.

Εργατική Αλληλεγγύη: Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας για μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στο λιγνίτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην πορεία του αγώνα του Συνδικάτου μας για υλοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊ-κής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας των κατοίκων της περιοχής μας και τη μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στην εξόρυξη και την επεξεργασία λιγνίτη (χωρίς μείωση αποδοχών) πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Πάνο Σκουρλέτη την στην Αθήνα την Τρίτη 23-6-2015.

Τα ζητήματα αυτά που είναι πολύ σοβαρά για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής μας, είχαν παγώσει από το Σεπτέμβρη του 2009 με ευθύνη όλων των μνημο-νιακών Κυβερνήσεων που δεν δεχόταν κουβέντα για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών και μας πήγαιναν “από τον Άννα στον Καΐάφα”.
Στη συνάντηση του προεδρείου μας με τον Υπουργό παραβρέθηκαν για να στηρίξουν και επιστημονικά τα επιχειρήματα του Συνδικάτου, η κυρία Τίνα Σταυρινάκη, Διεθνολόγος Νομικός που δούλεψε νομικά (και γνωρίζει απ όλους καλύτερα) αυτή την υπόθεση από την πλευρά του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου και σήμερα υπηρετεί στην ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η συναδέλφισσα Παναγιώτα Σταθά, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος.
Ο Υπουργός Εργασίας αφού άκουσε προσεκτικά τα επιχειρήματα από πλευράς του Συν-δικάτου μας, δήλωσε θετικός στη νομοθετική παρέμβαση για να υλοποιηθεί αυτή η τόσο σημαντική απόφαση που εκτός των άλλων είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη του Συμ-βουλίου και παρέλαβε το φάκελο για να τον μελετήσουν τα στελέχη του Υπουργείου.
Επειδή το Συνδικάτο μας ποτέ δε λειτούργησε συντεχνιακά, προετοιμάζει για το επόμενο διάστημα την παρέμβασή του για τα προβλήματα του Περιβάλλοντος που αφοράν την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής που έτσι κι αλλιώς η λήψη τους αποτε-λεί υποχρέωση της ΔΕΗ και του Κράτους αλλά αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της Χώ-ρας μας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Περιοχής μας να πάρουν στα χέρια τους τους αγώνες για την προστασία της υγείας τους και της υγείας των παιδιών τους αλλά και την επικράτηση δίκαιων εργασιακών σχέσεων για όλους τους εργαζόμε-νους (μόνιμους, έκτακτους, εργολαβικούς).


Το γραφείο Τύπου
Κοζάνη 26/6/2015

Ολόκληρη η επιστολή, παρέμβαση στον Υπουργό Εργασίας

Προς : Υπουργό Εργασίας: κ. Σκουρλέτη Παναγιώτη


Θέμα: Μη Υλοποίηση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιω-μάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά τη μείωση χρόνου εργασίας των εργαζομένων στην εξόρυξη και την επεξεργασία λιγνίτη

Κύριε Υπουργέ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλί-ου της Ευρώπης μετά από την προσφυγή αρ. 30/2005 του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) καταδίκασε το Ελληνικό Δημόσιο για παραβία-ση του άρθρου 11 (δικαίωμα για προστασία της υγείας) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρ-τη και του άρθρου 2§4 (Δικαίωμα για Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας), «διότι δεν έχουν προ-βλεφθεί για τους εργαζομένους μείωση της διάρκειας εργασίας ή συμπληρωματικές άδειες με αποδοχές, όπως το άρθρο απαιτεί».
Την 6η Φεβρουαρίου 2007 η Επιτροπή αποφάσισε επί της ουσίας της υπόθεσης, καταλή-γοντας ότι υπάρχει παράβαση από το Κράτος των άρθρων 11, 3§2 και 2§4 του Χάρτη.
Πιο συγκεκριμένα για το θέμα των εργαζομένων: Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβα-ση του άρθρου 2§4 το οποίο ορίζει:
Άρθρο 2 – Δικαίωμα για δίκαιες συνθήκες εργασίας
Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για δίκαιες συνθήκες εργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
4. Να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ορι-σμένες επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες είτε τη μείωση της διάρκειας της εργασίας είτε συμπληρωματική άδεια με αποδοχές
Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου διότι το Κράτος εναπόθεσε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας την λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμο-γή του, μολονότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω διάταξη. Επιπλέ-ον, το Κράτος δεν έλαβε κανένα μέτρο, ούτε καν εκ των υστέρων, για να διασφαλίσει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που θεμελιώνονται στο άρθρο 2§4.
Το 2007 εκδόθηκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιω-μάτων (ΕΕΚΔ), που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών του Συμβουλί-ου της Ευρώπης τον Φεβρουάριο 2008 με αριθμό Resolution CM/ResChS (2008)1.
Με βάση την απόφαση, η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη του Συμ-βουλίου της Ευρώπης, το σωματείο μας κοινοποίησε την απόφαση στο Υπουργείο Εργασίας (αρ.πρωτ.48-19/5/2008) με την απαίτηση να εφαρμοστεί η απόφαση του συμβουλίου της Ευρώπης. Η τότε Υπουργός κ. Φάνη Πετραλιά μας απάντησε ότι είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει την απόφαση προχωρώντας στην νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος και ανέθεσε την υπόθεση στον τότε Γ. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κοντό Δημήτριο ο οποίος αφού εξέτασε την υπόθεση, επισκέφτηκε τα λιγνιτωρυχεία για να δει τις συνθήκες εργασίας και παίρνοντας υπόψη την γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πο-λίτη (αρ. πρ. επιστολής 6017.2.1 27/5/2009) μας ενημέρωσε ότι θα προχωρήσουν στη νομοθετική ρύθμιση με πρόταση προς την κ. Υπουργό που θα κάνει η Επιτροπή Υγιει-νής και ασφάλειας του Υπουργείου στην οποία θα συμμετέχουν (για το συγκεκριμένο θέμα) η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και το Σωματείο μας.
Το θέμα αυτό το έφερε δυο φορές στη Βουλή, απαιτώντας υλοποίηση της απόφα-σης, ο κ. Γιάννης Δραγασάκης ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επί υπουργίας κ. Φ.Πετραλιά.
Η επίσκεψη του Γ.Γ κ. Κοντού στην περιοχή μας συνέπεσε με την προκήρυξη των εκλογών από τον τότε πρωθυπουργό κ. Καραμανλή οπότε πάγωσε το ζήτημα και ο κ. Κοντός κοινοποίησε μια επιστολή στο σωματείο μας και στο Συνήγορο του Πολίτη (αρ. πρωτ. 837 21/09/2009) με την οποία μας ενημερώνει για τις προθέσεις του Υπουργείου.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και την τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου στο Υπουργείο στάλθηκε νέα επιστολή από το σωματείο μας και την υπόθε-ση ανέλαβε η κυρία Δαρειωτάκη Αρίστη η οποία μας πληροφόρησε ότι ασχολήθηκε με την υπόθεση και περίμενε γνωμάτευση από το νομικό τμήμα του Υπουργείου αλλά ποτέ δεν μας κοινοποίησαν τις αποφάσεις τους. Επίσης με έγγραφό του προς το Υπουργείο σας (Νοέμβριος 2010) ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί η υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Το 2012 ξανάρθε το θέμα στη βουλή με ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας της κυρίας Μακρή Ραχήλ όπου ο τότε Υπουργός κ. Βρούτσης απάντησε ότι αυτό είναι θέμα του ΥΠΕΚΑ...... παρότι όλα τα έγγραφα και οι επιστολές αφοράν το Υπουργείο επειδή πρόκειται για χρονικά όρια εργασίας.
Όλα τα Συνδικάτα της περιοχής μας, σε σύσκεψη που κάλεσε το Συνδικάτο μας α-ποφάσισαν ομόφωνα να διεκδικήσουν την υλοποίηση αυτής της απόφασης στέλνοντας μια επιστολή στον κ. Λοβέρδο ο οποίος ποτέ δεν απάντησε και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ το έθεσε σε συνάντηση με την κ. Πετραλιά. Επίσης το θέμα το στήριξε με επιστολές στους αρμό-διους και το Εργατικό Κέντρο Νομού Κοζάνης
Επανερχόμαστε σήμερα στο θέμα ελπίζοντας πως θα δοθεί λύση από μια Κυβέρνη-ση που είναι ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά και εργατικά ζητήματα.
Επίσης συν επικουρικά σας κάνουμε γνωστό ότι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδο-νίας, για λόγους εργασίας σε περιβαλλοντολογικά επιβαρυμένη περιοχή, οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ παίρνουν επιπλέον δέκα μέρες άδεια με αποδοχές και οι τραπεζοϋπάλλη-λοι επτά, μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις που έγιναν πολύ πριν την συγκεκριμένη α-πόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (το 1991 και το 1992 αντίστοιχα) αλλά οι εργα-ζόμενοι στην εξόρυξη και επεξεργασία λιγνίτη που εργάζονται στην πηγή της ρύπανσης ούτε μία μέρα, αντίθετα εργάζονται με εξοντωτικά και παράνομα προγράμματα εργασί-ας.

Κοζάνη 22/6/2015

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ασαλουμίδης Κων/νος Νιάκας Αθανάσιος


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου