.

Εγχειρίδιο εφαρμογής οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και ΠΔ 334/94 για τα «Προϊόντα δομικών κατασκευών»

Η  «Οδηγία Δομικών Προϊόντων-Ο.Δ.Π.» έχει στόχο την διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην ενωσιακή εσωτερική αγορά και επιδιώκει προς τούτο την κατάργηση των τεχνικών εμποδίων τα οποία προκαλούνται από την ασυμφωνία των εθνικών προτύπων για τα δομικά προϊόντα, των τεχνικών εγκρίσεων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών και εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη και αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων και των έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και άλλων απαιτήσεων σημαντικών για το δημόσιο συμφέρον(δημόσια υγεία , προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ) οι οποίες υπόκεινται σε εθνικές , κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. Η οδηγία παρατίθεται παρακάτω:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου