.

Συμπεράσματα Συνεδρίου "Διαχείριση Αποριμμάτων: Καλές πρακτικές - Χρηματοδότηση. Αυτοδιοίκηση - Ιδιωτικός Τομέας"

Ελληνικός  Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ):Πώς θα λειτουργήσουν τα «Πράσινα Σημεία»

Τα «Πράσινα Σημεία», οι ειδικοί δηλαδή  χώροι που θα δημιουργηθούν σε κάθε δήμο της χώρας για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, μπαίνουν  τις αμέσως επόμενες  μέρες στο πρώτο  στάδιο εφαρμογής με την αναμενόμενη έκδοση  της ΚΥΑ 1958, που καθορίζει την αδειοδότησή τους.
Παράλληλα, γίνεται επεξεργασία του χωροταξικού κομματιού, ώστε να γίνει δυνατή και εφικτή η ένταξη  των σχετικών τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος  του Ελληνικού  Οργανισμού Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ) κ. Ανδρέας Πολιτόπουλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα με θέμα:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α-Energy Ιnvestments  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή , την Κεντρική  ΄Ενωση  Δήμων Ελλάδος  και τις συναρμόδιες αρχές με επιστημονικό εταίρο το ΕΚΕΤΑ, ο ΕΟΑΝ, προσφέρει την αμέριστη υποστήριξή του στην πρώτη προσπάθεια των δήμων να συντάξουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. 
Ο  πρόεδρος του ΕΟΑΝ  παρουσίασε επίσης   και τον πρώτο  οδηγό  των « πράσινων» σημείων και των κέντρων ανακύκλωσης και εκπαίδευσης στην πηγή, ο οποίος έγινε στην κυριολεξία…ανάρπαστος από τους εκατοντάδες άμεσα  ενδιαφερόμενους, ειδικά τους δήμους που ας σημειωθεί, αναμένουν σημαντική χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών από το νέο ΕΣΠΑ.
           
                                    Ανακύκλωση και  νέα μητρώα

Σε ότι αφορά τη συλλογή ανακυκλώσιμων προϊόντων στην παρούσα φάση, συλλέγονται, όπως ανέφερε ο κ. Πολιτόπουλος, πολύ λιγότερα σε σχέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες.  Κατά την εκτίμησή του, τα συστήματα, συλλέγουν σήμερα περίπου 400 χιλιάδες τόνους συσκευασιών, έναντι των 750 χιλιάδων τόνων με βάση γενικές μετρήσεις και 1εκ. τόνων περίπου με βάση παλαιότερες μετρήσεις( 2006) του  Υπουργείου Υποδομών.
Στα άμεσα μέτρα που θα ληφθούν για την αύξηση της ανακύκλωσης περιλαμβάνονται: Σειρά εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με τους δήμους, τα συστήματα, τους κοινωνικούς φορείς, τους κατοίκους, τα σχολεία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κέντρα ανακύκλωσης και εκπαίδευσης διαλογής στην πηγή, που κάνουν χειροδιαλογή και εκπαιδεύουν τους πολίτες. Προκειμένου δε να «δείξουν» το δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση  θα επιλεγούν τέσσερεις πιλοτικοί δήμοι, δυο νησιωτικοί και δυο ηπειρωτικοί.                             
Για τη συγκέντρωση επίσης των πραγματικών στοιχείων  σχετικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά που διατίθενται στην αγορά, κυρίως τις συσκευασίες, και  για τη επιδιωκώμενη αύξηση των εσόδων, δημιουργούνται ήδη δύο μητρώα, που θα γίνουν σύντομα νόμος του Κράτους. Από αυτά, το πρώτο, ανήκει στον ΕΟΑΝ και το δεύτερο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος . Αναφερόμενος τέλος στην αναμενόμενη ενσωμάτωση από το ελληνικό δίκαιο στο τέλος αυτού του χρόνου, της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τα απόβλητα, ο κ. Πολιτόπουλος, έθεσε το εξής ερώτημα: Εφόσον η Ελλάδα εναρμονιστεί με τους στόχους της ΕΕ ( περιορισμός της υγειονομικής ταφής στο 20% μέχρι το 2030 και αύξηση των στόχων της ανακύκλωσης στο 65% μέχρι το 2025), οι μεγάλες μονάδες ανακύκλωσης των σύμμεικτων που έχουν σχεδιαστεί θα μπορούν να ανταποκριθούν η θα λειτουργούν αντίθετα με την προσπάθεια διαλογής στην πηγή και αύξησης της ανακύκλωσης;

            Πώς θα εφαρμοστούν τα Περιφερειακά  Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

Από τη δική της πλευρά, η κ. Αναστασία Αρφανάκου, Προϊστάμενη του τμήματος διαχείρισης αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, εξήγησε πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν με βάση το άρθρο 31 του ν. 43421/2015 τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και πώς θα γίνουν συμβατά με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), καθώς οι στόχοι τους πρέπει να συνάδουν.  Έτσι, οι σχετικές στρατηγικές και πολιτικές των ΠΕΣΔΑ  πρέπει να περιλαμβάνουν: Τη δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και ΚΑΕΔΣΙΠ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Την καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για το χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό. Την ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.Την ανάπτυξη μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων ΒΑ – προώθηση της επιτόπιας διαδημοτικής κομποστοποίησης. Την οργάνωση και σταδιακή προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης. Τη δημιουργία μικρής κλίμακας μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων με σκοπό τη περαιτέρω ανάκτηση.Τη μετατροπή ή προσθήκη γραμμών για προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα στις υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ. Τη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤY.  Την επέκταση ή κατασκευή νέων ΧΥΤY.
 Αντίστοιχα, διαμορφώνονται και οι σχετικές δράσεις των ΠΕΣΔΑ, ενώ οι ποσοτικοί στόχοι είναι κοινοί με εκείνους του  ΕΣΔΑ.

Ρεαλιστικές  - ευέλικτες λύσεις  για την   επιτυχία των φιλόδοξων  στόχων

Απο τη δική τους πλευρά, στο ίδιο φόρουμ οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα αλλά και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ζήτησαν  ρεαλιστικές, ευέλικτες και εφαρμοσμένες λύσεις , που θα κάνουν εφικτή  την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του  Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Αν, και όπως όλοι επεσήμαναν, ο νέος εθνικός σχεδιασμός καλύπτει πλήρως τους ευρωπαϊκούς όρους που τίθενται από την νέα πολιτική για την κυκλική οικονομία και την υπό αναθεώρηση οδηγία 98/2008, θέτει ωστόσο σε κάποια σημεία του φιλόδοξους στόχους  σε ιδιαίτερα «πιεσμένους χρόνους». Αναφερόμενος χαρακτηριστικά στους στόχους του 65% χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό και στους στόχους του 40% χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων , ο κ. Μιχάλης  Γεράνης , Πρόεδρος  Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ), χαρακτήρισε εξαιρετικά αμφίβολη την επίτευξή τους. Κι αυτό, γιατί σήμερα στην Ελλάδα, ανακυκλώνεται μόνον το 17% του συνολικού βάρους των υλικών και το 1,5% των βιοαποβλήτων.  Παρολαυτά, ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους δήμους της Περιφέρειας θα εργαστεί συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί, όπως και οι Δήμοι, από την Πολιτεία, χρηματοδοτικά αλλά και θεσμικά.
                                    Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ν. Σερρών
Εξάλλου, παρουσιάζοντας  τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ν. Σερρών, ένα από τα πλέον ώριμα έργα του νέου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ.  Γεράνης, ανέφερε ότι: Με τη λειτουργία του έργου θα παράγεται υπόλειμμα μικρότερο του 40%, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει τον χρόνο ζωής του υφιστάμενου ΧΥΤ Παλαιοκάστρου Σερρών και θα οδηγήσει στην αποφυγή κόστους δημιουργίας νέου κυττάρου αρκετών εκ. ευρώ. Εξάλλου, μετά τα πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ, οι Σέρρες θα αποφύγουν νέα ευρωπαϊκά πρόστιμα  καθώς θα μπορούν πλέον να τηρηθούν οι στόχοι της οδηγίας της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας έως το 2020.   Με το συγκεκριμένο έργο,  η εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων θα ανέλθει τουλάχιστον στο 70%, η ανακύκλωση υλικών ( πέραν της διαλογής στην πηγή) με μηχανική επεξεργασία από την μονάδα θα ανέλθει κατ΄ελάχιστον στο 30%, η  κομποστοποίηση στο 40% , ενώ  θα αποφευχθεί  και η εφαρμογή του εθνικού τέλους ταφής ανεπέργαστων απορριμμάτων υπέρ Πράσινου Ταμείου ύψους ως 60ευρω/τν ετήσια. Το έργο θα διαχειρίζεται ποσότητες της τάξης των 45.000τν ετησίως σύμμεικτων η/και προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων, έχει τεχνολογική ευελιξία ως 63.000τν και γ΄αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και όμορες περιοχές. Θα χρηματοδοτηθεί στο 60% από το νέο ΕΣΠΑ, ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει το κόστος μερικής χρηματοδότησης  και όλο το κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
H  θετική εμπειρία του έργου της Δυτικής Μακεδονίας
Θετική χαρακτήρισε την εμπειρία από το  ήδη υλοποιούμενο πρώτο έργο διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στην Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία)  ο κ. Αλέξανδρος Ντέκας, Σύμβουλος Στρατηγικής και Ανάπτυξης τoυ ομίλου «ΗΛΕΚΤΩΡ»ΑΕ. και από πλευράς των  χρηματοπιστωτικών φορέων που εμπλέκονται (Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων  και  ελληνικές τράπεζες),  με τα όποια χρήσιμα αποτελέσματα για την περαιτέρω ικανότητα της χώρας να παράγει και να υλοποιεί υψηλής τεχνολογικής/θεσμικής αξίας έργα. Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Ντέκας,  το έργο αυτό αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον υψηλής οργάνωσης και προετοιμασίας όλων των υποδομών και διαδικασιών (θεσμικών και επιχειρησιακών) στις οποίες είχε προβεί η ΔΙΑΔΥΜΑ, ως ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, ενώ επίσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός  ο συντονισμός  της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης περιφερειακής και τοπικής.
                       
 Ο  ρόλος του ιδιώτη στη διαχείριση απορριμμάτων
Σε σχέση με το ρόλο  του ιδιώτη στα πλαίσια του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τόσο από τον κ. Ντέκα, όσο και από τους κ. Ανδρέα   Λουκάτο  , επιστημονικό   σύμβουλο   Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων  (ΣΕΠΑΝ),  κ.  Αθανάσιο   Κατρή  , Διευθύνοντα  Σύμβουλο  WATT AE, κ. Γιώργο   Ηλιόπουλο , Managing Director EPTA AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE,  κ. Φίλιππο   Κυρκίτσο , Πρόεδρο «Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης», επισημάνθηκε ότι: Οι ιδιώτες, είτε ως τεχνολογικοί πάροχοι, είτε ως κατασκευαστές και λειτουργοί υποδομών (operators) είτε ως συγχρηματοδοτες των υποδομών (όλα αυτά μαζί ή το καθένα ξεχωριστά) έχουν ένα κρίσιμο ρόλο συμμέτοχου (stakeholder) από το σχεδιασμό ως την υλοποίηση των δράσεων σε όλα τα επίπεδα: Τόσο στα μεγαλύτερα έργα, όσο και στα μικρότερα έργα των δήμων στα οποία θα μπορούν να απασχοληθούν εκατοντάδες μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες. Σε ότι αφορά παρόχους υπηρεσιών με ειδική τεχνογνωσία, αναμένεται αυξανόμενη ζήτηση στις μονάδες κομποστοποίησης του καφέ κάδου. Σε ότι ειδικότερα αφορά τα «Πράσινα Σημεία», αποτελούν προνομιακό σημείο δραστηριοποίησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων ( ΚΙΝΣΕΠ) και των Δήμων.
Για το λόγο αυτό προτάθηκε η διαμόρφωση ενός σταθερού βήματος και μιας διαδικασίας διαβούλευσης και διάλογου σε μόνιμη βάση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς (κεντρική διοίκηση/περιφερειακή & τοπική αυτοδιοίκηση/ επιστημονικοί φορείς) η όποια θα λειτούργει ως σημείο ανατροφοδότησης της πληροφορίας, των δράσεων και των παρεμβάσεων.
Τα σημεία-κλειδιά     
Σε ότι αφορά τα σημεία-κλειδιά για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης σε τόσο υψηλό βαθμό, επισημάνθηκε η ανάγκη τεκμηριωμένων τοπικών σχεδίων, επιτάχυνσης της διαδικασίας των προσκλήσεων και της ένταξης των σχετικών έργων στο ΕΣΠΑ και παράλληλα, σοβαρής ευαισθητοποίησης του κοινού. Αναφερόμενος χαρακτηριστικά στην εμπειρία από δυο σχετικά προγράμματα του Δήμου Αθηναίων, ο  Αντιδήμαρχος  Αθήνας κ. Ανδρέας Βαρελάς,  είπε ότι η σχετική απήχηση ήταν μεγαλύτερη στις κατεξοχήν κατοικημένες περιοχές παρά στις   επαγγελματικές ζώνες. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αθηναίων προετοιμάζει ένα νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, κινητό σταθμό μεταφόρτωσης που θα εξυπηρετεί το σύνολο του δήμου, σταθερό σταθμό μεταφόρτωσης στον Ελαιώνα, επέκταση της κομποστοποίησης με την προμήθεια 8.000 νέων κάδων βιοαποικοδομήσιμων (οργανικών αποβλήτων) στο 1ο, 3ο και 7ο δημοτικό διαμέρισμα, μονάδα  αναερόβιας χώνευσης (ισχύος 1MW) που θα παράγει βιοέριο, μονάδα  διαλογής σύμμεικτων σκουπιδιών  κα.  Στην αξιοποίηση του βιοαερίου, αλλά και στους στόχους της ανακύκλωσης  αναφέρθηκε και ο κ. Κατρής, τονίζοντας  τα σημεία προσοχής ενόψει της επικείμενης χρήσης πολλαπλάσιων κάδων ανακύκλωσης ,  ώστε να υπάρξει το αναμενόμενο πρακτικό και οικονομικό αποτέλεσμα.
                                               
Το «αγκάθι» των συμμείκτων
Πάντως, ως  το κατεξοχήν «αγκάθι» που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, χαρακτηρίστηκε από όλους η διαχείριση του 50% των ποσοτήτων που παραμένουν με τη μορφή  συμμείκτων απορριμμάτων. Κι αυτό, για να αποφευχθεί, με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε ο τεχνικός σύμβουλος κ. Ηλιόπουλος, η νέα γενιά προστίμων στην πιθανή περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για εκτροπή των βιοαποδομήσιμων από την ταφή.  Σχετική λύση παρέχουν οι   μονάδες ανακύκλωσης συμμείκτων, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν όπως ανέφερε ο κ. Λουκάτος του ΣΕΠΑΝ, τεχνική ευελιξία στην κατασκευή τους προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν συνολικότερα στις ολοκληρωμένες δράσεις του νέου ΕΣΔΑ. Όπως επίσης αναφέρθηκε, η ανάκτηση ενέργειας με την αξιοποίηση των δευτερογενώς επεξεργασμένων προϊόντων είναι χρήσιμο να ενταχθεί στις διαθέσιμες επιλογές. Σε σχέση με το κρίσιμο θέμα της χρηματοδότησης του νέου σχεδιασμού επισημάνθηκε η άμεση έναρξη  των διαδικασιών κοστολόγησης του ΕΣΔΑ, όπου και θα αναδειχθεί η επάρκεια των υφιστάμενων πόρων ή/και η ανάγκη χρηματοδοτικής συμβολής του ιδιωτικού τομέα μέσα από τα ΣΔΙΤ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πώς θα  βρεθούν οι λύσεις για τα απορρίμματα
Το ΕΚΕΤΑ ήταν επιστημονικός εταίρος του συνεδρίου  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, που διοργανώθηκε τις προάλλες από την επιχειρηματική  Πρωτοβουλία  Α – Εnergy σε συνεργασία με την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ( Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα) , την Κεντρική  ΄Ενωση  Δήμων Ελλάδος -ΚΕΔΕ, τις συμμετέχουσες Περιφέρειες, δεκάδες δήμους, επιχειρήσεις, επενδυτές και επιστημονικούς φορείς, και ασφαλώς τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομίας. Δέκατο-έκτο στη σειρά του συστηματικού αναπτυξιακών φόρουμ της Α-Εnergy, κατέγραψε  σημαντικές ειδήσεις, ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, παρουσιάσεις πρωτοποριακών έργων και τεχνολογιών,  και , με τις επισημάνσεις 40 διακεκριμένων ομιλητών και 650 συνέδρων , ανέδειξε τις πολύ σημαντικές  αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγονται  με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.  Ειδικότερα στα πλαίσια των εισαγωγικών ομιλιών του συνεδρίου καταγράφηκαν τα εξής:
·                  Η σαφής πρόθεση της αρμόδιας Πολιτείας και της παρούσας κυβέρνησης να προωθήσει τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
·                  Τα κριτήρια για την  επανεξέταση των έργων ΣΔΙΤ και ο χρόνος που θα απαιτηθεί προκειμένου να μην καθυστερήσουν «ώριμα» έργα.
·                  Η ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας των εμπλεκομένων  και η διάθεση υποστήριξης του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων , παρά τους κατά γενική ομολογία υπερβολικά φιλόδοξους στόχους.
·                  Η χρηματοδότηση των τοπικών σχεδίων ενόψει του νέου ΕΣΠΑ με βάση ρεαλιστικούς  προϋπολογισμούς.
·                  Το αίτημα των δήμων για ένα μοντέλο διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα βασίζεται στην δική τους  οικονομική στήριξη.
·                   Το αίτημα των δήμων να χωροθετούν οι ίδιοι τους νέους χώρους και τα "πράσινα σημεία" διαχείρισης απορριμμάτων
·                   Η έκκληση προς το Κράτος των Περιφερειών που έχουν ήδη σχεδιάσει και προγραμματίσει έργα διαχείρισης απορριμμάτων  να μην ακυρώνει λόγω αλλαγών των διοικήσεων του, τις  δικές τους μακροχρόνιες προσπάθειες.
·                  Η ένταξη των σημαντικών έργων διαχείρισης απορριμμάτων στις στρατηγικές επενδύσεις  και οι επικείμενες γι΄αυτό προϋποθέσεις.
Σε ολοκλήρωση με διαδικασίες εξπρές  της επανεξέτασης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ ( Σύμπραξη Δημόσιου και  ιδιωτικού Τομέα), προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στα ώριμα έργα, αναφέρθηκε  ο  Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης. «Βιαζόμαστε, περισσότερο από ότι φαντάζεστε, περισσότερο ακόμα και από τους ιδιώτες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρώνης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για αν υπάρχει κίνδυνος  καθυστέρησης ώριμων έργων λόγω της επανεξέτασης  ορισμένων κριτηρίων και ενόψει των επικείμενων (εντός του Ιανουαρίου) σχετικών αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής για τα μεγάλα έργα. Ταυτόχρονα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, διευκρίνισε, ότι  ούτε η κυβέρνηση ούτε οι συναρμόδιοι υπουργοί έχουν εμμονή με το εάν η διαχείριση θα γίνεται μέσω του Ιδιωτικού, του Δημόσιου Τομέα ή μέσω μίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αρκεί ο σχεδιασμός της επένδυσης να εναρμονίζεται με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τον ΠΕΣΔΑ και να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις: Το κόστος της επένδυσης, η διάρκεια της απόσβεσης, η εγγυημένη ποσότητα των αποβλήτων , η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των σκουπιδιών και εν τέλει η αξιοποίηση του υπολείμματος.  Σε σχέση με τις προϋποθέσεις αυτές,  ο  κ. Τσιρώνης προσέθεσε, ότι είναι εύλογο να υπάρχει εγγυημένη ποσότητα στις συμβάσεις παραχώρησης, προκειμένου  να πληρούνται τα τραπεζικά κριτήρια για να χρηματοδοτούν οι τράπεζες τα έργα. Υπάρχει  ωστόσο, προβληματισμός, σχετικά με τη χρονική  διάρκεια  των 28 ετών που προβλέπεται για τα περισσότερα έργα  ΣΔΙΤ.

Win -win λύσεις για πολίτη και επιχειρηματικότητα  με κύκλο εργασιών 2 δις…

Αναφερόμενος  εξάλλου στον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) , τον χαρακτήρισε ως πραγματικότητα, θεσμοθετημένη με πράξη υπουργικού συμβουλίου, η οποία κάνει πλέον εφικτή την εφαρμογή της «κυκλικής» οικονομίας, τομέα στον οποίο η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Αν. Υπουργός, έδωσε επίσης έμφαση στην χωριστή διαλογή των βιοαποδομήσιμων υλικών και στην περαιτέρω αξιοποίησή τους, για να προσθέσει ότι η τεχνολογία επιτρέπει σήμερα win-win λύσεις και για τον πολίτη και για την επιχειρηματικότητα.  Αναφερόμενος  στην αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη από τα έργα  διαχείρισης απορριμμάτων, προέβλεψε τη δημιουργία 16.000 θέσεων εργασίας και κύκλο εργασιών 2 δις. ευρώ. Σημείωσε ακόμη, ότι σε δύο με τρία χρόνια θα είναι δυνατή η υιοθέτηση ανταποδοτικών τελών στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων. Τέλος, ο κ. Τσιρώνης ανέφερε ότι ο νέος ΕΣΔΑ δίνει μεγάλη ευελιξία σε κάθε Δήμο μεμονωμένα, αλλά επιτρέπει και την συνεργασία μεταξύ των Δήμων, για την καλύτερη εξεύρεση λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων κάθε περιοχής.

Χωρίς «φουσκωμένους» προϋπολογισμούς,  τα νέα έργα και οι εντάξεις 
Την αισιοδοξία του για τη συμβολή στην ανάπτυξη του νέου ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ, αλλά και για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την κατασκευή των προβλεπόμενων νέων υποδομών στους Δήμους,  μετέφερε από τη δική του πλευρά ο κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, Γενικός Γραμματέας  Συντονισμού  Διαχείρισης Αποβλήτων. Ειδικότερα ο κ. Καπετάνιος, διαβεβαίωσε  τους παριστάμενους στο συνέδριο δήμους και εκπροσώπους Περιφερειών ότι θα υπάρξουν άμεσα εντάξεις έργων στο νέο ΕΣΠΑ με σημαντικά κονδύλια να «βγαίνουν» στην αγορά. «Αντιλαμβάνεστε», τόνισε χαρακτηριστικά,«πόσες χιλιάδες κάδοι, πρέσσες, τράκτορες θα χρησιμοποιηθούν, πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν αλλά και πόση τεχνογνωσία θα αξιοποιηθεί».  Στις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του περιφερειακού σχεδιασμού σε σχέση με τα απορρίμματα, ο Γενικός Γραμματέας  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, συμπεριέλαβε τις συνέργειες μεταξύ δήμων, την επιδιωκόμενη απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και τους λογικούς προϋπολογισμούς. Αναλυτικότερα, ο κ. Καπετάνιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει, επέμεινε στην ανάγκη να εγκαταλειφθούν οι «φουσκωμένοι» προϋπολογισμοί ώστε, με τη συνεργασία όλων να προχωρήσουν οι σχετικές εντάξεις έργων στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ αλλά και άλλων  χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν και τα οποία μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν.
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  : Θέλουμε και ελπίζουμε να βρεθούν οι λύσεις

 Στο  δικό του χαιρετισμό,  ο  κ. Αργύρης  Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη να υπάρξει οριστική και σωστή διευθέτηση στο οξύ πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά « δεν είναι δυνατόν να γεμίζει ο τόπος με σκουπίδια». Έκανε μια σύντομη αναδρομή σε λανθασμένες κατευθύνσεις και επιλογές του παρελθόντος σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, για να προσθέσει ότι η σημερινή προσπάθεια κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ από τη δική της πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει και ελπίζει να βρεθούν οι οριστικές λύσεις. Αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία συντονισμού του όλου εγχειρήματος από ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης, κάτι το οποίο αποτελεί όμως κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία. Ο κ. Περουλάκης, επέμεινε επίσης ιδιαίτερα στις εναλλακτικές χρηματοδοτικές δυνατότητες, που θα προσφέρει στην ανάπτυξη των υποδομών πέραν του ΕΣΠΑ, το επενδυτικό πρόγραμμα Γιούνκερ, χαρακτήριζοντας την αξιοποίησή του ως μια σημαντική πρόκληση, αλλά και πρόσκληση για τη χώρα μας.
  
Κεντρική  Ένωση  Δήμων Ελλάδας: Αρμοδιότητα των δήμων η χωροθέτηση χώρων και "πράσινων σημείων"
Την παραχώρηση στους δήμους, της δυνατότητας χωροθέτησης χώρων και των "πράσινων σημείων" για να λειτουργήσουν οι νέες εγκαταστάσεις, ζήτησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Γιώργος Πατούλης, στη δική του ομιλία  στο συνέδριο.
Ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, ριζικά και αποτελεσματικά, με όρους όχι μόνο περιβαλλοντικούς και εθνικούς, αλλά και όρους ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Είναι, είπε, ένα ζήτημα εξόχως πολιτικό αλλά ως αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε, το κεντρικό κράτος οφείλει να επιλύσει άμεσα σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως η διασφάλιση πόρων για κατασκευή υποδομών, αλλά και να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα δίνουν στους δήμους τη δυνατότητα να χωροθετούν τους χώρους και τα "πράσινα σημεία" στα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν οι νέες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ζήτησε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα βασίζεται στην οικονομική στήριξη των δήμων, στην αποδοχή μίας Αρχής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στη θεσμοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματος μέχρι την πλήρη εφαρμογή των προτεινομένων, στην ανάδειξη και υποστήριξη καλών πρακτικών, στην άμεση χωροθέτηση δημοτικών σταθμών μεταφόρτωσης και την προώθηση της κομποστοποίησης, με την παράλληλη επιτάχυνση της κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) κα.


Να μην ακυρώνουν οι αλλαγές των διοικήσεων του Κράτους κρίσιμους αγώνες και προσπάθειες των αιρετών αυτοδιοικητικών αρχών

Οι αλλαγές των διοικήσεων του Κράτους δεν πρέπει να ακυρώνουν κρίσιμους αγώνες και χρόνιες προσπάθειες των αιρετών αυτοδιοικητικών αρχών, ανέφερε στο δικό της χαιρετισμό η κ. Τατιάνα  Καλογιάννη – Σταύρου, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος  & Υποδομών Ηπείρου, μια από τις Περιφέρειες που παρουσίασε στο συνέδριο το δικό της ώριμο έργο διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ. 
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η κ. Καλογιάννη «σχεδιάσαμε σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, βασισμένοι σε μία «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) ανάλυση των αναγκών με ρεαλισμό και ευθυκρισία, προσαρμοστήκαμε στα διατιθέμενα χρηματοδοτικά μέσα, αναζητήσαμε νέες πηγές χρηματοδότησης με στέρεα και βάσιμα επιχειρήματα, καταστρώσαμε, στο σωστό χρόνο, τον αναγκαίο σχεδιασμό αδειοδοτήσεων και χωροθετήσεων των κρίσιμων έργων και θέσαμε την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν συμμετέχει στο παραγωγικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, σε απόλυτη προτεραιότητα. Υπό αυτό το πλαίσιο, επιζητούμε να συνεργαζόμαστε και με την Κεντρική Κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό».
Η Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε τέλος, ότι μόνος τρόπος  για την υλοποίηση των ανεκτέλεστων έργων διαχείρισης αποβλήτων, λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης δυνατότητας κρατικής χρηματοδότησης και τους περιορισμούς των ελληνικών τραπεζών, είναι τα νέα χρηματοδοτικά μέσα όπως  οι ΣΔΙΤ και τα Ομόλογα Έργου. Αυτά θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των έργων υποδομών, προσθέτοντας ένα στοιχείο χαμηλού κινδύνου στα χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών.

 «Στρατηγικές» οι επενδύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων
Οι εισαγωγικές τοποθετήσεις του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση του κ. Νικόλαου Αγαλιώτη, Γενικού Διευθυντή  Στρατηγικών Επενδύσεων  του  Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου Οικονομίας να συμπεριλάβει  στις  χαρακτηριζόμενες ως στρατηγικές, επενδύσεις και έργα διαχείρισης απορριμμάτων, λόγω του σημαντικού τους ρόλου στην απασχόληση. Με αυτό το καθεστώς τα συγκεκριμένα έργα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά  θα μπορούν να απολαμβάνουν των συγκεκριμένων ωφελειών που έχουν οι στρατηγικές επενδύσεις ( διαδικασίες fast track, διευκόλυνση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση κα.). Τέλος, ο κ. Αγαλιώτης ανέφερε ότι σύντομα θα γίνουν γνωστές και οι προϋποθέσεις ένταξης  έργων διαχείρισης απορριμμάτων στις στρατηγικές επενδύσεις.
Τις εισαγωγικές ομιλίες  του συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου συνεχίστηκαν ως αργά το βράδυ με παρουσιάσεις και τοποθετήσεις του κ. Σωκράτη  Φάμελλου,  Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ , του κ. Δημήτρη Πολιτόπουλου, προέδρου Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), δήμων, Περιφερειών, προέδρων ΦΟΔΣΑ, αλλά και επενδυτών, συντόνισαν η κα. Άντα Σεϊμανίδη, Δημοσιογράφος, Συντονίστρια Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας  Α- ΕΝΕRGY INVESTMENTS και  ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, εκ μέρους του επιστημονικού εταίρου του συνεδρίου, ΕΚΕΤΑ ( Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Τις εργασίες του φόρουμ παρακολούθησαν πάνω από 600 άτομα, ενώ στα πάνελς έλαβαν μέρος περίπου 40 διακεκριμένοι ομιλητές.

Βασικοί χορηγοί του συνεδρίου ήταν η Ένωση Εταιρειών «Archirodon Group NV - Intrakat - Envitec» και η Fargeco Ηellas, χορηγoί οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και Εdil Hellas , υποστηρικτές οι εταιρείες, ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE, Watt, ΑNTIPOLLUTION,  ANAMEΤ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ κα.
Ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας, είναι τα portal  www. aftodioikisi. gr, www.  ecozen.gr, www. Water - Waste.com ,www. energia. gr, www.ypodomes.com, www.energyin.gr, η εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,  η Action Global Communication και πολλοί άλλοι.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Πρωτοβουλία και έκδοση  «A-ENERGY INVESTMENTS»
Τ: 210 6912183 | 210 6912505

Τα συνολικά συμπεράσματα του συνεδρίου, σε σχέση με τις τεχνολογίες, τις καλές πρακτικές δήμων και ιδιωτών, τα εργαλεία χρηματοδότησης και τις ΣΔΙΤ, τις παρεμβάσεις πολιτών για την επανάχρηση  θα δημοσιοποιηθούν την προσεχή εβδομάδα.  Υπενθυμίζεται, ότι στο συνέδριο συμμετείχαν 40 ομιλητές, ενώ κατατέθηκαν παρεμβάσεις από πρωτοβουλίες πολιτών για την επανάχρηση, από Κοινωνικές Επιχειρήσεις κα.   
Βασικοί χορηγοί του συνεδρίου ήταν η Ένωση Εταιρειών «Archirodon Group NV - Intrakat - Envitec» και η Fargeco Ηellas, χορηγoί οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και Εdil Hellas , υποστηρικτές οι εταιρείες ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFEWattΑNTIPOLLUTION,  ANAMEΤ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ κα.
Ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας, τα portal  wwwaftodioikisigrwww ecozen.grwwwWater - Waste.com , www.ypodomes.comwww.energyin.grη εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,  η Action Global Communication και πολλοί άλλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Πρωτοβουλία και έκδοση  «A-ENERGY INVESTMENTS»
Τ: 210 6912183 | 210 6912505
  A-Energy Investments Επενδυτική Πρωτοβουλία


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου