.

Στο ΑΣΕΠ τρεις νέες προκηρύξεις για 600 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ

Στο ΑΣΕΠ βρίσκονται τρεις νέες προκηρύξεις για 600 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ έγραψε η «Ημερησία». Η έκδοση των προκηρύξεων, σύμφωνα με το e-dimosio.gr, αναμένεται να γίνει στα μέσα Ιουνίου προκειμένου να «τρέξει» η προθε σμία υποβολής αιτήσεων το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί μετά από την προκήρυξη αντίστοιχου διαγωνισμού το 2008.

 Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν αφορούν κυρίως τε χνικό προσωπικό, όπως μηχανικοί, τεχνίτες, τεχνικοί, αλλά και διοικητικό προσωπικό για τα καταστήματα είσπραξης λογαριασμών της ΔΕΗ. Η πρώτη προκήρυξη αφορά διοι κητικό προσωπικό για τα κεντρικά γραφεία, την Διεύθυνση Πληροφορικής, κ.α.
Η δεύτερη θα αφορά εργατοτεχνικό προσωπικό για τα Λιγνιτικά Κέντρα, τις Διεύθυνσεις Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, κ.α. Η τρίτη προκήρυξη θα αφορά σε πτυχιούχους- επιστή μονες (οικονομολόγους, γιατρούς εργασίας). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 20ήμερη και το πιθανότε ρο σενάριο είναι οι αιτήσεις να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα του ΑΣΕΠ, όπως και στην προκήρυξη 2Κ/2014.
Οι περισσότερες θέσεις θα καλυφθούν από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Αρ καδίας, Βέροιας, Χανιά, κ.α. Στα προσόντα των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψιν ο χρόνος ανεργίας, οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα, η πολυτεκνική ιδιότητα, η εντοπιότητα.

Πηγη: Ενημερωτικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου