.

Τι προβλέπεται για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης με το νέο νομoσχέδιο για την "αποεπένδυση" της ΔΕΗ

Τι προβλέπεται για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης με το νέο νομoσχέδιο που ήρθε στη δημοσιότητα «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»:


Άρθρο 7
Ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη
1.         Επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,20 Ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Το ανωτέρω τέλος δεν συνυπολογίζεται στο μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ανακτάται από τις λιγνιτικές μονάδες μέσω σχετικής χρέωσης που προστίθεται στις χρεώσεις προσαυξήσεων της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους θα χρησιμοποιηθούν ιδίως για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.
2.         Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης του τέλους της παρ. 1  στις ανωτέρω Περιφέρειες, η διαδικασία αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, όπως ιδίως σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των οικείων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη για οποιονδήποτε λόγο και συνέχισης της εκμετάλλευσης ή της κατοχής των σχετικών λιγνιτοφόρων περιοχών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ή μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτήν. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να προβλεφθεί, κατά περίπτωση, έκπτωση από την παραχώρηση ή ανάκληση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης ή της άδειας μεταλλευτικών ερευνών, σύμφωνα με τις σχετικές περί έκπτωσης από παραχώρηση ή ανάκλησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών διατάξεις του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277).
Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
1.         Το άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (Α' 276) καταργείται.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου