.

Διοργάνωση συνάντησης του έργου FOROPA από το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

To ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ διοργάνωσε την 5η συνάντηση του έργου FOROPASustainable networks for the energetic use of Lignucellulosic Biomass in South East Europe, η οποία έλαβε χώρα στις 12-15 Μαΐου 2014, στη Θεσσαλονίκη.

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεων οι οποίες αφορούσαν στην εφαρμογή πιλοτικών έργων ανά περιοχή/εταίρο. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν σε μορφή αφίσας οι προτεινόμενες επόμενες ενέργειες ανά εταίρο οι οποίες θα υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη του εν λόγω προγράμματος. Αυτές σχετίζονται με την ανάπτυξη εργαλείων για τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από τις επιχειρήσεις και γενικότερα τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της διαχείρισης των δασών, καθώς και με την σταθεροποίηση και ανάπτυξη των διακρατικών δραστηριοτήτων συνεργασίας. Επίσης συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι ενέργειες οι οποίες απαιτείται να πραγματοποιηθούν, όπως εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες, προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την προσαρμογή, αναδιαμόρφωση και βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και διαδικασιών των αλυσίδων εφοδιασμού της βιομάζας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ συμμετέχει σε τρεις πιλοτικές εφαρμογές οι οποίες σχετίζονται με:
  • την έκδοση ενός οδηγού κατάρτισης προσωπικού σχετικά με τις διαδικασίες υλοτομίας και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται,
  • τη δημιουργία χαρτογραφικού υλικού σχετιζόμενο με τις μεθόδους συγκομιδής, την καταλληλόλητα εξοπλισμού για πλήρη αξιοποίηση των δασών και την περιγραφή των δυνατοτήτων υλοτομίας και συγκομιδής,
  • και την εκπαίδευση συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε μεθόδους εξασφάλισης ποιοτικών χαρακτηριστικών ακολουθώντας απλοποιημένα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου στις επισκέψεις μελέτης που οργανώθηκαν στα πλαίσια αυτής της συνάντησης. Οι προαναφερόμενες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 15 Μαΐου, σε ιδιωτικό δάσος στην Καστανιά Πιερίας και στο εργοστάσιο κατασκευής πελλετών Alfa Pellets στο Κάτω Νευροκόπι, αντίστοιχα.               
Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στη συνάντηση του έργου FOROPA
________________________________________________________________
Το έργο “FOROPA - SUSTAINABLE NETWORKS FOR THE ENERGETIC USE OF LIGNUCELLULOSIC BIOMASS IN SOUTH EAST EUROPE” στοχεύει στην προώθηση και στην ενίσχυση των δικτύων και των συνεργατικών σχημάτων (cluster) για τη βελτίωση της αξιοποίησης της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας στην Νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης.
Το έργο, ανήκει στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE Programme) και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους.

Πληροφορίες:
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Δρ. Π. Γραμμέλης, Ερευνητής, e-mail: grammelis@certh.gr
Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, e-mail: ketikidis@lignite.gr
Τηλ. +30 24630 55300, +30 24630 54679, Fax +30 24630 55301

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου