.

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2015-2024


Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του ν.4001/2011, το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 (βλ. συνημμένο), όπως αυτό υποβλήθηκε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, στο υποβληθέν Σχέδιο περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα έργα των οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται να γίνει μέσα στο χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος (2015-2024), ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους. Στο υποβληθέν από τον Διαχειριστή Σχέδιο 2015-2024, περιλαμβάνονται μόνο Προγραμματισμένα Έργα, δηλαδή έργα τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί προς υλοποίηση στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 (ΦΕΚ Β’ 3310/10.12.2014) και όχι καινούργια έργα.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2015.
Προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν απόψεις επί του ως άνω σχεδίου σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο Διαχειριστής έχει ήδη ολοκληρώσει ένα πρώτο κύκλο δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής πρότασής του για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024, στη διάρκεια της οποίας όμως δεν υπεβλήθη κανένα σχόλιο (βλ. σχετ. ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή).
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Συνημμένα αρχεία
  1. Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 (μέγεθος: 1.883,905 kb)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου