.

Οι ελεγκτές της ΕΕ δημοσιεύουν ενημερωτικό έγγραφο για την παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σήμερα ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια. Τα ενημερωτικά έγγραφα καταρτίζονται μετά την εξαγγελία του σχετικού ελέγχου και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ελεγκτικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο προγράμματα.

Το σημερινό έγγραφο περιγράφει τις εργασίες που διενεργούνται σε σχέση με τον υπό εξέλιξη έλεγχο, οι οποίες συνίστανται στην ανάλυση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των στρατηγικών που εφαρμόζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια από το 2009 και εντεύθεν, καθώς και τη χρηματοδότηση της ΕΕ και των κρατών μελών για την ανάπτυξη των εν λόγω ενεργειών. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνιστά τον τομέα στον οποίο διατίθεται το μεγαλύτερο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η αιολική και ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια αποτελούν σήμερα τις δύο σημαντικότερες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό και βρίσκονται πολύ κοντά στο να καταστούν οι δύο φθηνότεροι τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009, η ΕΕ εξουσιοδοτείται να εκπονήσει πολιτική για την ενέργεια, η οποία να αποτελείται από τέσσερα ουσιώδη στοιχεία, περιλαμβανομένων της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και της ανάπτυξης νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 2009 θέτει ως στόχο, μέχρι το 2020, το 20 % της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές σε όλη την ΕΕ.

Στο ενημερωτικό έγγραφο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις στρατηγικές της ΕΕ και των κρατών μελών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τη χρηματοδότηση που χορηγείται για την παραγωγή αιολικής και ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα πρόοδο των κρατών μελών ως προς την επίτευξη του στόχου για το 2020.

Οι ελεγκτές θα επισκεφθούν τέσσερα κράτη μέλη, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία. Η έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του 2019.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου