.

Βεβαίωση παραβάσεων από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στη ΔΕΗ για τα ορυχεία Πτολεμαϊδας και Μαυροπηγής

Με εντολή του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης διενήργησε ελέγχους στα ορυχεία της ΔΕΗ στο Νομό Κοζάνης, σχετικά με την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους.Τα πορίσματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στο ΥΠΕΧΩΔΕ, με εντολή του οποίου επιλήφθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).Ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Ιωάννης Δερμιτζάκης εξέδωσε δύο Πράξεις Βεβαίωσης Παραβάσεων της ΔΕΗ, που κοινοποιήθηκαν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω:Με εντολή του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης διενήργησε ελέγχους στα ορυχεία της ΔΕΗ στο Νομό Κοζάνης, σχετικά με την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους.Τα πορίσματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στο ΥΠΕΧΩΔΕ, με εντολή του οποίου επιλήφθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).Ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Ιωάννης Δερμιτζάκης εξέδωσε δύο Πράξεις Βεβαίωσης Παραβάσεων της ΔΕΗ, που κοινοποιήθηκαν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω:

Α) Για το Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας:
«Κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις 9 και 10 Ιουλίου του 2008 από κλιμάκιο επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π., αποτελούμενο από τους Δρ. Στυλιανό Μαυρομάτη και Νικόλαο Παντελή, στα λιγνιτωρυχεία «Πτολεμαΐδας» της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που βρίσκονται στο Δήμο Πτολεμαΐδας Νομού Κοζάνης, διαπιστώθηκε παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, ως εξής:

1. Η εταιρία δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης και συγκεκριμένα:
α) δεν ήταν διαβρεγμένο τμήμα της εσωτερικής οδού στο πεδίο Καρδιάς, όπου διαπιστώθηκε μεγάλη συχνότητα διέλευσης φορτηγών και λόγω της συσσώρευσης λεπτόκοκκων υλικών προκαλείτο έντονη διάχυση σκόνης από την κίνηση των οχημάτων, κατά παράβαση του όρου 36 της παραγράφου δ1 της με Α.Π.: οικ. 114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.
β) διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαφυγή και συσσώρευση τέφρας επί του εδάφους στο σημείο διασταύρωσης - ανάμιξης του ταινιόδρομου μεταφοράς τέφρας με τον ταινιόδρομο αδρανών στον Βόρειο Τομέα του Κυρίου Πεδίου, με αποτέλεσμα, λόγω των ανέμων, να διαχέεται νέφος σκόνης, κατά παράβαση των όρων 9 & 17 της παραγράφου δ1 της με Α.Π.: οικ. 114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.
γ) διαπιστώθηκε έντονη διάχυση σκόνης στο σημείο πτώσης των αδρανών από το άκρο του αποθέτη του Νοτίου Πεδίου και περιστασιακά ο άνεμος συμπαρέσυρε σχεδόν το σύνολο της ροής των υλικών, κατά παράβαση του όρου 17 της παραγράφου δ1 της με Α.Π.: οικ.114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.

2. Δεν υπάρχουν πράσινες ζώνες προστασίας, περιμετρική περίφραξη και μόνιμα οριόσημα στο σύνολο των περιοχών επέμβασης ούτε περίφραξη πέριξ των αποκαταστημένων χώρων, κατά παράβαση των όρων 4, 12 και 14 της παραγράφου δ1 της με Α.Π.: οικ. 114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.

3. Η διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων δεν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του όρους της με Α.Π.: οικ. 114084/3571/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.
Συγκεκριμένα:
α) Σε πολλά σημεία του ορυχείου και εντός της κοίτης εκτροπής του ρέματος Σουλού διαπιστώθηκαν εγκαταλειμμένοι άχρηστοι ιμάντες ταινιόδρομων κατά παράβαση του όρου δ.24 της Ε.Π.Ο.
β) Ορισμένα είδη υλικών (αγωγοί δικτύων, καλώδια χαλκού, παροπλισμένα οχήματα) παραδίδονται σε συλλέκτες που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον όρο 25 της ισχύουσας Ε.Π.Ο. και το άρθρο 11 της ΚΥΑ 50910/03 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-03) άδεια συλλογής - μεταφοράς για το Νομό Κοζάνης.

4. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δεν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του όρους της με Α.Π.: οικ. 114084/3571/23-10-03 ΚΥΑ. Ε.Π.Ο.
Συγκεκριμένα:
α) Για τους 1000 τόνους Α.Λ.Ε. από τους 1500 τόνους λιπαντικών που καταναλώνονται ετησίως, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για τη διαχείριση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.82/04 (ΦΕΚ 64Α /02-03-04).
β) Ο χώρος συλλογής Α.Λ.Ε. στο Νότιο Πεδίο περιλαμβάνει τρεις πλαστικές δεξαμενές χωρίς περιμετρικό τοιχίο και με περιορισμένες διαρροές επί του τσιμέντου. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν βαρέλια με χρησιμοποιημένο γράσο και Α.Λ.Ε. επί του εδάφους, ανοικτά και με διαρροές στο έδαφος, κατά παράβαση του όρου 32 της παραγράφου δ1 της Ε.Π.Ο.
γ) Στο συνεργείο του Νοτίου Πεδίου υπάρχουν 2 δεξαμενές Α.Λ.Ε. χωρίς περιμετρικό τοιχίο, κατά παράβαση του όρου 32 της παραγράφου δ1 της Ε.Π.Ο.
δ) Δεν τηρείται μητρώο παραγωγής Α.Λ.Ε. στα λιπαντήρια, κατά παράβαση του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α702-03-04) και της ΚΥΑ 13588/06 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06).

5. Η εταιρία δεν έχει εφοδιαστεί με όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις και δεν έχει υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες τεχνικές εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές.
Συγκεκριμένα:
α) Δεν έχει εφοδιαστεί με την άδεια διάθεσης που απαιτείται από την ΚΥΑ 50910/03 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-03) και τον όρο 10 της παραγράφου δ1 της με Α.Π.: οικ.114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο. για τη διάθεση της τέφρας εντός του ορυχείου.
β) Δεν έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα εκτροπής του ρέματος "Σουλού" που πραγματοποιήθηκαν, κατά παράβαση του όρου 39 της παραγράφου δ1 της με Α.Π.: οικ.114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.
γ) Δεν έχει εφοδιαστεί με Άδεια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη χρήση νερού και τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (συλλογής, μεταφοράς, ρύθμισης, αντιπλημμυρικά κ.α.) σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-05).
δ) Δεν κατέθεσε για το 2007 την προβλεπόμενη από τον όρο δ1.22 της με Α.Π.: οικ.114084/3871/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο. τεχνική έκθεση για την πορεία της εκμετάλλευσης και της αποκατάστασης στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης.

6. Στα αντλιοστάσια του ορυχείου Κυρίου Πεδίου δεν γίνονται συνεχείς μετρήσεις των παραμέτρων νερού, κατά παράβαση του όρου 5 της παραγράφου δ2 της με Α.Π.: οικ.114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.

7. Διαπιστώθηκε απ’ ευθείας ανεφοδιασμός επί της οδού με καύσιμα από βυτιοφόρο με σε φορτηγά, κατά παράβαση του όρου 15 της παραγράφου δ1 της με Α.Π.: οικ.114084/3671/23-10-03 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δραστηριότητα δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τις σχετικές άδειες και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος».

Β) Για το λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής:
«Κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις 10 Ιουλίου του 2008 από κλιμάκιο επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π., αποτελούμενο από τους Δρ. Στυλιανό Μαυρομάτη και Νικόλαο Παντελή, στο λιγνιτωρυχείο «Μαυροπηγής» της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρίσκεται στο Δήμο Πτολεμαΐδας του Νομού Κοζάνης, διαπιστώθηκε παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, ως εξής:

1. Η εταιρία δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης και συγκεκριμένα:
α) Δεν γινόταν διαβροχή σε όλο το πλάτος κίνησης στην πλατεία του χώρου διάθεσης αδρανών και άγονων υλικών, με αποτέλεσμα την εντονότατη διάχυση σκόνης από την κίνηση των φορτηγών, κατά παράβαση των όρων 35 και 44 της παραγράφου δ1 της με Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.
β) Από το σωρό του λιγνίτη στο άκρο του ταινιόδρομου γινόταν παραλαβή και μεταφορά του υλικού από φορτηγά οχήματα, τα οποία είχαν ακάλυπτη την καρότσα, κατά παράβαση του όρου 35 και 42 της παραγράφου δ1 της με ΑΠ. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

2. Δεν υπάρχουν πράσινες ζώνες προστασίας, περιμετρική περίφραξη και συστηματική οριοθέτηση με μόνιμα οριόσημα στο σύνολο των περιοχών επέμβασης, κατά παράβαση των όρων 21, 32 και 33 της παραγράφου δ1 της με Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

3. Δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του χωμάτινου αντιθορυβικού αναχώματος προς την πλευρά της Μαυροπηγής, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2007, κατά παράβαση του όρου 14 της παραγράφου δ1 της με Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. Δεν υπάρχει χώρος απόθεσης της φυτικής γης, κατά παράβαση του όρου 20 της παραγράφου δ1 της Ε.Π.Ο.

4. Εντοπίστηκαν άχρηστοι ιμάντες ταινιόδρομων στο πρανές του χώρου απόθεσης μεταξύ των αδρανών υλικών, κατά παράβαση του όρου 41 της παραγράφου δ1 της με Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

5. Η εταιρία δεν έχει εφοδιαστεί με Άδεια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη χρήση νερού και τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (συλλογής, μεταφοράς, ρύθμισης, αντιπλημμυρικά κ.α.) σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-05). Για την πορεία της εκμετάλλευσης και της αποκατάστασης, η εταιρία δεν κατέθεσε για το 2007 το προβλεπόμενο από τον όρο δ1.45 της με Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. τοπογραφικό διάγραμμα στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης.

6. Δεν γίνονται συνεχείς μετρήσεις των παραμέτρων νερού στα αντλιοστάσια του ορυχείου, κατά παράβαση του όρου 5 της παραγράφου δ2 της με Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.ΥΑ Ε.Π.Ο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δραστηριότητα δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τις σχετικές άδειες και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος».

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, σχετικά με τα ανωτέρω πορίσματα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τονίζει:
«Ενισχύονται με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο οι θέσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για την αναγκαιότητα άμεσων δράσεων και έργων από πλευράς ΔΕΗ για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μας, που αποτελούν αδιαπραγμάτευτους όρους για την επιβίωση και την προοπτική της κοινωνίας μας».

Πηγή: Δελτίο Τύπου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου