.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ANKO για επιχειρηματική συνεργασία σχετικά με την παραγωγή βιομάζας


Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, επιθυμώντας να συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης και στη συγκράτηση του πληθυσμού, στηρίζει τις προσπάθειες των Φορέων (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ), ΔΕΗ Α.Ε.) για διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή, ως απάντηση στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), με την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη διασύνδεση της κατανάλωσής τους από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Στόχος είναι η τροφοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε. με βιομάζα, προκειμένου να εμπλουτίσει το καύσιμο μίγμα με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), με την ενεργή συμμετοχή των αγροτών της περιοχής που θα αξιοποιήσουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός).

Η παραπάνω προσπάθεια στηρίζεται στην επιστημονική εκτίμηση ότι, με τη συνύπαρξη των παραγωγών (αγρότες) με τον καταναλωτή (ΔΕΗ Α.Ε.) σε μικρή απόσταση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αφενός επιτυχούς επιχειρηματικής δράσης για τους κατοίκους της περιοχής και αφετέρου ενίσχυσης του καύσιμου μίγματος με την εφαρμογή αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και την εξοικονόμηση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τη ΔΕΗ Α.Ε.

Στα πλαίσια αυτά θα υλοποιηθεί άμεσα (την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο), πιλοτικό πρόγραμμα καλλιέργειας για παραγωγή βιομάζας και θα καλυφθεί το κόστος που αφορά στο πρώτο έτος (εγκατάσταση και καλλιεργητικές φροντίδες) και το αντίστοιχο κόστος για τις καλλιεργητικές φροντίδες του δεύτερου έτους, καθώς επίσης το κόστος της επιστημονικής υποστήριξης στο χωράφι, των εδαφολογικών αναλύσεων, των αναλύσεων της βιομάζας και του συντονισμού της κοινής προσπάθειας, που θα υλοποιηθούν με ευθύνη της ΑΝΚΟ.

Επιπρόσθετα, στους παραγωγούς θα καταβληθούν και τα ποσά για την αγορά της ξηρής μάζας (από τη ΔΕΗ Α.Ε.) καθώς και η αναλογούσα επιδότηση (από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)).

Προτεραιότητα θα έχουν οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του άξονα Κοζάνης - Πτολεμαίδας και πιο συγκεκριμένα των λιγνιτικών Δήμων Κοζάνης, Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη, Πτολεμαίδας και Αγ. Παρασκευής, με δυνατότητα ένταξης και αγροτών από άλλες περιοχές του Ν. Κοζάνης στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων.

Ηδη με την Αρ. Πράξης : 299 (3η 2009) / 24-03-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝΚΟ αποφασίσθηκαν :
* η έγκριση υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο : «Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων με την παραγωγή βιομάζας»,
* η δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει και τα Κριτήρια Αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων,
* η έγκριση του Έντυπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους αγρότες και
* ο ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων αγροτών και
* ο ορισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης του προγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό τίθενται οι βάσεις για μία πιο συστηματική καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, για παραγωγή βιομάζας στην περιοχή και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον, αλλάζοντας το παραγωγικό προφίλ της αγροτικής παραγωγής και αξιοποιώντας αποδοτικότερα και οικονομικότερα τους ποτιστικούς αγρούς.

Στα πλαίσια αυτά η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι θα υλοποιήσει το πρόγραμμα με τίτλο : «Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων με την παραγωγή βιομάζας» και

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους για συνεργασία, σύμφωνα με τα παρακάτω :

•1. Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

* οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του άξονα Κοζάνης - Πτολεμαίδας και πιο συγκεκριμένα των λιγνιτικών Δήμων Κοζάνης, Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη, Πτολεμαίδας και Αγ. Παρασκευής και δευτερευόντως
* οι αγρότες από άλλες περιοχές του Νομού Κοζάνης, στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων.

•2. Διανομή του Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπεύθυνος για τη διανομή του Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ορίζεται ο κ. Μιμίκος Κων/νος, Υπεύθυνος Κέντρου Ενημέρωσης Αγροτών στην ΑΝΚΟ, οδός Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, τηλέφωνο 24610/24022, Fax : 24610/38628.

•3. Υποβολή συμμετοχής

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους, με τη μορφή του Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ή με Fax) στα γραφεία της ΑΝΚΟ, οδός Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την Παρασκευή, 03/04/2009 και ώρα 14:00.

Συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα ληφθούν υπόψη μόνο στην περίπτωση που δεν θα συμπληρωθούν τα αναγκαία στρέμματα από όσους θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους.

•4. Όργανα αξιολόγησης και λήψης απόφασης

* 4.1 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης.
* 4.2 Η τελική απόφαση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθεί από το Δ.Σ. της ΑΝΚΟ, ύστερα από εισήγηση της παραπάνω Επιτροπής Αξιολόγησης.

•5 Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια :

α) Τα αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι ποτιστικά με διαθέσιμο νερό 200m²/στρ./περίοδο.

β) Τα αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι γόνιμα και όχι παθογενή.

•6 Αποκλεισμός ενδιαφερόμενου

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και μετά την επιλογή υποψήφιου διαπιστωθεί ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του ενδιαφερόμενου θεωρείται άκυρη και συνεπάγεται την ακύρωση της επιλογής.

•7 Υπογραφή σύμβασης

7.1 Κάθε επιλεγείς υποψήφιος θα κληθεί από την ΑΝΚΟ να υπογράψει τη σύμβαση συνεργασίας, εντός προθεσμίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

7.2 Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται ο επόμενος υποψήφιος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου