.

Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709 / ΕΥΣΣΑ 413 / 24.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24.02.2016) Υ.Α. «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στο www.pepdym.gr και θα παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31.12.2023.

klik για πλήρη ανάγνωση της πρόσκλησης...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου