.

ΡΑΕ: Πρόσκληση για συμμετοχή στον Κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών

Στη ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011) οργανώνεται μόνιμη διαιτησία στην οποία υπάγονται προς επίλυση: α) Οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα της ενέργειας, β) οι διαφορές μεταξύ Επιλεγόντων πελατών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις του ν. 4001/2011 και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές δραστηριότητες, γ) κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Η διαιτησία οργανώνεται ενώπιον τριμελούς διαιτητικού οργάνου το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών. Ο Κατάλογος Διαιτητών και Επιδιαιτητών συντάσσεται κάθε δύο έτη και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της, μετά από σχετική εισήγηση της Ολομέλειας. Στον Κατάλογο αυτό καθορίζονται τα ονόματα, οι ιδιότητες και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που διαπιστώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του Κανονισμού Διαιτησίας (απόφαση ΡΑΕ 261/2012).

Μετά τη συμπλήρωση διετίας από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 11/29.07.2014 Απόφασης του Προέδρου της ΡΑΕ, η ΡΑΕ προτίθεται να συντάξει και αναρτήσει νέο Κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών για τη διαιτησία στη ΡΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 3 και του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Διαιτησίας ΡΑΕ (υπ’ αριθ. 261/2012 Απόφασης ΡΑΕ).

Στον κατάλογο Διαιτητών της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας, μπορούν να περιληφθούν φυσικά πρόσωπα που είναι: α) μέλη της ΡΑΕ, β) μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων, γ) μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, δ) Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο από τον οποίον αποδεικνύεται η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του ενδιαφερομένου στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ. Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει αποδεικτικά για συγγράμματα, μελέτες, δικηγορικές παραστάσεις, αντίγραφα κατατεθειμένων δικογράφων, γνωμοδοτήσεις νομοπαρασκευαστικό έργο κλπ. Θα ληφθεί επιπλέον υπόψη η συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ή συμμετοχή σε διαιτησία καθώς και η σχετική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

Οι περιληφθέντες στον τελευταίο κατάλογο διαιτητών (απόφαση υπ’αριθμ. 11/29.07.2014 του Προέδρου της ΡΑΕ) οφείλουν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Διαιτησίας, συνυποβάλλουν με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ανίκανοι ή περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και ότι δεν έχουν στερηθεί την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί τμήμα οιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά αυτής δεν χωρούν ενστάσεις. Κατά τη διαπίστωση της πλήρωσης των κατά νόμο ως άνω προϋποθέσεων, δεν λαμβάνει χώρα ατομική ή συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει ή ακυρώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οποτεδήποτε, κατά την κρίση της.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου