιας ευέλικτης εσωτερικής ενεργειακής αγοράς που εξασφαλίζει σταθερές, ανταγωνιστικές και βιώσιμες ενεργειακές τιμές και ταυτόχρονα αναγνωρίζουν την ανάγκη για αντανάκλαση του κόστους στις τιμές με συγκεκριμένα μέτρα για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας, ιδίως όταν μιλάμε για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό.
-Υπογραμμίζουν την σημασία των ασφαλών ενεργειακών προμηθειών και επιβεβαιώνουν την σημασία της προσπάθειας για ενεργειακή ανεξαρτησία της Ε.Ε. και για διαφοροποίηση των πηγών, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα και τα διαφορετικά κόστη και οφέλη των διαθέσιμων λύσεων και αναγνωρίζοντας ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι εγχώριοι πόροι και οι τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα ει΄ναι βασικής σημασίας όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές
-Υπογραμμίζουν την σημασία εγκαθίδρυσης μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς, επιβεβαιώνουν την ανάγκη εφαρμογής της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας, όπως το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο, την αντιμετώπιση της έλλειψης επαρκών διασυνδέσεων, την ανάγκη κατάλληλων μηνυμάτων για τον ανταγωνισμό στην λιανική αγορά, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τον κατάλληλο συνδυασμό κοινωνικής και ενεργειακής πολιτικής. Επίσης, υπογραμμίζεται η συμβολή των κρατών-μελών στην εφαμοργή διαφορετικών μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και στην εφαρμογή των οδηγιών για το και τον ενεργειακό χαρακτηρισμό των προϊόντων. Στον τομέα των ΑΠΕ, γίνεται λόγος για την χρήση των εγχώριων φυσικών πόρων και για της προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας.
Β. Κίνητρα για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα
Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου για τις επενδύσεις και μιας αποδοτικής αγοράς άνθρακα. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις δυνατότητες για περιφερειακή συνεργασία και συνέργειες στις επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη. Επαναλαμβάνει την ανάγκη επενδύσεων στις υποδομές, στην ενεργειακή απόδοση και στις ΑΠΕ. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης της Ε.Ε. από τις εισαγωγές μέσω της ανάπτυξης διασυνδέσεων και έργων που περιλαμβάνονται στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, όπως ο Νότιος Διάδρομος, ο άξονας Βορρά-Νότου και η δημιουργία ενός κόμβου φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη.
Ειδική αναφορά γίνεται στα λιγότερο διασυνδεδεμένα μέλη της Ε.Ε., δηλαδή την Κύπρο, την Μάλτα και την Ελλάδα, για τις οποίες χρειάζεται ειδική πρόνοια, σύμφωνα με το Συμβούλιο.
Γ. Τα επόμενα βήματα
Σύμφωνα με το Συμβούλιο, συστήνεται η ταχεία εφαρμογή των πορισμάτων του Μαρτίου του 2015. Το Συμβούλιο καλείται να παραδώσει τις οριστικές του προτάσεις στην Κομισιόν πριν από τον φετινό Δεκέμβριο, ενώ εκείνη θα παραδώσει τις πρωτοβουλίες της για την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και για την περιφερειακή συνεργασία. Παράλληλα, τονίζεται ότι η Κομισιόν πρέπει να ενισχύσει την διαφάνεια όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, μέσω της κατάλληλης επιτήρησης, αποφεύγοντας περιττά διοικητικά βάρη. Τέλος, καλείται η Κομισιόν να εξετάσει τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δομές.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου