.

Πάρης Κουκουλόπουλος: Διαφορές Μικρής ΔΕΗ και Αποεπένδυσης

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με τις διαφορές ανάμεσα στο νόμο για τη Μικρή ΔΕΗ που είχε ψηφιστεί το 2014 και καταργήθηκε το 2016 και του νομοσχεδίου για την πώληση λιγνιτικών μονάδων - Αποεπένδυση της ΔΕΗ. Οι διατυπώσεις σχετικά με τη Μικρή ΔΕΗ είναι αυτούσιες όπως αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ και αυτές της Αποεπένδυσης όπως είχαν σήμερα το απόγευμα κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως είναι γνωστό το νομοσχέδιο στην τελική του μορφή ψηφίζεται την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.
ΜΙΚΡΗ ΔΕΗΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής  ενέργειας με τη δημιουργία νέας  καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού εξ΄ απόψεως ενεργητικού, παθητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως.
Προσδοκώμενο όφελος  η ανταγωνιστική τιμή της KWH.

ΣΗΜ: Δεν  αφήνει καμία εκκρεμότητα σχετική με την υπόθεση COMP/38700


Σκοπός η συμμόρφωση με την υπόθεση COMP/38700 και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο λιγνίτη με τη δημιουργία δύο νέων εταιρειών από απόψεως ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού.
Προσδοκώμενο όφελος κατ’ αρχάς έχουν οι ήδη εγκατεστημένοι πάροχοι ενέργειας πλην της ΔΕΗ.

ΣΗΜ: Η Κυβέρνηση υλοποιεί την απελευθέρωση της  αγοράς με τη διαδικασία των ΝΟΜΕ
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ-
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
Μελίτη Ι, 300MW
Άδεια Μελίτη ΙΙ, 450 MW
Αμύνταιο Ι & ΙΙ, 600 MW
Δικαιώματα εκμετάλλευσης
-ορυχείου Αμύνταιου, Λακκιάς και Κλειδίου
-ορυχείο Λόφων Μελίτης και Κομνηνού Ι και ΙΙ
-ορυχείο Βεύης
-ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, 116 MW
-ΥΗΣ Θησαυρού, 384 MW
-ΥΗΣ Εδεσσαίος, 19 MW
-ΥΗΣ Πυρνάρι Ι & ΙΙ, 334 MW
-ΑΗΣ Κομοτηνής με καύσιμο φυσικό αέριο, 485MW

Μελίτη Ι, 300MW
Άδεια Μελίτη ΙΙ, 450 MW
Μεγαλόπολη 3 & 4, 600MW
-δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης
-ορυχείων Κλειδιού, Λόφων, Μελίτης και Βεύης
-ορυχεία ΜεγαλόποληςΣΗΜ: Για τον ΑΗΣ Αμύνταιου και τα αντίστοιχα κοιτάσματα πρόκειται να υπάρξει διακριτή διαδικασία που σήμερα είναι άγνωστη.


ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ


ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Στη νέα  εταιρεία μεταβιβάζεται το 30% των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. Υπάρχει αναλυτική πρόβλεψη για την αναλογική παραχώρηση πελατών χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης.
Προβλέπεται ότι η πελατειακή βάση της Μικρής ΔΕΗ θα απεικονίζει αναλογικά (pro rata) το προφίλ της αντίστοιχης πελατειακής βάσης της ΔΕΗ ιδίως  από άποψη οικονομικής συμπεριφοράς και δεδομένων κατανάλωσης Η.Ε. ανά κατηγορία πελατών.Η Κυβέρνηση επέβαλε με τον νόμο 4389/16 την παραχώρηση του 50% των πελατών της ΔΕΗ σε ιδιώτες με τη διαδικασία των ΝΟΜΕ.
Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αναλογικότητας (pro rata) και μέχρι σήμερα οι ιδιώτες παίρνουν ουσιαστικά τους καλύτερους πελάτες της ΔΕΗ.
Οι 2 νέες εταιρείες δεν έχουν σχέση με πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παρά μόνο με παραγωγή της από λιγνίτη.ΤΙΜΗΜΑ

Νομοθετείται ελάχιστο τίμημα ίσο με τη λογιστική αξία των εισφερόμενων στοιχείων (πάγια και πελατεία).

Η λογιστική αξία της ΔΕΗ συνολικά το 2014 ήταν 6,5 δισ. ευρώ και το ελάχιστο τίμημα είναι το 30% περίπου αυτής της αξίας δεδομένου ότι παραχωρείται πρακτικά το 30% της επιχείρησης δηλαδή παραγωγή και πελάτες.


Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ελάχιστου τιμήματος.
Αντίθετα προβλέπεται η πρόσληψη δύο διακριτών εκτιμητών για να προσδιορίσουν το εύλογο του τιμήματος.

Σημειώνεται ότι η εκχώρηση του 50% της πελατείας της ΔΕΗ που γίνεται με τα ΝΟΜΕ δεν αποφέρει κανένα έσοδο στη ΔΕΗ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Το τίμημα που εισπράττει η ΔΕΗ  δεσμεύεται για επενδυτικές ανάγκες της επιχείρησης και κατά προτεραιότητα αυτές που σχετίζονται με την αντικατάσταση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων παλιάς τεχνολογίας στη Δυτική Μακεδονία (ΛΚΔΜ).

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
Αντίθετα με δεδομένη τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία περιήλθε η ΔΕΗ τα 3 τελευταία χρόνια είναι δεδομένο ότι το όποιο τίμημα εισπράξει η ΔΕΗ θα πάει σε τρέχουσες και δανειακές της υποχρεώσεις.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΗ ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς του κατοίκους και τους ΟΤΑ μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στον προτιμητέο επενδυτή. Στις υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν μετεγκαταστάσεις οικισμών (Άγιοι Ανάργυροι) όπως και η αποκατάσταση των εδαφών μετά την εξάντληση των ορυχείων.

Γενικές αναφορές περί μεταβίβασης υποχρεώσεων στους αγοραστές.
Η αποκατάσταση εδαφών κατανέμεται αναλογικά στη ΔΕΗ και τον αγοραστή με κριτήριο τα έτη εκμετάλλευσης κάθε μέρους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου