.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τον ελληνικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τον ελληνικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020. Ο χάρτης βασίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 (βλ. IP/13/569), οι οποίες ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην ενίσχυσης της ανάπτυξης και στη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία αγορά.

Ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Joaquín Almunia δήλωσε τα εξής: «Ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων υποστηρίζει την πολιτική συνοχής της Επιτροπής και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου καλύτερα στοχοθετημένων και πιο αποτελεσματικών περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων. Η Ελλάδα θα είναι πλέον σε θέση να οργανώσει ομαλά τη μετάβαση από το ισχύον σύστημα περιφερειακών ενισχύσεων στη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 για το σύνολο των περιφερειών της.»
Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων ορίζει τις περιοχές ενός κράτους μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Ο χάρτης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο χάρτης προσδιορίζει επίσης τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης (τις καλούμενες «εντάσεις ενίσχυσης») που μπορούν να χορηγηθούν σε περιφερειακά επενδυτικά έργα που υλοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις σε ενισχυόμενες περιοχές, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους των επενδύσεων, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή. Οι εν λόγω εντάσεις είναι δυνατόν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που διενεργούνται από μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις από μικρές επιχειρήσεις.
Ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και το 100% του πληθυσμού της, διότι η χώρα επωφελείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας.
Οι περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι προς όφελος των πλέον μειονεκτικών περιφερειών της Ευρώπης. Βάσει του νέου χάρτη, επτά περιοχές (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο) οι οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις.
Κατά την προηγούμενη περίοδο, άλλες τέσσερις περιοχές είχαν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, οι περιφέρειες των Ιόνιων Νήσων, της Κρήτης, της Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής, που καλύπτουν το 43,9% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις μέχρι το 2020. Από το 2018, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης θα μειωθούν, με εξαίρεση τις περιοχές Καστοριάς και Φλώρινας οι οποίες έχουν κοινά χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και, ως εκ τούτου, δικαιούνται να διατηρούν υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης.
Οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης για επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα στις ελληνικές ενισχυόμενες περιοχές έχουν μειωθεί ελαφρά σε σύγκριση με τον προηγούμενο χάρτη ενισχύσεων (κατά 5 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την περιφέρεια).
Ιστορικό
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ευρώπης, ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ο απώτερος στόχος των περιφερειακών ενισχύσεων είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις περιέχουν κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων που να ισχύουν καθόλη όλη την περίοδο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών. Οι χάρτες προσδιορίζουν σε ποιες γεωγραφικές περιοχές υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς και σε τι ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών (ένταση της ενίσχυσης). Επιλέξιμες δαπάνες είναι το μέρος του συνολικού κόστους των επενδύσεων που μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.
Το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί υψηλό επίπεδο υποαπασχόλησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις ορίζουν τις περιοχές αυτές ως περιοχές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
Το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη χορήγηση περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις ορίζουν τις περιοχές αυτές ενός κράτους μέλους ως μειονεκτικές σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ή σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Δεδομένου ότι αυτές οι περιοχές είναι λιγότερο μειονεκτικές από τις υπαγόμενες στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α), τόσο η γεωγραφική έκταση όσο και η ένταση των ενισχύσεων είναι χαμηλότερες. Η υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από τις επτά περιοχές που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α), θα είναι επιλέξιμη για ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ).
Το μη εμπιστευτικό κείμενο της παρούσας απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.38450 στομητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο ανταγωνισμός αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα καταχωρίζονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίοState Aid Weekly e-News

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου