.

Έως 23.10.2017 η παράταση για την ρύθμιση των αυθαιρέτων στον νόμο 4178/2013

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας ένταξης στον νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» για τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της τελευταίας παράτασης, δηλαδή την 23-10-2017.
Συγκεκριμένα, στο σχετικό ΦΕΚ αναφέρονται τα ακόλουθα:


Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 23-10-2017 με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο taxheaven.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου