.

Δημόσια Διαβούλευση για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έθεσε σήμερα, Δευτέρα 9 Αυγούστου 2010, σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις» στην ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1180
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 23 Αυγούστου 2010.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, στο βαθμό που η ανάγκη για δράσεις με κατεύθυνση την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, είναι επιτακτική. Ο νόμος αυτός αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων και επικεντρώνεται στη στήριξη της ποιοτικής και αποτελεσματικής παραγωγής στη χώρα μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο νέος νόμος δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται:
- στην ανταγωνιστικότητα,
- στην ποιότητα,
- στην εξωστρέφεια,
- στην καινοτομία,
- στην παραγωγική αναδιάρθρωση,
- στην πράσινη επιχειρηματικότητα και,
- στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα.

Επιπλέον, ο νέος νόμος εισάγει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες υπηρετούν τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και διασφαλίζουν την αξιοπιστία στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου