.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Κήρυξη εφαρμογής Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Μείωσης των Εκπομπών Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ10) στον Δήμο Εορδαίας.

Αποφασίζουµε
Την κήρυξη των παρακάτω βραχυχρόνιων µέτρων για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια για την ενηµέρωση και προστασία του πληθυσµού, ανάλογα µε τις συγκεντρώσεις των εισπνεύσιµων αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ 10) στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.

Κήρυξη εφαρμογής Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Μείωσης των Εκπομπών Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ10) στον Δήμο Εορδαία...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου