.

Επερώτηση κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου για περιβάλλον - ΔΕΗ

Κύριοι Υπουργοί,
Έπειτα από ελέγχους που διενήργησε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ. Τα πορίσματα του ΚΕΠΠΕ επιλήφθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - Τμήμα Βορείου Ελλάδος του ΥΠΕΧΩΔΕ και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι αρ.πρ. 4150/09 και 4147/09 πράξεις βεβαίωσης των παραβάσεων της ΔΕΗ, οι οποίες αφορούν τα λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας και Μαυροπηγής αντίστοιχα.
Από τα αποτελέσματα των ελέγχων προκύπτει ότι, οι κυριότερες παραβάσεις είναι κοινές και στα δύο ορυχεία και αφορούν σε εκτεταμένες διαφυγές και συσσωρεύσεις τέφρας και στείρων υλικών σε ταινιόδρομους, σε σημεία μεταμόρφωσης και αποθέσεων καθώς και έντονη διάχυση σκόνης από τέφρα και λιγνίτη σε πολλά σημεία, λόγω της κίνησης συχνά ακάλυπτων φορτηγών σε δρόμους στους οποίους δεν γίνεται διαβροχή.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν πράσινες ζώνες προστασίας, περιμετρική περίφραξη και μόνιμα οριόσημα στο σύνολο των περιοχών επέμβασης. Υπάρχει ελλιπής διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την έκταση των ορυχείων, αλλά και σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση των ελαιολιπαντικών (διαρροές, ανεπαρκή τοιχία προστασίας, έλλειψη στοιχείων για τη διαχείρισή τους).
Ακόμη στις ανωτέρω εκθέσεις αναφέρονται παραβάσεις που αφορούν στην απουσία των προβλεπόμενων αδειών και εγκρίσεων για τη διάθεση τέφρας, η έλλειψη άδειας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη χρήση νερού από την ΔΕΗ και τα έργα αξιοποίησης των υδάτινων πόρων.
Επιπλέον, όσον αφορά το λιγνιτωρυχείο της Μαυροπηγής, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την κατασκευή του χωμάτινου αντιθορυβικού αναχώματος προς την πλευρά της Μαυροπηγής.
Όλες αυτές οι παραβάσεις από την πλευρά της ΔΕΗ, σε ό,τι αφορά στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έχουν σαν συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Έπειτα από τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να εφαρμοστεί από τη ΔΕΗ η περιβαλλοντική νομοθεσία και να υπάρχει διαρκής και συστηματικός έλεγχος προκειμένου να σταματήσει η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή του νομού Κοζάνης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου